Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Národní referenční pracoviště CZŽP » NRL pro venkovní ovzduší » Ovzduší - placené služby
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ovzduší - placené služby

 

Pracoviště zajišťuje problematiku venkovního, vnitřního ovzduší a částečně i vybraných pracovních prostředí.


A). Laboratorní činnosti

(kontaktní osoby - Ing. V. Vrbíková a Ing. M. Mikešová, tel.: 26708 2270, Mgr. Lenka Šubčíková, tel: 26708 2269, RNDr. B. Kotlík, Ph.D. - tel: 26708 2375)

Laboratoře NRL pro venkovní a vnitřní ovzduší jsou součástí Centra laboratorních činností, které je držitelem osvědčení o akreditaci ČIA.

Venkovní ovzduší:

 • Odběr vzorku (HiVOL - velkoobjemovým odběrovým zařízením - pro frakce TSP, PM10, PM2,5 a PM1,0) a stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v odebraném vzorku metodou GC-MS.
 • Definovaný odběr vzorku vzduchu a stanovení těkavých organických látek včetně metanu (VOC metodou GC-MS).
 • Měření mobilním systémem v rozsahu SO2, NO/NO2/NOX, CO, O3, TSP, PM10, PM2,5 a PM1,0 meteorologické parametry. (autorizované činnosti podle požadavků NV č. 597/2006 Sb. - MŽP)
 • Stanovení specifických látek v ovzduší aspiračními - nepřímými postupy včetně odběru vzorku pro gravimetrické stanovení nebo stanovení prvků. (autorizované činnosti podle požadavků NV č. 597/2006 Sb. - MŽP)
 • Odběr vzorku (HiVOL - velkoobjemovým odběrovým zařízením) pro frakce TSP, PM10, PM2,5 a PM1,0 včetně gravimetrického stanovení.

Vnitřní ovzduší

 • Stanovení počtu a hmotnostní koncentrace suspendovaných částic ve vznosu velikostního rozsahu 0,05 - 32 µm ve vnitřním ovzduší kontinuálním čítačem částic, které splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 14 644 na straně 6 v příloze B a přílohy č. 2 vyhlášky č. 84/2008 Sb.
 • Stanovení vybraných plynných látek přímými postupy a stanovení specifických látek v ovzduší aspiračními - nepřímými postupy včetně odběru vzorku pro gravimetrické stanovení nebo stanovení prvků podle požadavků vyhlášky MZ ČR č. 6/2003 Sb. (autorizovaná činnost - MZ ČR)
 • Definovaný odběr vzorku vzduchu a stanovení těkavých organických látek (VOC metodou GC-MS) včetně formaldehydu, benzenu, toluenu a styrenu.

 Neakreditované činnosti:

 • Zpracování a realizace krátko- či dlouhodobých projektů pro měření kvality vnitřního a venkovního ovzduší včetně interpretace naměřených hodnot.
 • Měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí

SZÚ Praha podle § 86 odst. 2 zákona č. 471/2005 Sb. O ochraně zdraví může provádět činnosti, pro které tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo akreditace.

 B). Ostatní služby

(kontaktní osoby - MUDr. H. Kazmarová tel.: 26708 2629, MUDr. H. Velická, tel.: 26708 2270)

Autorizované činnosti

 • Hodnocení zdravotních rizik ve vnitřním a venkovním ovzduší

Neakreditované činnosti

 • Stanovení referenční koncentrace ve venkovním a vnitřním ovzduší
 • Konzultace voblasti hodnocení vnitřního a venkovního ovzduší včetně hodnocení zdravotních rizik.
 • Vypracování expertních stanovisek, vyjádření a posudků v oblasti hygieny venkovního a vnitřního ovzduší.

Nahoru