SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Národní referenční centrum pro pesticidy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro pesticidy


Vedoucí: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

Kontakt: Tel.: 267 082 625, e-mail: miroslava.hornychova@szu_cz

Charakteristika činnosti:
NRC pro pesticidy je začleněno do Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ a je součástí oddělení chemické bezpečnosti společně s NRC pro průmyslové chemické látky a přípravky. Problematika hodnocení zdravotních rizik přípravků na ochranu rostlin, jejich účinných látek a pomocných prostředků je již řadu let jednou z jeho hlavních činností.

Členění NRC pro pesticidy:  
MATOX – hodnocení toxikologie účinné látky, metabolitů a celého přípravku
OPEX - odhad expozice obsluhy, okolních osob a místních obyvatel a následných pracovníků
REZIDUA - dietární expozice spotřebitelů, hodnocení reziduí
MANAGEMENT RIZIK - při nakládání s přípravky na ochranu rostlin a pomocnými prostředky

NRC pro pesticidy SZÚ vypracovává podle §33 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů hodnocení z hlediska vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Toto hodnocení je následně jedním ze zásadních podkladů pro povolení přípravku na ochranu rostlin ÚKZÚZ.

Další činnosti:
■ spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zemědělství i ÚKZÚZ
■ spolupracuje s orgány státní správy při tvorbě a připomínkování legislativy týkající se bezpečnosti a managementu chemických látek a směsí
■ vypracovává hodnocení účinných látek v přípravcích podle nařízení (ES) č. 1107/2009 z vlivu na zdraví
■ vytváří zásady pro bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin a stanovuje podmínky pro použití
■ navrhuje opatření k ochraně zdraví
■ aktivně se podílí na problematice odborné způsobilosti pro nakládání a požadavků na vzdělání k ochraně zdraví lidí
■ práce v rámci Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR
■ zastupuje ČR ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata potraviny a krmiva (SCoPAFF) - pracovní skupina Evropské Komise
■ hodnotí a následně předkládá EFSA žádosti o změnu MLR podané v ČR, a připravuje podklady pro EFSA podle čl. 12 nařízení (ES) č. 396/2005
■ spolupracuje s dalšími členskými státy EU při hodnocení

další informace viz www.szu.cz/tema/pesticidy

Ceník služeb  se t.č. upravuje.

Vypracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., aktualizace 20. 5. 2016

Nahoru