SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení chemické bezpečnosti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení chemické bezpečnosti


 

Oddělení chemické bezpečnosti

Vedoucí: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

Kontakt: tel.: 26708 2625, e-mail: miroslava.hornychova@szu_cz

Charakteristika činnosti oddělení:

1) zjišťování a shromažďování informací o nebezpečnosti chemických látek a směsí (včetně nanomateriálů), zejména přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků a vypracovávání odborných posudků, expertíz v souladu s požadavky platné evropské i české legislativy

a) pro podnikatelské subjekty (odkaz na ceník)

 • návrhy klasifikací a označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění
 • vypracování toxikologických posudků pro přípravky na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení (ES) č. 1107/2009 Žádost o vydání toxikologického posudku podle zákona č. 326/2004 Sb.
 • odborné konzultace k problematice managementu chemických látek a směsí
 • stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací chemických látek v pracovním prostředí pro konkrétní pracoviště. Další informace zde
 • kontrola a zpracování návrhu bezpečnostních listů pro chemické látky a směsi - části k ochraně zdraví lidí (podle Nařízení (EU) 2015/830, resp. nově Nařízení (EU) 2020/878, odkaz Aktuality - pracovní prostředí a zdraví )
 • kontrola etiket/štítků pro chemické látky a směsi (části ochrana zdraví lidí),

b) pro státní správu

 • hodnocení dokumentace předložené k biocidní účinné látce podle podle nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012
 • hodnocení dokumentace předložené k účinné látce pro přípravky na ochranu rostlin podle nařízení (ES) č. 1107/2009
 • hodnocení dokumentace předložené v rámci žádosti o povolení k uvedení na trh biocidního přípravku
 • hodnocení dokumentace předložené v rámci žádosti o povolení k uvedení na trh přípravku na ochranu rostlin
 • stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací chemických látek v pracovním prostředí Další informace zde
 • metodická a konzultační činnost pro orgány státní správy (KHS a další)

2) spolupráce s orgány státní správy při tvorbě a připomínkování legislativy týkající se chemické bezpečnosti a managementu chemických látek a směsí

3) zastupování ČR v pracovních skupinách, stálých výborech a vědeckých výborech Evropské komise a Rady EU v rámci hodnocení a managementu rizik plynoucích z používání chemických látek a směsí, zejména biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin,

4) zajištění činnosti Národního referenčního centra pro průmyslové chemické látkyNárodního referenčního centrum pro pesticidy

5) spolupráce na Víceletém kontrolním plánu pro rezidua pesticidů

6) zajištění vzdělávacích přednášek, kurzů a seminářů v oblasti managementu chemických látek a směsí pro státní správu, podnikatelské subjekty i další zájemce

7) technické normy - interní databáze recenzovaných technických norem

8) ostatní (např. publikační činnost a spolupráce na grantech)

 

Nahoru