SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Stručný popis úkolů Centra HPPL
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stručný popis úkolů Centra HPPL


1. Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku – odborná, expertizní, legislativní činnost pro MZ a další orgány státní správy. Centrum HPPL se podílí na přípravě legislativy, na normotvorné činnosti a harmonizaci českých právních předpisů s EU, vztahujících se k problematice ochrany zdraví při práci a k problematice chemické bezpečnosti.

2. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik.

3. Metodická a referenční činnost.

4. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva. V gesci Centra HPPL je subsystém VII: „Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky”.

5. Vedení a podíl na činnosti vybraných zdravotnických registrů.

6. Výzkum vztahů životních a pracovních podmínek a zdraví.

7. Účast na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. SZÚ je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru pracovní lékařství, odborní pracovníci Centra HPPL v tomto systému působí jako garanti a školitelé. Pracovníci Centra HPPL organizují vlastní vzdělávací akce a podílejí se na akcích pořádaných SZÚ i dalšími vzdělávacími institucemi – IPVZ, NCONZO apod. ve vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků a dalších nezdravotnických pracovníků v oborech ochrany a podpory zdraví při práci, hygieny práce, pracovního lékařství a managementu chemických látek.

8. Poskytování odborných služeb – měření vybraných faktorů pracovního prostředí na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditace (ČIA), konzultační, poradenská, expertizní a znalecká činnost v oblasti ochrany veřejného zdraví. Poskytování závodní preventivní péče smluvním podnikům a provádění specializovaných funkčních vyšetření pro diagnostické i preventivní účely.

9. Organizace celostátních programů ochrany a podpory zdraví na pracovišti.

10. Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních organizacích.

11. Účast v domácích orgánech a organizacích.

Nahoru