Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností č.001, 003 a 301 BRNO

Zakázka malého rozsahu


Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávající místnosti skladu prádla a vybudování nové laboratoře pro stanovení prvků a jejich specií v potravinách pomocí analytické techniky– ICP-MS (m. č. 001) včetně vybavení a montáže laboratorního nábytku; rekonstrukce sociálního zázemí (m.č.003) a rekonstrukce stávající laboratoře pro stanovení organických látek v potravinách metodou plynové chromatografie (m.č.301) včetně vybavení a montáže laboratorního nábytku na Státním zdravotním ústavu - Centru zdraví, výživy a potravin v Brně dle projektové dokumentace (autor: Ing. Petra Nováková ) uvedené v příloze č. 1 k zadávacím podmínkám.

Zakázka obsahuje:

  • provedení stavebních a řemeslných prací specifikovaných v projektové dokumentaci (Příloha č.1), a to: rekonstrukci podlah, položení antistatické podlahy a dlažby, úpravy vnitřních povrchů, provedení obkladů, výměnu oken, výměnu radiátorů, úpravu dveří, rekonstrukci stropů a osvětlení, osazení vzduchotechniky a klimatizace, kontrolu elektroinstalace a elektroinstalační práce, slaboproudé rozvody, drobné stavební úpravy, demontáž a montáž digestoře, demontáž starých rozvodů plynu a přípravu pro provedení nových, vybudování přístřešku pro venkovní zásobník plynu, bourací, terénní, zednické, sádrokartonářské, malířské a natěračské práce;
  • dodávku, dopravu a montáž laboratorního nábytku, zařizovacích předmětů včetně sedacího nábytku tvořících funkční celek - konkretizovaných projektovou dokumentací, výkazem výměr a položkově definovaných v popisu standardů (viz Příloha č. 1.). Vybavení musí být v souladu s požadavky platných norem a směrnic pro tuto oblast uvedených v popisu standardů.

 

Součástí plnění je rovněž odvoz a uložení odpadů, uvedení staveniště do původního stavu, úklid, zhotovení díla v požadované kvalitě a jeho předání zadavateli, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla autorizovanou osobou a její předání zadavateli ve třech vyhotoveních, provedení zkoušky těsnosti (topení), provedení tlakové zkoušky (voda) předání veškerých dokladů k předávacímu řízení, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály dodávky, doklad o řádném uložení odpadů, zápisy o úspěšném provedení tlakové zkoušky, rozvodů vody, ÚT, těsnosti kanalizace, provozní zkoušky klimatizace, revize elektroinstalace, atd. Podrobnější informace o rozsahu prováděných prací a použitého materiálu jsou specifikovány ve výkazu výměr připraveného na doplnění. Výkaz výměr připravený k doplnění a ocenění je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

Podrobnosti naleznete v následujích souborech:

p.č. Označení dokumentu Ke stažení
1 Zadávací dokumentace

ZD.pdf

2 Příloha 1 - Projektová dokumentace

P1.zip

3 Příloha 2 - Návrh smlouvy

P2.doc

4 Příloha 3 - Krycí list

P3.doc

5 Příloha 4 - Čestná prohlášení

P4.doc

6 Příloha 5 - Subdodavatelé

P5.docx

7 Příloha 6 - Výkaz výměr

P6.zipTyp zakázky Datum rozhodnutí Vybraný uchazeč Cena v Kč (vč. DPH) Datum podpisu smlouvy Poznámka
VZMR

 

 

Nahoru