Home » Aktuality » Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropský průzkum zdravotního stavu – EHES

EHES20_RGB_CZ.jpg Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku v letech 2010–2011 proběhla pilotní etapa studie ve dvou lokalitách; od června 2014 do února 2015 potom následně probíhala 1. etapa celorepublikového šetření.


Co je EHES?
 • Výběrové šetření zdravotního stavu evropské populace s lékařským vyšetřením, blíže EHES – European Health Examination Survey.
 • Snahou je odhalit skrytá zdravotní rizika v populaci.
 • Cílem EHES je získat srovnatelné údaje o zdravotním stavu osob v evropských zemích.
 • Studie zahrnuje lékařské vyšetření: měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, krevního tlaku; stanovení celkového a HDL-cholesterolu a HbA1c (glykovaného hemoglobinu) v žilní krvi.
Východiska studie EHES
 • Srdečně-cévní onemocnění způsobují téměř polovinu úmrtí v české populaci a jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí (do 75 let).
 • Na vzniku těchto onemocnění se podílí pět klíčových rizikových faktorů: vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření tabáku, vysoká hladina celkového cholesterolu v krvi a vysoká hladina cukru v krvi.
 • Hlavním rizikovým faktorům lze do značné míry předcházet a léčit je.
 • Na prevenci kardiovaskulárních onemocnění je v členských zemích EU určena jen malá částka ročních výdajů na zdravotnictví (3 %).
Jak může EHES pomoci?
 • Účastník studie získá přehled o svém zdravotním stavu a možném zdravotním riziku a bude mít možnost konzultovat svůj zdravotní stav se zdravotníky (20-50 % osob nezná své hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi).
 • Získaná data poskytnou informace o klíčových zdravotních ukazatelích, které nejsou z jiných zdrojů dostupné a jejich skutečný výskyt v populaci je odlišný než uvádí rutinní statistiky, kde jsou údaje získávány především z registrů již léčených pacientů.
 • Poskytne podklady pro včasnou přípravu a realizaci preventivních programů.
Šetření EHES 2014
 • Šetření EHES 2014 se v Česku uskutečnilo od 15. června 2014 do 28. února 2015 v návaznosti na dotazníkové šetření o zdraví - EHIS 2014.
 • Bylo zajištěno Státním zdravotním ústavem, krajskými hygienickými stanicemi, zdravotními ústavy a zdravotnickými zařízeními ve všech krajích Česka.
 • Projekt probíhal s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavního hygienika ČR.
Kontaktní údaje

MUDr. Růžena Kubínová – hlavní řešitelka projektu EHES v ČR

Ředitelka Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR

Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 42

Tel.: 267 082 622

e-mail:  ruzena.kubinova@szu_cz

 

   Nahoru