SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Oddělení hygieny ovzduší » Pracoviště pro hygienu venkovního a vnitřního...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracoviště pro hygienu venkovního a vnitřního ovzduší

Pracoviště zaměřené na problematiku ovzduší zajišťuje měření parametrů venkovního a vnitřního ovzduší a podílí se na činnosti NRC pro venkovní ovzduší. Pracoviště je, v rámci Centra laboratorních činností SZÚ, akreditováno ČIA jako zkušební laboratoř č. 1206 a v oblasti venkovního ovzduší i autorizováno MŽP. Součástí činností je i participace na organizování mezilaboratorních zkoušení (MPZ) v rámci ESPT SZÚ.


Další podklady


Popis

VŠ pracovníci

Aktuality

  •  mezi řešené úkoly patří expertizní činnost včetně konzultací v oblasti posuzování kvality venkovního ovzduší a podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb. i kvality vnitřního ovzduší. NRL pro venkovní ovzduší vydává nebo zpracovává posudky, stanoviska, publikace, konzultace či připomínky souvisejících s novelizací některých legislativních úprav a odborné zprávy.
  • do laboratorních činností patří analytická stanovení vzorků venkovního a vnitřního ovzduší včetně standardních (stanovení klasických látek - PM10, SO2, NO2, CO, O3) i nově aplikovaných odběrových postupu (PM2,5 a PM1,0, distribuce částic), těkavých organických látek (VOC/TOL), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a meteorologických parametrů;
  • hodnocení kvality vnitřního prostředí, kam lze zařadit kanceláře, byty, školy, vybraná zdravotnická zařízení atd., zahrnuje hodnocení expozice, (těkavé organické látky VOC/TOL - včetně formaldehydu, vliv mikroklimatických faktorů, stanovení koncentrací oxidu uhličitého - CO2 a kontinuální měření prašnosti včetně měření velikostní distribuce částic. Rozvíjeny jsou postupy odběru vzorků ve vnitřním prostředí. Výsledky měření jsou hodnoceny srovnáním s platnou legislativou ČR popř. s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO);
  • pracoviště participuje na organizování programů zkoušení způsobilosti v oblasti chemických a fyzikálních zkoušek vod a ovzduší, odběrů vod a senzorické analýzy vody - ESPT. Tyto programy jsou akreditovány u ČIA v rámci Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti SZÚ (č. 7001).
  • pracoviště zajišťuje mimo jiné i pylový monitoring pro oblast Prahy.

Nahoru