SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hygieny vody a Národní referenční centrum pro pitnou vodu

Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu se zabývá vodou pitnou, balenou, užitkovou i rekreační. Na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu se podílíme na přípravě většiny článků v sekci Kvalita vody. Jednou z našich důležitých činností je pořádání programů zkoušení způsobilosti  (okružních rozborů, mezilaboratorního porovnávání zkoušek - MPZ), které se týkají vody.


Aktuální informace v hygieně vody

Publikační činnost pracovníků NRC pro pitnou vodu v roce 2017Pracovníci NRC pro pitnou vodu v roce 2017 se v domácím i zahraničním odborném tisku podíleli celkem na 19 publikacích.

Co je dobrá pitná voda? Příspěvek z konference Pitná voda Tábor 2016, který se na základě ankety zahraničních a tuzemských odborníků i laiků zamýšlí nad tím, jak by měla vypadat dobrá pitná voda a jak ji veřejnost vnímá. Shrnutí ankety je doplněno vzpomínkou na jejího iniciátora, prof. Dietricha Maiera (1944-2015).

Měření trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu. Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor.

Mikroplasty v pitné vodě. Stanovisko ke zprávám médií o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotnímu riziku.

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Dne 13. 7. 2017 byla přidána na naše stránky odborná zpráva za rok 2016 o kvalitě pitné vody v ČR.

Metodické informace pro KHS před koupací sezónou 2017

Riziko pití vody z měděné nádobyUpozornění pro veřejnost na možné zdravotní riziko spojené s použitím měděné nádoby na pitnou vodu a komentář k tvrzením prodejce.

Publikační činnost pracovníků NRC pro pitnou vodu v roce 2016. Pracovníci NRC pro pitnou vodu v roce 2016 se v domácím i zahraničním odborném tisku podíleli celkem na 27 publikacích.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2017. Informace o programu na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Lisabonská charta. Doporučení pro veřejnou politiku a regulaci v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, které vydala Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) v roce 2015.

Problémy s pachem teplé vody po sirovodíku – prosba o spolupráci. Pokud máte problém s pachem teplé vody (pach po sirovodíku – zkažených vejcích), rádi bychom Vás požádali o spolupráci.

Nová technická norma definuje moderní požadavky na bezpečnou dezinfekci vody pomocí UV záření.  V březnu 2016 vyšla nová norma ČSN 75 5050-3 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech – Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením. Tato norma v souladu s moderními zahraničními poznatky stanoví požadavky pro navrhování, výstavbu a instalaci, uvádění do provozu a především provoz UV zařízení pro účinnou dezinfekci vody UV zářením ve vodohospodářských provozech a v dalších zařízeních dodávajících vodu pro veřejnou potřebu.

Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví. Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro orgány ochrany veřejného zdraví a provozovatele vodovodů.

Převařování pitné vody jako jeden ze způsobů její dezinfekce. Informace pro veřejnost o způsobu a podmínkách převařování pitné vody z veřejného i individuálního zásobování za účelem její dezinfekce.

Vyjádření ke zprávě o šetření dejvické havárie vodovodu v květnu 2015

Upozornění pro uživatele zařízení pro doúpravu pitné vody v domácnosti („vodních filtrů“) v Praze – Dejvicích. Informace k bezpečnému provozu vodních filtrů v domácnosti po havarijní situaci vodovodu a vzniklé epidemii.

Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik. Dne 26.5.2015 byl vydán aktualizovaný autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě (AN 16/04 verze 4).

Isidor Soyka: průkopník hygieny v českých zemích. 26. dubna 2015 uplyne 165 let od narození Isidora Soyky, prvního profesora hygieny v českých zemích. Článek připomínající jeho život a dílo vyšel v časopise Hygiena č. 1/2015. Na webových stránkách časopisu je, jako doplněk k článku, zveřejněna i bibliografie této významné, leč téměř zapomenuté osobnosti. Soyka se, mimo jiné, zabýval intenzivně komunální hygienou – půdou, odpadními vodami, podmínkami bydlení, asanací měst a také pitnou vodou.

Doporučení k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách

Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě. V souvislosti s novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., vydává SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě. Dne 18.3.2015 byl přidán odkaz na tabulkový přehled toxikologicky relevantních i nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků na ochranu rostlin.

Vyjadřování výsledků stanovení PAU v pitné vodě. Doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k vyjadřování výsledků stanovení PAU v pitné vodě.

Pitná voda bez chloru. Informace pro provozovatele vodovodů, kteří by chtěli dodávat pitnou vodu bez chloru či jiné chemické dezinfekce.

Metodické doporučení ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel). Aktualizované metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Odborné skupiny hygieny vody ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel) podle § 3 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.

Vyjadřování výsledků rozdílových ukazatelů v bazénových vodách. Doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k vyjadřování výsledků rozdílových ukazatelů.

Metody přírodní koupaliště. Metodické dokumenty vzniklé v rámci výzkumného projektu Technologické agentury ČR „Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání“ (TA 01020675). 

Metodické doporučení pro vyšetřování a hodnocení kvality vody ke koupání podle §§ 13 – 15 vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. pro sezónu 2014.

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Dne 9.7.2014 byla přidána naše stránky odborná zpráva za rok 2013 o kvalitě pitné vody v ČR.

Evropská komise pořádá veřejnou konzultaci k pitné vodě. Evropská komise se rozhodla oslovit dotazníkem občany EU, aby zjistila jejich názory na zásobování pitnou vodou, jejich kvalitu a budoucí regulaci pitné vody.

Hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě. Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě.

Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Metodické doporučení „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody“ bylo zpracováno na základě řady zahraničních i tuzemských zkušeností, odborných publikací a technických předpisů. Bylo vytvořeno především jako pomůcka pro provozovatele vodovodu, kteří se rozhodnout vyrábět a distribuovat vodu bez chemické dezinfekce, ale užitečné může být pro všechny provozovatele, protože uvedená rizika a zásady péče jsou společné všem vodovodům.

Prezentace ze semináře Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání, který se konal dne 29. 4. 2014 na Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., budou k dispozici v týdnu od 12.5.2014 na stránkách projektu.

Nová kniha o vodě pro děti: Nevšední výprava. U příležitosti Světového dne vody 2014 vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) naučnou knížku o vodě pro děti: Nevšedn í výprava. Lenka a Terezka v podivuh odném světě vody .

Stanovisko NRC pro pitnou vodu k používání azbestocementových potrubí pro dopravu pitné vody z 5.2.2014 nahrazuje starší stanovisko k téže věci (zn. CHŽP-216/2002 z roku 2002). Dokument obsahuje souhrn informací o rizicích z pitné vody dopravované azbestocementovým potrubím.

Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou („water safety plans“). Podrobná metodika, jak si zpracovat plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou.

Zásady správné péče o vnitřní vodovod. Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody na kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd. Osvětový materiál Státního zdravotního ústavu seznamuje s nejdůležitějšími zdravotními aspekty vnitřních vodovodů a preventivních i nápravných opatřeních. Poučení má formu stručného letáku a podrobnější brožury.

Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k tiskové zprávě Potravinářské komory ČR k pitné vodě z vodovodu

Stanovení parazitických prvoků. Nedávno jsme rozšířili nabídku našich služeb o stanovení parazitických prvoků Cryptosporidium sp. a Giardia sp. ve vodě (pitné, povrchové, podzemní, ...). Stanovení máme nově akreditováno ČIA. Kontaktní osoba Mgr. Petr Pumann, petr.pumann@szu_cz, tel.: 267082220.

Stanovisko Státního zdravotního ústavu ke kurzům plavání kojenců a batolat. Aktualizovaná verze (3.4.2013) stanoviska z roku 2011.

Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k limitní hodnotě uranu v pitné vodě. Aktuální hodnocení zdravotních rizik uranu v pitné vodě a doporučení limitní hodnoty, které reaguje na nový dokument WHO z roku 2012.

Masaru Emoto a jeho vodní krystaly: o čem nám vypovídají? Komentář k názorům, že japonský léčitel M.Emoto dokázal, že „lidská energie (myšlenky a slova) ovlivňuje molekulární strukturu vody“.

Šedé vody z pohledu hygienika a legislativy. Články otištěné v časopise SOVAK č. 2/2012 a 6/2012, které se zabývají hygienickou problematikou využití tzv. šedých vod.

Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu o doplňujících údajích k výsledkům mikrobiologických rozborů v IS PiVo pro přírodní koupaliště.

Zohlednění nejistoty měření při hodnocení výsledků rozborů pitné vody. Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k zohlednění nejistoty měření při hodnocení výsledků rozborů pitné vody

Doplnění odpovědí na dotazy z praxe ke "koupací legislativě" z roku 2011. Stav k 7.5.2012.

Legionelóza a její prevence. Základní informace pro odbornou i laickou veřejnost.

Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v pitných vodách ČR. Závěrečná zpráva a soupis výstupů projektu.

Nová legislativa koupacích vod. Přednášky a odpovědi na dotazy z konzultačního dne, který se konal ve Státním zdravotním ústavu dne 12.1.2012.

Byla zveřejněna nová vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, která nahrazuje vyhlášku č. 135/2004 Sb. s účinností od 25.8.2011.
Zajímavé publikace WHO. Upozorňujeme na nové volně dostupné publikace Světové zdravotnické organizace o vodě:

Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou. Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke správné provozní praxi zásobování letních táborů pitnou vodou, které je určeno jak pro provozovatele táborů, tak pro pracovníky krajských hygienických stanic, kteří vykonávají nad letními tábory státní zdravotní dozor.

Změna organizační struktury. Od 1.4.2011 byli pracovníci NRC pro pitnou vodu znovu  (po více než 2 letech) spojeni do jednoho společného pracoviště - Oddělení hygieny vody, které je součástí Centra zdraví a životního prostředí.

Použití přípravků na bázi fosforečnanů k úpravě pitné a teplé vody. Aktualizované stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k problematice použití přípravků na bázi fosforečnanů k úpravě pitné a teplé vody.

Správný pitný režim. Informace o nové kampani na podporu správného pitného režimu ve Velké Británii - KEEP IT LIGHT

    Je vodovodní voda vhodná i pro kojence? Odpovědi na tyto časté dotazy se věnuje článek v časopise Praktický lékař č. 4/2007.

    Nahoru