SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Surveillance ATB rezistence » EARS-Net » Metodika sběru dat
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Metodika sběru dat

(European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, dříve EARSS) poskytuje informace o aktuálním stavu antibiotické rezistence a jejích trendech u klinicky významných, invazivních bakterií na území Evropy, v jednotlivých evropských zemích a v lokalitách jedné země. Zjištěné výsledky informují o rozdílech v antibiotické rezistenci mezi zeměmi Evropy a jsou nezbytné k hledání příčin rozdílů. V rámci jedné země lze výsledky využít ke zjištění pozice jednotlivých antibiotik vzhledem k danému druhu bakterie a stanovit tak léky volby. Zjištění vysoké frekvence výskytu rezistence nebo vzrůstajícího trendu rezistence je východiskem k případnému zahájení příslušných intervenčních aktivit.


 

 

Které bakterie se sledují?

EARS-Net sleduje antibiotickou rezistenci bakterií, které nejčastěji způsobují komunitní nebo nemocniční invazivní infekce. V letech 1999-2000 (v ČR od roku 2000) byly do sledování zařazeny druhy Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus, v roce 2001 bylo zahájeno sledování u Escherichia coli, Enterococcus faecalis a E. faecium, a od roku 2005 u Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. V roce 2013 byl zahájen pilotní dvouletý projekt sledování invazivních bakterií z rodu Acinetobacter. Bakterie musí být izolovány z krve pacientů, u některých druhů (S. pneumoniae a gramnegativní tyčky)  mohou pocházet z mozkomíšního moku. Od jednoho pacienta je zařazen do databáze jeden izolát, přednost má izolát z mozkomíšního moku. Přípustný původ kmenů uvádí tabulka 1.

Tabulka 1. Sledované druhy, jejich kódy, rok zahájení sledování v ČR a přípustné vzorky.

Rok Bakterie Krev Mozkomíšní mok
2000 Staphylococcus aureus + -
Streptococcus pneumoniae + +
2001 Escherichia coli + +
Enterococcus faecalis + -
Enterococcus faecium + -
2005 Klebsiella pneumoniae + +
Pseudomonas aeruginosa + +
2013 Acinetobacter sp. + +

Která antibiotika se vyšetřují?

U sledovaných druhů bakterií se povinně vyšetřují antibiotika volby pro léčbu invazivní infekce, další antibiotika mohou být sledována pro strategický význam nebo slouží jako antibiotika indikátorová (tabulka 2). Čím více antibiotik laboratoře sledují, tím je vyšší je hodnota získaných výsledků, neboť lze zjistit další informace, např. sdruženou rezistenci.  Základním předpokladem věrohodnosti výsledků - kromě provádění pravidelné vnitřní kontroly kvality - je účast participujících laboratoří ve čtvrtletním  Externím hodnocení kvality organizovaném SZÚ a v mezinárodním hodnocení kvality, zasílaném každoročně bezplatně účastníkům EARS-Net z Colindale, Velká Británie.

Tabulka 2. Povinně sledovaná antibiotika a antibiotika doporučená ke sledování u 7 druhů invazivních bakterií.

Kód Antibiotikum Kód bakterie  
spn sau efa, efm eco, kpn pae acsp
AMK Amikacin ... ... ... D D D
AMP Ampicilin ... ... P P ... ...
CAZ Ceftazidim ... ... ... P P ...
CIP Ciprofloxacin P* D** ... P** P P
CLI Klindamycin D D ... ... ... ...
COL Kolistin ... ... ... ... D D
CTX Cefotaxim P ... ... P ... ...
ERY Erytromycin P P ... ... ... ...
FOX Cefoxitin (skríning) ... P ... ... ... ...
FUS Kyselina fusidová ... D ... ... ... ...
GEN Gentamicin ... D ... P P P
GEH Gentamicin-High ... ... P ... ... P
IMP Imipenem*** ... ... ... D P D
LNZ Linezolid ... P D ... ... ...
MEM Meropenem*** ... ... ... D P P
NOR Norfloxacin (skríning) P ... ... ... ... ...
OXA Oxacilin ... P ... ... ... ...
PEN Penicilin P ... ... ... ... ...
RIF Rifampicin D P ... ... ... ...
TEC Teikoplanin ... ... D ... ... ...
TCY Tetracyklin D D ... ... ... ...
TOB Tobramycin ... D ... D D P
TZP Piperacilin/tazobactam ... ... ... D P**** ...
SXT Ko-trimoxazol ... D ... D ... ...
VAN Vankomycin ... P P ... ... ...
ESBL CAZ+CTX+AMC (skríning) ... ... ... P ... ...

Vysvětlivky: Kód bakterie: viz tabulka 1; P: povinně sledovaná antibiotika; D: antibiotika jejichž sledování je doporučeno;  ... tato antibiotika se u daného druhu nesledují; Gentamicin-High, vysoká rezistence;  *  MIC CIP se vyšetřuje povinně, ukazuje-li výsledek skríningu s norfloxacinem na možnou rezistenci k fluorochinolonům; ** u sau, eco a kpn vyšetřují některé laboratoře místo preferovaného ciprofloxacinu ofloxacin, výsledek je proto uváděn jako fluorochinolony;  *** lze vyšetřit  IMP nebo MEM, výsledek uvádí karabapenemy; **** pokud se u P. aeruginosa vyšetřuje TZP,  hodnotí se jako piperacilin (PIP); ESBL: průkaz inhibice ESBL kyselinou klavulanovou v diskovém testu DDS (double disk synergy).


Jak se výsledky vyšetření citlivosti zaznamenávají?

Výsledky vyšetření citlivosti sledovaných druhů k antibiotikům se zaznamenávají výlučně v kvantitativních hodnotách. Při vyšetření citlivosti diluční mikrometodou (nebo Etestem) se uvádí hodnoty minimální inhibiční koncentrace antibiotika (MIC) v mg/l, při diskové difúzní metodě průměr inhibiční zóny (IZ) vytvářené vyšetřovaným kmenem bakterií kolem disku s daným antibiotikem v mm.  Ve vyjmenovaných případech nelze výsledky diskové difúzní metody akceptovat pro vysoký počet chybných výsledků.  Týká se to S. pneumoniae, kdy se vyšetřuje výlučně MIC penicilinu a cefotaximu a u kmenů podezřelých z rezistence k fluorochinolonům se vyšetřuje MIC ciprofloxacinu. U S. aureus se oxacilin a vankomycin výlučně vyšetřuje diluční mikrometodou (nebo Etestem).  Naopak disková difúzní metoda s cefoxitinem u S. aureus a s norfloxacinem u S. pneumoniae je vysoce spolehlivá ve vyhledávání kmenů rezistentních k oxacilinu, resp. k fluorochinolonům. U těchto kmenů označených skríningem jako rezistentní je nutno dále vyšetřit MIC příslušných antibiotik (viz tabulka 2).


Jak se výsledky vyšetření citlivosti v databázi EARS-Net interpretují?

Je nutno zdůraznit, že v denní rutině mikrobiologické laboratoře může být výsledek vyšetření citlivosti původce infekce daného pacienta interpretován přísně individuálně v závislosti na stavu pacienta, druhu infekce, vlastnostech původce infekce, hodnotě MIC příslušného antibiotika, a případné možnosti použít maximální dávky.  Naopak pro účely surveillance antibiotické rezistence bakterií je nezbytná jednotná interpretace výsledků podle příslušných breakpointů antibiotik, která umožňuje zařadit vyšetřované bakterie do kategorií citlivosti a získat tak srovnatelné údaje v rámci jedné země i mezi zeměmi. Breakpointy jsou arbitrární hodnoty MIC nebo IZ antibiotik, podle nichž se vyšetřovaný kmen kategorizuje jako citlivý, intermediárně citlivý nebo rezistentní k danému antibiotiku. Klinické a mikrobiologické definice kategorií citlivosti podrobně uvádí EUCAST. Do roku 2009 včetně byly výsledky EARS-Net interpretovány podle breakpointů běžně užívaných v ČR, od roku 2010 se tyto výsledky interpretují podle klinických breakpointů EUCAST. Skutečnost, že v databázi jsou od počátku pouze kvantitativní hodnoty (MIC, IZ) antibiotik, umožňuje retrospektivní interpretaci výsledků získaných v letech 2000-2009 podle nových kritérií. Výsledky získané aplikací starých a nových kritérií se však ve většině případů neliší, neboť rezistentní kmeny zahrnují i kmeny intermediárně rezistentní, a kmeny jednoznačně citlivé se od těchto kmenů zřetelně odlišují nízkou hodnotou MIC, resp. větším průměrem IZ. Kategorie intermediární rezistence zůstává v platnosti pro penicilin a cefotaxim u S. pneumoniae, výsledky však zůstávají stejné, neboť breakpointy těchto antibiotik se u pneumokoků nemění. Dočasným problémem jsou nové breakpointy některých antibiotik při vyšetřování diskovou difúzní metodou pro nižší obsah antibiotika v disku. Týká se to kombinace piperacilinu s tazobaktamem, ceftazidimu a cefotaximu při vyšetření příslušných gramnegativních tyček, ampicilinu u enterokoků a obsahu gentamicinu a streptomycinu pro vyšetřování vysoké rezistence enterokoků. Tato diskrepance bude odstraněna při přechodu laboratoří na disky s  obsahem vyžadovaným EUCAST. Při vyšetřování citlivosti laboratoře používají ve shodě se svými standardními postupy odlišná antibiotika, patřící do skupiny s podobným účinkem. V EARS-Net se to týká ofloxacinu a ciprofloxacinu u střevních tyček a imipenemu a meropenemu u všech gramnegativních tyček. Proto jsou tato antibiotika v EARS-Net označena jako fluorochinolony, resp. karbapenemy.

 

 

 

Nahoru