SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdraví, výživa a potraviny

Health, nutrition and food Tato sekce se týká vztahů mezi zdravím, výživou a potrainami. Neobsahuje všechna témata, ale zabývá se zejména hodnocením dietární expozice, charakterizací zdravotních rizik chemických agens a aplikovanou výživou. Z mikrobiologických agens zahrnuje problematiku mikroskopických hub (plísní) a jejich toxinů.


 

‹‹   Předchozí   10 11 12 13 14 15

Zvýšený obsah glycerolu a kvasinek v medu a zdravotní rizika pro spotřebitele.

Med může za určité situace obsahovat glycerol a vysoký počet kvasinek. Co to znamená pro zdraví spotřebitele? Přečtěte si hodnocení CZVP SZU v Brně.


 

Všímejme si rozdílů mezi zdravotní a hygienickou nezávadností, ale i biologickou hodnotou potravin

Bohatá veřejná diskuse o kvalitě potravin, jež zahrnuje i bezpečnost potravin, vede k potřebě připomenout si dávno vyjasněné vztahy mezi zdravotní a hygienickou nezávadností potravin (= bezpečnost potravin) a jejich biologickou hodnotou. Jinak některá mediální vystoupení a diskuse postrádají základní odbornou logiku a zkušenější spotřebitele spíše pobaví než skutečně informují. Správné použití pojmů je také věcí profesionální úrovně vystupujících. 


 

NEJČASTĚJŠÍ ZDROJE DIETÁRNÍ EXPOZICE KOMBINOVANÝM REZIDUÍM PESTICIDŮ V ČR

Rezidua pesticidů vyvolávají v některých zemích největší obavy z hlediska zdravotních rizik v souvislosti s potravinami. 


 

Evropský projekt zaměřený na harmonizované hodnocení dietární expozice populace

Státní zdravotní ústav je zapojen do nového evropského projektu (KBBE.2011.2.4-02, 2012 - 2016), TDS-Exposure, jehož cílem je zlepšení a standardizace metodiky monitoringu expozice cizorodým látkám a dalším složkám naší diety. Nová metodika je založená na stanovení obsahu cizorodých látek v naší dietě jako celku, nikoliv pouze v zemědělských surovinách a dává tak pravdivější obraz o celkové expozici.


 

Hodnocení přívodu živin pro populaci v ČR

V denní praxi se často setkáváme s požadavky na znalost přívodu důležitých živin v naší obvyklé dietě. Na základě rozsáhlých šetření je možné provádět odhad pro jednotlivé látky. Výsledky jsou samozřejmě ovlivněny nejistotou údajů o složení potravin a také samozřejmě parametry metody použité pro sběr dat o spotřebě potravin. Některé výsledky prezentují následující příspěvky:  


 

Kontrolní plán pro pesticidy v potravinách ČR - 2010-2012

    V souladu s článkem 30 nařízení   (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá   program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2010 – 2012. Materiál byl p rojednán a odsouhlasen mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů, pracující při Ministerstvu zdravotnictví, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, odbor ochrany veřejného zdraví.    


 

Aluminium (hliník) v centru pozornosti EFSA

EFSA zveřejnila (15.7.08) nové stanovisko k bezpečnosti dietárního přívodu hliníku. Nově stanovený TWI (tolerovatelný týdenní přívod) byl snížen na 1 mg/kg t.hm./týden. Tato hodnota má význam i v ČR. Podle výsledků monitoringu dietární expozice je tento přívod vyšší než uvedený limit u 1% populace 4-90 roků. V dětské populaci 4-9 roků jde však již o asi 10% jedinců. Zdrojem jsou u dětí především čaj, kakao, čokoláda, ale i další potraviny. Situace bude vyžadovat řešení, které asi bude muset přijmout EK.  V dané chvíli není jednoduchá odpověď na otázku, jak se chránit. Z historie ale dobře víme, že jedním z kroků je i omezení hliníkových materiálů ve styku zejména s kyselými potravinami.


 

Seznam právních předpisů

Seznam ČSN, jimiž se přejímají normativní dokumenty ISO a CEN pro mikrobiologické zkoušení potravin a pokrmů


 

Individuální spotřeba potravin v ČR.

Výsledky národní studie individuální spotřeby potravin v ČR v letech 2003-2004. Údaje jsou využitelné pro bodové i pravděpodobnostní hodnocení akutní i chronické expozice pro populaci ve věku 4-90 roků (pouze na národní úrovni). 


 

Monitoring dietární expozice člověka.

Výsledky monitoringu vybraných chemických a biologických agens v typické dietě populace v ČR, hodnocení expozičních dávek a charakterizace zdravotního rizika.


 
‹‹   Předchozí   10 11 12 13 14 15

 

Nahoru