Home » Hledat » Články

Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: kadmium

Biologický monitoring - 29%

17.12.2007 00:00:00
Hlavní úlohou biologického monitoringu je sledování expozice a zátěže profesionálně neexponované dětské i dospělé populace cizorodým, toxikologicky významným látkám z prostředí. Jedná se o toxické kovy (např. kadmium nebo olovo), chlorované pesticidy (např. DDT, HCB), polychlorované bifenyly, látky s dioxinovým účinkem nebo vybrané mykotoxiny. Dále je sledována saturace vybranými prvky s benefitním účinkem (např. selen, zinek). Expozice látkám či faktorům s genotoxickým působením je sledována pomocí cytogenetické analýzy periferních lymfocytů. Genotoxicky účinné látky prašného aerosolu ve venkovním ovzduší jsou monitorovány pomocí Amesova testu bakteriální mutagenity.

Toxikologická analýza, analytika kovů - 13%

30.04.2008 11:47:33 MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Biologické monitorování a biologické expoziční testy - 10%

17.03.2008 16:26:49 MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
Během celého života je člověk vystaven účinku nejrůznějších škodlivých chemických látek. Jejich zdrojem je potrava, znečištěná voda a ovzduší, nejrůznější spotřebitelské produkty. Ve významné míře bývá člověk vystaven účinku chemických látek („exponován“) také v pracovním prostředí. Takové působení označujeme jako profesionální expozice chemickým látkám . K ní může docházet všude, kde se chemické látky vyrábějí nebo vznikají, při jejich přepravě, zpracování nebo využívání v dalších pracovních procesech. Při všech těchto činnostech je nutné zabezpečit ochranu zdraví zúčastněných osob. Pro posouzení velikosti profesionální expozice a z ní vyplývajícího rizika se využívají následující základní přístupy: analýza pracovního ovzduší, posouzení dermální expozice a biologické monitorování (biologické expoziční testy).

PT#O/5/rok - Stanovení prvků (kovů) v prašném aerosolu - 10%

1.03.2010 12:21:29 RNDr. Bohumil Kotlík
Vzorky pro stanovení prvků v prašném aerosolu budou obdobně jako v předchozích letech ve formě homogenizovaného prachu (cca 500mg). 

Nutrivigilance – problémy s doplňky stravy obsahující chlorelu a spirulinu - 10%

15.12.2015 15:35:48 Prof.MVDr.Jiří Ruprich,CSc.
Systém Nutrivigilance obdržel dvě hlášení týkající se nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci doplňků stravy obsahující chlorelu, nebo chlorelu se spirulinou jako pojivo. V obou případech se jednalo o dospělé osoby, u kterých se objevily potíže v oblasti trávicího traktu, které po vysazení přípravku vymizely bez subjektivních následků. Jednotlivé případy spolu nesouvisely. V obou případech bylo provedeno hodnocení příčinné souvislosti. V jednom případě byl vzhledem k závažnějšímu efektu kontaktován i výrobce doplňku stravy. Některé doplňky stravy jsou známé svými vedlejšími negativními účinky. Z případů plyne poučení pro spotřebitele i kontrolní orgány.

Obsah rtuti v krvi a v moči dětí a dospělých - 10%

23.09.2009 11:31:00 Vladimíra Puklová
Informační list je založen na údajích o koncentraci rtuti v krvi a moči dospělých (18-59 let) a dětí (8-10 let) ve vybraných městech České republiky. Data byla sbírána a zpracovávána v projektu „Biologický monitoring“ [1], který probíhá v rámci „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí“ [2], v letech 1996 až 2008.

Obsah olova v krvi dětí a dospělých - 10%

23.09.2009 10:59:00 Vladimíra Puklová
Obsah olova v krvi je vhodným ukazatelem aktuální expozice populace olovu. Informace o koncentraci olova v krvi dětí a dospělých byly zpracovány na základě systematického sběru vzorků krve dětí ve věku 8-10 let a dospělých ve věku 18-59 let ve vybraných městech ČR v letech 1996 až 2008 v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP - 10%

4.05.2016 08:54:00 MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
Nařízení CLP prvně vyšlo v r. 2008 v Úředním věstníku EU = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který nyní má včetně příloh přes 2000 stran. Nařízení bylo mnohokrát  novelizováno a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu nově doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP a odkaz na poslední konsolidované znění z r. 1. 1. 2016. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou uvedeny  informace na konci článku.

Doktorandská studia - 8%

28.11.2007 18:50:21 MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.