Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Národní antibiotický program » Organizační složky NAP » Antibiotická střediska (ATB střediska)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Antibiotická střediska (ATB střediska)

Výkonnou strukturou NAP na lokální úrovni jsou ATB střediska, která zajišťují jednotlivé dílčí programy v terénní zdravotnické praxi.

a)   Aktivně ovlivňují a kontrolují dodržování zásad správné antibiotické praxe v zájmu uvážlivého používání antibiotik v lůžkové, ambulantní i primární péči.

b)   Zajišťují sledování a analýzu údajů o lokální a regionální epidemiologii antibiotické rezistence a ukazatelů spotřeby a používání antibiotik.

c)   Poskytují podklady pro národní a mezinárodní surveillance antibiotické rezistence.

d)   Koordinují vytváření a aktualizaci lokálních postupů pro používání antibiotik vycházejících z národních odborných doporučení garantovaných Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP.

e)   Zajišťují vzdělávání a informování odborné i laické veřejnosti, podílí se na prevenci a kontrole šíření multirezistentních mikrobů a infekcí spojených se zdravotní péčí v nemocnicích. ATB střediska musí mít pro výkon výše uvedených funkcí zajištěnu přímou dostupnost služeb pracoviště lékařské mikrobiologie, které poskytuje klinicky relevantní podklady pro cílenou antibiotickou léčbu a surveillance antibiotické rezistence. Činnost ATB střediska upravuje zvláštní metodický pokyn („Metodický pokyn pro činnost antibiotických středisek v ČR"). Přehled ATB středisek vede Sekretariát NAP.

 

Doporučené postupy

 

 

 

 


Nahoru