SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water)

TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water – Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě) je integrovaný výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu (kontrakt č. 018320 GOCE). Jedná se – co do rozsahu i rozpočtu – o dosud největší evropský projekt zaměřený na vodárenství. Pod vedením holandské KIWA Water Research se na jeho řešení  podílí téměř 40 evropských i mimoevropských subjektů – výzkumných ústavů, univerzit, ale i soukromých firem vyvíjejících technologie pro vodárenství. Projekt je řešen od 1.1.2006 do 31.12.2010.Projekt je zaměřen na řešení hlavních současných i budoucích (předpokládaných) problémů či výzev, před kterými vodárenství, a to nejen evropské, stojí: ve vodách se objevují nové patogenní organismy a chemické kontaminanty, infrastruktura stárne, změny klimatu, stále větší nedostatek zdrojů sladké a upravitelné vody (v důsledku rostoucí urbanizace, jakož i znečištění ze zemědělství a průmyslu), nedostatečné zabezpečení vodárenských systémů proti teroristickým útokům a konečně i stále rostoucí nároky spotřebitelů i dozorových orgánů. Vedle literárních rešerší a interních „brainstorming“ schůzek oslovuje projekt i vodárenské společnosti v různých částech Evropy i mimo ni prostřednictvím diskusních konferencí – tzv. Regional technology platform – aby poznal regionálně specifické problémy a potřeby. Dosud se tyto konference konaly v Rize, Lisabonu a Kapském Městě (JAR), v červnu 2008 se bude konat další v Táboře (ČR).

Techneau chce tyto výzvy řešit navržením nových flexibilních systémů zásobování, zlepšením technologie úpravy vody (membrány, nové oxidační technologie, dodržování multibariérového přístupu), novými možnostmi monitorování (on-line systémy detekující větší počet ukazatelů) a samozřejmě též vytvořením rozhodovacích schémat, která by uživatelům umožnila učinit správné rozhodnutí a výběr odpovídající co nejvíce jejich specifické situaci a potřebě. Jak je dnes moderní, projekt zachovává holistický přístup „catchment to tap“ čili chce pokrýt celý systém zásobování od zdroje až po kohoutek.

Projekt je rozdělen do osmi pracovních oblastí (WA – Working Area):

  1. Pře/hodnocení dosavadních přístupů (rethink the system) – tato část má posoudit, jak jsou současné technologie a přístupy schopné zvládat budoucí rizika, kde jsou jejich slabiny, jaké strategie je třeba do budoucna vypracovat.
  2. Úprava vody.
  3. Monitoring a kontrola kvality vody.
  4. Hodnocení a řízení rizika.
  5. Provoz a údržba.
  6. Důvěra spotřebitelů.
  7. Integrace výstupů z ostatních oblastí + jejich validace.
  8. Školení a šíření výsledků, kam lze zařadit i vydávání zpravodaje 2x ročně.

Projekt má pochopitelně i své vlastní webové stránky, na kterých už dnes lze nalézt řadu zajímavých výstupů ve formě různých zpráv (více než 50 publikací). Např. zprávy o trendech ve vodárenství v různých částech Evropy, zpráva o trendech u spotřebitelů, zprávy o různých technologiích úpravy, zprávy o nových analytických technikách kontroly kvality vody (včetně různého využití a informačního potenciálu různých ukazatelů kvality vody v různých místech systému), zprávy o modelování, metodách hodnocení rizik atd.Česká republika je v projektu zastoupena Státním zdravotním ústavem Praha, který je jedním z partnerů spolupracujících na pracovní oblasti WA4, a také pracovní skupinou Ing. Tuhovčáka z Ústavu vodního hospodářství obcí VUT v Brně, která spolupracuje na řešení oblasti WA4.

Nahoru