SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Placené služby
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Placené služby

Pracoviště zajišťuje široké spektrum laboratorních analýz včetně odběrů vzorků vod (pitná, teplá, balená pitná, kojenecká, pramenitá, přírodní minerální, podzemní, povrchová, ke koupání - umělé koupaliště, přírodní koupaliště a vodní nádrže).


Provádíme odběry vzorků pro následný chemický a/nebo mikrobiologický a biologický rozbor pitné vody - vodovodní řady, domovní studny a vod ke koupání  tj. umělé koupaliště - bazény, přírodní koupaliště a vodní nádrže. (Po domluvě je možné, aby zákazník dodal k analýze již odebraný vzorek vody dle pokynů pracovníků laboratoře). (viz Pokyny pro zákazníky).

Provádíme výluhové zkoušky výrobků přicházejících do styku s vodou (např. materiál vodovodního potrubí, fitinky, nátěrové hmoty, filtrační náplně) a testování výrobků a materiálů k doúpravě pitné vody (filtry, chemikálie). Stručné informace o tom, jaké podklady jsou zapotřebí při testování výrobků přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody jsou uvedeny zde (Informace pro zákazníky Státního zdravotního ústavu v Praze).

Provádíme fyzikálně-chemické a chemické laboratorní analýzy vod a výluhů (n neakreditované zkoušky):

  • KNK4,5n, ZNK8,3n, pH, konduktivita, chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSKMn), celkový organický uhlík (TOC), barva, zákal, pach, chuť, tvrdost (suma vápníku a hořčíku), vápník, hořčík, dusičnany, dusitany, sírany, fosforečnany, fluoridy, chloridy, bromičnany, chlorečnany, chloritany, volný a vázaný chlor, redox potenciál; oxid chloričitý (chlordioxid)n, rozpuštěné látkyn, fenolyn, aminyn
  • těkavé organické látky (TOL) v rozsahu 1,1-dichlorethylen, 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, 1,2-dichlorethan, 1,2-transdichlorethylen, 1,3,5-trichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, benzen, bromdichlormethan, tribrommethan, chlorbenzen, chlordibrommethan, trichlormethan, dichlormethan, ethylbenzen, m-xylen, o-xylen, p-xylen, tetrachlorethylen, tetrachlormethan, toluen, trichlorethylen, styren, methyltercbutylether;
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v rozsahu benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, floranthen, chrysen, indeno(1,2,3-c,d)pyren, pyren;
  • pesticidní látky v rozsahu atrazin, simazin, terbutylazin, sebutylazin, cyanazin, metazachlor;
  • mikrocystin LR, mikrocystin RRn, mikrocystin YRn.

Informace o používaných metodách stanovení včetně potřebných množstvích vzorků k analýzám jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny zde.... 

Další analýzy vod provádí specializovaná pracoviště - Oddělení pro sledování toxických prvků (stanovení kovů metodami AAS, ICP-MS), na Odboru hygienické mikrobiologie a ekotoxikologie (mikrobiologické a biologické rozbory vod).

Nahoru