Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pracovního lékařství
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení pracovního lékařství


vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová

Kontakt : +420 267082 740, e-mail : vladimira.lipsova@szu_cu

Charakteristika činnosti :

· Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku v oblasti pracovního lékařství, nemocí z povolání a BOZP - účast na legislativní, normotvorné činnosti a harmonizaci předpisů s EU

· Referenční činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce

· Vedení Národního zdravotního registru nemocí z povolání, tato data jsou prostřednictvím ÚZIS postoupena do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), EUROSTATu, WHO a ILO.

· Zpracování podkladů a odborných stanovisek pro rozhodnutí MZ ve správním řízení o nemocech z povolání, účast v odvolací komisi MZ pro nemoci z povolání

· Konzultační činnost k problematice pracovnělékařské péče vyžádané odborem ochrany a podpory zdraví, orgány BOZP a pro veřejnost

· Zapojení do pregraduální i postgraduální výuky v pracovním lékařství (vzdělávací činnost v oblasti pracovně-lékařské péče, fyziologie a psychologie práce a vybraných faktorů pracovního prostředí na základě akreditace MZ). Pracovníci oddělení se podílí na organizaci a účastní se na akcích pořádaných SZÚ i dalšími vzdělávacími institucemi – IPVZ, NCONZO apod. Státní zdravotní ústav je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v oboru pracovní lékařství

· Činnosti v rámci Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP

· Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na monitorování a výzkum vztahů pracovního prostředí a zdraví zejména v oblasti muskuloskeletárních chorob (MSDs), profesionální expozice faktorům ovlivňujícím dýchací systém (např. problematika profesionálního bronchiálního astmatu při expozici vybraným profesionálním alergenům, problematika expozice azbestu) a nervový systém

· Účast na mezinárodní spolupráci v oblastech souvisejících s problematikou pracovního lékařství a nemocí z povolání (projekty v rámci WHO Collaborating Center in Occupational Health Global Work Plan, účast na implementaci systému EUROSTAT/EODS v ČR).

· Expertizní činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce a pracovního lékařství

· Zpracování soudních a znaleckých posudků v oboru pracovní lékařství a nemocí z povolání

· Poskytování závodní preventivní péče smluvním podnikům. V rámci oddělení je zřízena ordinace ZPP.

· Provádění specializovaných funkčních vyšetření pro diagnostické i preventivní účely

- funkční vyšetření plic (spirometrie, bodypletysmografie, difuzní kapacita plicní, plicní compliance, bronchodilatační a nespecifické bronchoprovokační testy). V rámci oddělení je zřízena laboratoř pro funkční diagnostiku plic.

- funkční vyšetření cév horních končetin (chladový test a prstová pletysmografie)

- funkční vyšetření nervového systému (EEG, Lantonyho test, evokované potenciály)

- měření celkové fyzické zátěže a lokální svalové zátěže (integrovaná elektromyografie)

- testy pro hodnocení psychické a zrakové zátěže

 

Součástí oddělení je:

 

Nahoru