SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » Nepřijatelné formulační přísady u POR
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nepřijatelné formulační přísady u POR

EU vydala nařízení, kterým doplnila přílohu III nařízení (ES) č. 1107/2009, v platném znění - Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (POR).


SZÚ upozorňuje žadatele o hodnocení i držitele povolení POR, že EU vydala v březnu 2021 nařízení (EU) 2021/383, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin.
Jedná se o formulační přísady, které nejsou přijatelné jako součást POR či adjuvanty.

Nařízení lze t. č. najít na webu Úředního věstníku EU - ke stažení ZDE.

Na seznamu je především řada látek, které jsou klasifikované jako karcinogeny, mutageny v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 (bez ohledu na podkategorii 1A nebo 1B), podezřené z endokrinní disrupce (ED), a několik dalších. T.č. seznam obsahuje 144 položek.
V případě, že se hodnotitelé SZÚ v posledních cca 5 letech setkali se složkou v přípravku, která by (v době hodnocení daného přípravku) výše uvedená kritéria splňovala, byl žadatel upozorněn.

Výtah z nařízení:

Článek 1
Příloha III nařízení (ES) č. 1107/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2
Členské státy, které udělily povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující formulační přísady uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, ve znění tohoto nařízení, uvedená povolení změní nebo odejmou co nejdříve, avšak nejpozději do 24. března 2023.

Článek 3
Členské státy nepovolí uvádění na trh nebo používání adjuvantů obsahujících formulační přísady uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, ve znění tohoto nařízení. Členské státy, které povolily adjuvanty obsahující formulační přísady uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, veve znění tohoto nařízení, uvedená povolení změní nebo odejmou co nejdříve, avšak nejpozději do 24. března 2023.

Článek 4
Jakákoliv odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo vnitrostátními předpisy pro povolování adjuvantů musí být co nejkratší a musí uplynout pro prodej a distribuci nejpozději za tři měsíce a pro odstranění, skladování a využití za dalších devět měsíců po datu změny nebo odnětí povolení uvedených v článcích 2 a 3.

Nahoru