SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Surveillance ATB rezistence » EARS-Net » O EARS-Net v České republice
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

O EARS-Net v České republice


 

Co je to EARS-Net

EARS-Net je European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, první nezávislý, dlouhodobý projekt surveillance antibiotické rezistence invazivních izolátů bakterií na národní a Evropské úrovni. Mezinárodní síť národních systémů surveillance sdružených v EARSS podporuje DG Sanco, Evropská Komise (EC).  Koordinaci EARS-Net zajišťuje ECDC (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění). Cílem je shromažďovat srovnatelné a validní údaje o antibiotické rezistenci (AR) pro veřejné zdravotnictví zúčastněných zemí a rychle identifikovat vznik nové AR na území Evropy. Sledování bylo zahájeno jako systém EARSS v roce 1998 a od roku 1999 byl zaveden ve všech zemích EU, v Norsku a Irsku. ČR se k EARSS připojila v roce 2000. V současné době (2011) je zapojeno do EARS-Net více než 1000 mikrobiologických laboratoří z 28 zemí Evropy. Bližší podrobnosti a aktuální výsledky o stavu AR u sledovaných bakterií v zúčastněných zemích jsou uvedeny na webové stránce ECDC.

 

Struktura  a organizace

Od ledna roku 2000 sledují laboratoře v České republice původce invazivních infekcí způsobených Streptococcus pneumoniae, v července téhož roku bylo zahájeno sledování Staphylococcus aureus; od roku 2001 se sleduje AR u invazivních izolátů  Escherichia coli,  Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium a od roku 2005 se sleduje  Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. Zaznamenávají se údaje pouze prvního izolátu od jednoho pacienta, u kmenů S. aureus a enterokoků z krve, u izolátů S. pneumoniae všech tří druhů gramnegativních tyček (E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa) z krve i z mozkomíšního moku. Pokud je od stejného pacienta izolován kmen z moku i krve, zařazují se pouze údaje izolátu z moku. Kontrolu kvality identifikace izolátů a vyšetření AR ve zúčastněných laboratořích zajišťuje mezinárodně uznávaný systém NEQAS, Colindale, Velká Británie. Koordinaci CZ-EARS-Net zajišťuje NRL pro antibiotika při SZÚ, jejíž Pracovníci sbírají údaje zaslané laboratořemi, kontrolují jejich kvalitu, u zaslaných kmenů bakterií vyšetřují kvantitativní citlivost a provádějí další podrobná vyšetření, výsledky upravují na příslušný formát požadovaný EARS-Net a zasílají je do systému TESSy. Pro účely EARS-Net zaznamenávají zúčastněné laboratoře výsledky vyšetření citlivosti pouze k několika určitým antibiotikům, která jsou významná z hlediska léčby invazivní infekce způsobené daným původcem nebo pro epidemiologii AR. Více informací naleznete v článku  Metodika sběru dat. Průkaz širokospektré b-laktamázy u E. coli a K. pneumonie se vyšetřuje pomocí speciálních testů. V ČR byla vyvinuta Webová aplikace pro sběr dat do EARSS. Přes aplikaci jsou zadávány kmeny vyšetřené v lokálních laboratořích, další kmeny invazivních izolátů jsou soustřeďovány v NRL pro antibiotika a hromadně vyšetřovány referenčními metodami.

 

Zúčastněné laboratoře

V roce 2000 se sběru údajů pro EARSS účastnilo celkem 482 mikrobiologických laboratoří z 18 zemí Evropy. Na začátku projektu v roce 2000 se do EARSS  v ČR (CZ-EARSS) zapojilo 33 mikrobiologických laboratoří, na konci roku 2000 počet laboratoří vzrostl na 36 a v roce 2019 jich bylo zapojeno celkem 50. Všichni účastníci EARS-Net v ČR (CZ-EARS-Net) jsou členy Pracovní skupiny pro monitorování rezistence.
Laboratoře CZ-EARS-Net při vyšetřování vzorků pacientů a určování citlivosti k antibiotikům postupují podle rutinních metod. Laboratoře vyšetřovaly v roce 2000 vzorky od pacientů hospitalizovaných celkem v 65 nemocnicích, v roce 2001 počet sledovaných nemocnic vzrostl na 70 a příslušná spádová oblast zahrnovala téměř 80% obyvatel ČR. Jedenáct z celkem 15 Fakultních nemocnic (FN) má oddělení pro transplantaci orgánů. Tyto nemocnice přijímají pacienty z příslušných spádových oblastí, případně z celého území ČR, jedna další nemocnice provádí specializované neurochirurgické výkony rovněž u pacientů z celé ČR.

 

 

 

Nahoru