SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Projekt "Efektivní podpora zdraví osob... » Anotace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Anotace


logo_OPZ_SZU.png

Projekt Státního zdravotního ústavu z OP Zaměstnanost ESF

„Efektivní podpora zdraví osob ohrožených
       chudobou a sociálním vyloučením“

 Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

 

Cílem projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu je snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví a zvýšení zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí. 

Předmětem projektu je zřízení 14 regionálních center podpory zdraví (dále jen RCPZ) v každém kraji jako odborné základny pro realizaci nově vytvořených intervenčních programů podpory zdraví a realizace těchto programů pro cílovou skupinu.

Preventivní programy budou vytvářeny v období 2018-2019 ve spolupráci SZÚ a externích odborníků, kteří připraví návrhy tzv. odborných východisek k programům v rámci 11 tematických celků. Na základě shody odborných východisek pracovníci SZÚ navrhnou interaktivní preventivní programy na principu zážitkové pedagogiky a prováděcí metodiky k realizaci programů. Ve druhé polovině 2019 budou v metodikách programů proškoleni realizátoři z pracovníků SZÚ i spolupracujících organizací a v letech 2020-2022 programy realizovány.

Realizační formy programů: individuální intervence, kurzy zdravého životního stylu, kurzy pohybové aktivity, Dny zdraví, přednáška na objednávku.

Úloha Regionálního centra podpory zdraví:

1) propojit klíčové partnery na úrovni kraje, kterých se daná problematika týká:

  • pracovníky Krajského úřadu-  koordinátora pro národnostní menšiny aj.
  • praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD)
  • praktické lékaře pro dospělé
  • zdravotního politika kraje a další pracovníky z orgánu ochrany veřejného zdraví
  • neziskové organizace
  • a další relevantní subjekty

2) zmapovat jejich potřeby a nabídnout spolupráci v oblasti primární prevence a podpory zdraví tak, aby jejich znalosti teoretické i zkušenosti z terénu přispěly k vytvoření efektivních intervenčních preventivních programů a materiálů, které budou reagovat na potřeby primární prevence cílové skupiny daného regionu.

Kurz mediátora podpory zdraví

V rámci projektu budou vyškoleni v kurzu tzv. mediátoři podpory zdraví, zaměstnanci regionálních center podpory zdraví, zprostředkující zdravotní služby primární prevence osobám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. 

Tematické celky intervenčních programů:

I.                        Osobní hygiena
II.                       Zdravé bydlení
III.                      Vyšetření základních tělesných a krevních parametrů
IV.                      Výživa
V.                       Prevence infekčních onemocnění
VI.                      Prevence závislostí
VII.                     Podpora zdraví prospěšné pohybové aktivity
VIII.                    Duševní zdraví
IX.                      Prevence nádorových onemocnění
X.                       Prevence úrazů a dopravní výchova
XI.                      Reprodukční zdraví

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Plakát povinné publicity projektu

Nahoru