Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum podpory veřejného zdraví


 

Vedoucí: MUDr. Marie Nejedlá     
budova č. 23
tel.: 26708 2693
mobil: 602 272681
e-mail : marie.nejedla@szu_cz
 


Charakteristika činnosti centra:

1. Příprava podkladů pro MZ v oblasti podpory veřejného zdraví

 • pro národní a regionální zdravotní politiku
 • pro zajištění mezinárodních úkolů a aktivit
 • pro legislativní činnost
 • pro správní činnosti

2. Činnost z pověření MZ v oblasti podpory veřejného zdraví

 • metodická činnost na úseku podpory a ochrany veřejného zdraví
 • zdravotní výchova obyvatelstva
 • normotvorná činnost v ochraně veřejného zdraví
 • standardizace postupů a metod v oblasti podpory veřejného zdraví a výchovy ke zdraví
 • hodnocení zdravotních rizik
 • spolupráce a zpracování metodik pro činnost OOVZ v oblasti HDM
 • spolupráce při tvorbě národních databází v ochraně veřejného zdraví
 • garance a řízení programu WHO „Škola podporující zdraví“
 • realizace úkolů koordinačního, monitorovacího a výzkumného pracoviště pro implementaci Evropského akčního plánu Evropa bez tabáku a Evropského akčního plánu o alkoholu

3. Podíl na úkolech a strukturách EU v oblasti podpory veřejného zdraví

 • získávání a realizace grantů EU
 • podíl na harmonizaci předpisů s EU v oblasti podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých

4. Vlastní činnost v oblasti podpory veřejného zdraví

 • metodická a referenční činnost na úseku podpory a ochrany veřejného zdraví
 • pregraduální a postgraduální výchova
 • vědeckovýzkumná činnost na základě státního výzkumného programu
 • sledování trendů výskytu chronických neinfekčních onemocnění
 • sledování vývoje determinant zdraví a rizikového chování populace
 • podíl na Monitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí - sběr a zpracování dat
 • ediční činnost v oblasti výchovy ke zdraví
 • sledování dlouhodobých trendů tělesného růstu v dětské a dospívající populaci (sekulární trend tělesné výšky, vývoj stavu nadváhy, obezity, nízké hmotnosti, změny v období dospívání aj.

 • aktualizace růstových grafů pro použití v pediatrické praxi (publikace např. ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého)

 • podpora správného používání růstových grafů pro hodnocení zdravotního výživového stavu jedince i populace

 • podpora a propagace vhodné výživy nejmenších dětí (propagace dlouhodobého kojení dle doporučení WHO, specifika růstu kojených dětí)

5. Výkon podpory zdraví v oblasti podpory veřejného zdraví

 • tvorba intervenčních strategií v oblasti podpory zdraví
 • organizace a metodická podpora výkonu podpory zdraví  v regionech
 • mezinárodní spolupráce, realizace mezinárodních projektů, výzkumných projektů a projektů podpory zdraví
 • vedení Národního referenčního centra podpory zdraví a prevence nemocí

Struktura Centra podpory veřejného zdraví

1.1.1.Oddělení podpory zdraví, MUDr. Alena Váňová

1.1.2.Oddělení psychosociálních determinant zdraví, Mgr. Lenka Laiblová

1.1.3.Oddělení hygieny dětí a mladistvých, MUDr. Simona Bernardyová

 

Nahoru