SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » Waterrisk (Identifikace, kvantifikace a řízení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Waterrisk (Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou)

Název: Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Internetové stránky projektu: https://waterrisk.fce.vutbr.cz/

Evidenční číslo: 2B06039

Doba řešení: 1.7.2006 - 30.6.2010

Partneři:
Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (příjemce)
Vodárenská akciová společnost, a.s.,
Státní zdravotní ústav

Anotace: Cílem projektu je vývoj a návrh metodiky pro identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik při dodávce pitné vody, jako jedné ze základních složek životního prostředí. Navrhovaná metodika bude založena na implementaci teorie analýzy a řízení rizik, přičemž hlavní pozornost bude věnována nebezpečím a nežádoucím stavům, které mohou mít vliv na omezení a přerušení dodávek pitné vody a její kvalitu, která je sice definovaná příslušnou legislativou, ale ta nemůže nikdy postihnout všechna existující rizika. V rámci řešení projektu bude prověřena možnost implementace metody HACCP (Hazard Analysis at Critical Control Points) při výrobě a distribuci pitné vody. Tento přístup, který je již řadu let používán při výrobě potravin, navrhuje Světová zdravotnická organizace i Evropská komise zavést též ve vodárenství. Řešení projektu bude zároveň koordinováno s řešením mezinárodních projektů (program COST) a TECHNEAU (6.rámcový program EU), do kterých jsou navrhovaní řešitelé projektu zapojeni.

Výstupem projektu bude metodický návod pro provedení analýzy a řízení rizika na jakémkoli systému veřejného zásobování pitnou vodou. Budou definovány postupy pro správnou provozní a hygienickou praxi a doporučení pro inovativní změny v technologiích pro výrobu a distribuci pitné vody. Cílem je vyšší zajištění kvality a bezpečnosti pitné vody.

Navrhované postupy a metody řešení projektu budou průběžně konzultovány s provozovateli vodárenských systémů, testovány a pokusně implementovány na konkrétních lokalitách u Vodárenské akciové společnosti a.s., která je spoluřešitelem projektu. Výsledky projektu budou průběžně prezentovány na odborných seminářích, v posledním roce projektu bude uspořádána mezinárodní konference, kde budou prezentovány výsledky projektu včetně srovnání řešení tohoto problému v ostatních zemích EU.

Nahoru