SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení přípravku – informace pro žadatele

vinice_pole.jpg Posouzení přípravku na ochranu roslin včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (MZ) na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Rozhodnutí o povolení pak přísluší ÚKZÚZ. Informace v položce níže se týkají především hodnocení SZÚ. Žadatel o povolení přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku v EU (včetně ČR) se řídí předpisy především EU a dále národními v případech, kdy jsou určité okruhy / požadavky řešeny pouze národní legislativou.


1 2   Následující   ››

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví - etiketa POR

SZÚ ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravil návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se zohledněním členění podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 132/2018 Sb.


 

Nepřijatelné formulační přísady u POR

EU připravuje novelu, kterou doplní přílohu III nařízení (ES) č. 1107/2009, v platném znění - Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (POR).


 

Kombinace přípravků na ochranu rostlin (tank-mix)

Kombinace přípravků na ochranu rostlin (tank-mix) jsou v praxi používány v zemědělství, lesnictví ale i při aplikaci na nezemědělských plochách. Materiál níže se věnuje především požadavkům nařízení Komise (EU) č. 284/2013, tj. podkladům a hodnocení tank-mixů v částech „zdraví lidí“.


 

Seminář POR a ochrana zdraví lidí

13. červen 2019

SZÚ pořádá dne 13.6.2019 seminář, který je určen pro žadatele o hodnocení přípravků na ochranu rostlin (POR) včetně jejich použití z hlediska ochrany zdraví; tj. povolení, obnovení nebo změna povolení apod. přípravků pro profesionální i neprofesionální uživatele.


 

Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla koncem června vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.


 

Registrace POR do zeleniny z pohledu SZÚ

Přednáška zástupkyně SZÚ na Zelinářských dnech 2018.


 

Přípravky na ochranu rostlin - ochranná opatření k ochraně zdraví místních obyvatel

Článek pojednává především o možných požadavcích k ochraně místních obyvatel (tzv. rezidentů), ale nejen jich, v souvislosti s označením uváděných na etiketách přípravků na ochranu rostlin (především o ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí a informační povinnost).


 

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s POR

Přehled osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) doporučených pro práci s přípravky na ochranu rostlin (POR) - aktualizovaná verze z prosince 2018.


 

Dermální absorpce - POR

SZÚ upozorňuje na nový dokument ESFA z 24. května 2017 s názvem "Guidance on dermal absorption". Na přelomu listopadu/prosince 2017 byl na internetovou stránku EFSA doplněn dále kalkulátor pro výpočet DA.


 

OOPP rukavice - nová norma

V srpnu 2017 vyšla nová Česká technická norma ČSN EN ISO 374-1 " Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika". Norma nabývá účinnost 1. 9. 2017.


 

Žádost o hodnocení POR podle zákona č. 326/2004 Sb.

Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost žadateli/ navrhovateli, aby před uvedením přípravku na ochranu rostlin (POR) na trh požádali Ministerstvo zdravotnictví o posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem.


 

Informace pro žadatele o hodnocení přípravků – studie na obratlovcích

ČR souhlasí s přístupem EU ohledně omezování a opakováním pokusů na obratlovcích pro účely hodnocení chemických látek a směsí, tedy i pro hodnocení přípravků na ochranu rostlin (dále jen POR).


 

Požadavky na pokusy s přípravky na ochranu rostlin - rezidua

Požadavky na reziduální pokusy pro vyhodnocení z hlediska zdraví lidí, aby mohly být uznatelné pro hodnocení přípravků na ochranu rostlin a reziduí jejich účinných látek v potravinách a krmivech (pokusy na rostlinách týkající se množství reziduí a možné extrapolace výsledků na jiné plodiny včetně plodin menšího významu – menšinová použití), jsou dané příslušnými předpisy a pokyny.


 

Nepřijatelné formulační přísady

Nepřijatelné formulační přísady přípravků na ochranu rostlin (POR) pro Českou republiku z hlediska ochrany zdraví lidí umožňuje stanovit článek 81 nařízení (ES) č. 1107/2009.


 

Základní právní předpisy

Článek obsahuje základní právní předpisy, které se týkají přípravků na ochranu rostlin a jejich účinných látek. Nejsou a nebudou zde však uváděny jednotlivé novely těchto předpisů. Další předpisy (např. k ochraně životního prostředí, mechanizaci apod.) jsou uvedeny na webu ÚKZÚZ.


 
1 2   Následující   ››

Nahoru