SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Stručný popis úkolů CTZB
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Stručný popis úkolů CTZB1. Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku – odborná, expertizní, legislativní činnost pro MZ a další orgány státní správy. Centrum CTZB se podílí na přípravě legislativy, na normotvorné činnosti a harmonizaci českých právních předpisů s EU, vztahujících se k problematice chemické  a biologické bezpečnosti kosmetických přípravku, výrobků a materiálu určených pro styk s potravinam, hraček a výrobků určených pro děti ve věku do tří let, chemické bezpečnosti stavebních materiálů a vnitřního prostředí pobytových místností některých staveb..

2. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik.

3. Metodická a referenční činnost.

4. Slouží pro SZÚ i další subjekty jako referenční akreditované uživatelské a chovné zařízení pokusných zvířat jak pro konvenční chovy laboratorních zvířat, tak chovy v kvalitě SPF i pro práce v biologickém riziku kategorie III a nakládání s GMO kat.I a II.

5. Vedení a podíl na činnosti vybraných zdravotnických registrů.

6. Výzkum vztahů životních a pracovních podmínek a zdraví.

7. Účast na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. SZÚ je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru pracovní lékařství, odborní pracovníci Centra CTZB v tomto systému působí jako garanti a školitelé. Pracovníci Centra HPPL organizují vlastní vzdělávací akce a podílejí se na akcích pořádaných SZÚ i dalšími vzdělávacími institucemi – IPVZ, NCONZO apod. ve vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků a dalších nezdravotnických pracovníků v oborech ochrany a podpory zdraví při práci, hygieny práce, pracovního lékařství a managementu chemických látek.

8. Poskytování odborných služeb – laboratorní, instrumentální a klinické zkoušky k průkazu bezpečnosti a deklarované funkce u kosmetických prostředků. Identifikuje specifickou funkci aktivních a ochranných látek, které jsou součástí kosmetických prostředků s cílem ochrany a podpory zdraví. Důsledně implementuje a realizuje biologické zkoušky pomocí alternativních metod in vitro ve tkáňových kulturách jako náhradu konvenčních metod in vivo na zvířatech, vše na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditace (ČIA),

9. Poskytuje konzultační, poradenská, expertizní a znaleckou činnost v oblasti ochrany veřejného zdraví.

10. Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních organizacích.

11. Účast v domácích orgánech a organizacích.

Nahoru