SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Workshop projektu SUSFANS na SZÚ v Praze » Projekt H2020 SUSFANS - jak udržet systém...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Projekt H2020 SUSFANS - jak udržet systém produkce potravin a výživy - i v ČR

Národní workshop projektu: „Pathways towards a sustainable and food & nutrition secure Europe“ ( konsorcium SUSFANS, Horizont 2020, EU, Grant 633692), proběhl 28. února 2019, ve velké posluchárně SZÚ. V otevřené atmosféře se diskutovalo o výhledech, modelech a prognóze udržitelnosti produkce potravin a výživy, včetně možností plnit nutriční doporučení. Prezentace (v EN) jsou nyní dostupné na webu SZÚ.  


Účastníci se shodli na závěru, že se v dané problematice vyplatí dále pracovat, protože na základě dat lze odhadovat možné problémy, řešení a určovat cíle odborné práce, lokální i společné politiky v EU, potažmo globálně. Byly prezentovány výsledky, které naznačily, že se v mnohém ČR poněkud liší od dalších zemí EU (Itálie, Dánsko, Francie). Zemědělská výroba není v ČR tak intenzivní, dopad na životní prostředí je tak odlišný. To také ovlivňuje myšlení populace v ČR, která na rozdíl od dalších zemí nevnímá "udržitelnost" jako "top" prioritu, spíše preferuje tzv. zdravé potraviny. Ukázalo se také, že v některých nutričních parametrech má ČR pořád co dohánět, především ve spotřebě zeleniny a ovoce. Je to podnět k přípravě strategických plánů pro další desetiletí.

National Project Workshop: "Pathways towards a sustainable and secure food and nutrition Europe" (consortium SUSFANS, Horizon 2020, EU, Grant 633692), was held on February 28, 2019, in a large SZU auditorium. In an open atmosphere, perspectives, models and forecasts for the sustainability of food production and nutrition, including options for nutritional recommendations, were discussed. Presentations (in EN) are now available on the SZU website.

Participants agreed that it would be worthwhile to work on the issue, as data could be used to estimate potential problems, solutions, and to set the goals of professional work, local and common policies in the EU, and globally. Results were presented which indicated that they are somewhat different from other EU countries (Italy, Denmark, France). Agricultural production is not so intense in the Czech Republic, so the environmental impact is then a bit different. It also influences the thinking of the population in the Czech Republic, which, unlike other countries, does not perceive "sustainability" as a "top" priority, rather prefers so-called "healthy foods". It has also been shown that in some nutritional parameters the Czech Republic still has a lot to catch up with, especially in the consumption of vegetables and fruit. It could be an incentive to prepare strategic plans for the next decade.

Jednotlivé prezentace workshopu: (presentations)

  1. Introduction, welcome  1SUSFANS_welcome_JR.pdf 1SUSFANS_welcome_JR.pdf (2.08 MB 21.03.2019 08:50)
  2. Metrics, models and foresight for sustainable food and nutrition security in Europe 2SUSFANS_intro_TA.pdf 2SUSFANS_intro_TA.pdf (3.85 MB 21.03.2019 08:51)
  3. Reflections on SUSFANS from the local perspective SUSFANS Results for the Czech Republic 3SUSFANS_CZ_results_MD.pdf 3SUSFANS_CZ_results_MD.pdf (2.20 MB 21.03.2019 08:52)
  4. ModelingSustainable FNS 4SUSFANS_ModelingSFNS_PH.pdf 4SUSFANS_ModelingSFNS_PH.pdf (4.19 MB 21.03.2019 08:53)
  5. SUSFANS user toolbox 5SUSFANS_Toolbox_TA.pdf 5SUSFANS_Toolbox_TA.pdf (2.24 MB 21.03.2019 08:54)
  6. Introducing the cards 6SUSFANS_Introcards_TA_.pdf 6SUSFANS_Introcards_TA_.pdf (1.53 MB 21.03.2019 08:55)

J.Ruprich, M.Dofková a kol., CZVP Brno

Nahoru