Home » Centra » Oddělení biostatistiky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení biostatistiky


Vedoucí: RNDr. Marek Malý, CSc.

Kontakt: tel.: 26708 2329, e-mail: marek.maly@szu_cz


Charakteristika činnosti oddělení:

Oddělení biostatistiky zajišťuje činnosti v oblasti biostatistických analýz a provozu celostátních epidemiologických registrů.

Pracovníci oddělení poskytují odborné statistické konzultace, spolupracují při přípravě a plánování odborných studií a provádějí statistické analýzy.Využívají moderní nástroje matematické statistiky a stochastického modelování s použitím specializovaných softwarů. Podílejí se na vědeckých, výzkumných i grantových aktivitách jednotlivých pracovišť SZÚ i hygienické služby. Předmětem analýz jsou data shromažďovaná cíleně v rámci prováděných studií a také data z oficiálních zdrojů (ČSÚ, ÚZIS). V rámci vzdělávacích aktivit SZÚ se oddělení podílí na výuce statistických metod a interpretace výstupů především v souvislosti s epidemiologií a s postupy medicíny založené na důkazu. Pracovníci oddělení jsou spoluautory publikací v českých i zahraničních časopisech, posterů a přednášek. Spolupracují s časopisy Central European Journal of Public Health a Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie v otázkách statistické metodologie a podílejí se na recenzním řízení.

Oddělení biostatistiky zajišťuje ve spolupráci s dalšími pracovišti, především s oddělením epidemiologie infekčních nemocí Centra epidemiologie a mikrobiologie a národními referenčními laboratořemi, provoz specializovaných informačních systémů, zejména celorepublikového systému hlášení infekčních nemocí (EpiDat), systému hlášení akutních respiračních infekcí a systému surveillance HIV/AIDS. Podílí se na návrhu koncepce těchto systémů. Zajišťuje propojení národních systémů do celoevropských a nadnárodních systémů a na základě pověření Ministerstva zdravotnictví poskytuje národní data do systému TESSy (The European Surveillance System) provozovaného v Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i dalších nadnárodních institucí. Připravuje statistické analýzy dat z těchto systémů pro účely Ministerstva zdravotnictví, SZÚ i hygienické služby.

V rámci oddělení dále působí:

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat

Související odkazy:
Infekce v ČR - EPIDAT

Akutní respirační infekce, chřipka

Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR

Nahoru