SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Materiály pro školitele POR - ochrana zdraví » Odborná způsobilost POR - témata pro doplňující...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborná způsobilost POR - témata pro doplňující školení

Po dohodě Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ) a odborníků ze Státního zdravotního ústavu a na základě podnětu z KHS byla stanovena témata pro doplňující školení k prodloužení odborné způsobilosti (OZ) pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR), část týkající se ochrany zdraví lidí, na roky další roky 2020-2021 . Jsou podobná tématům na roky 2018-2019 (viz níže).


Témata pro doplňující školení na roky 2020-2021 pro 1. + 2. stupeň OZ POR

Účastníci doplňujícího školení již mají mít základní znalosti o rizicích a zároveň určitou praxi při nakládání s POR.
Doplňující školení je třeba zaměřit především na novinky a dále na problematiku, kde jsou nejasnosti nebo nedostatky v praxi, tj. především na:

Etikety POR – konkrétní příklady

 • kde informace o nebezpečnosti POR především s ohledem na zdraví lidí
 • kde informace/opatření k ochraně zdraví lidí (samotných operátorů, ale i dalších skupin osob, které mohou být exponovány)
 • pro 1. stupeň – zdůraznit požadavek na přečtení celé etikety před použitím POR
 • pro 2. stupeň – zdůraznit požadavek porozumění 

Jedná se o materiál, který uživatel dostává a musí se umět v něm nejen orientovat, ale i rozumět všem uvedeným informacím. Praktická ukázka: konkrétní etikety od různých dodavatelů a s různými nebezpečnostmi i ochrannými opatřeními.

■ Klasifikaci resp. označení podle nařízení CLP

 • připomenuot nejčastější nebezpečnosti pro zdraví, které jsou u POR, včetně možných projevů a následků
 • speciálně se zaměřit na CMR a odlišení kategorie 1 (1A+1B) a 2 (což souvisí také s povinnostmi stanovenými v dalších právních předpisech)
 • spojit s předchozí etiketou + doplnit o bezpečnostní list (s ohledem na časové možnosti)

Bez porozumění klasifikace resp. označení není možné řádně zhodnotit možná rizika a následně přijmout příslušná opatření k jejich zmírnění.
Stejně tak pochopení problematiky „nebezpečnosti“ POR umožňuje rychleji a lépe reagovat v případě zdravotních potíží, s čímž souvisí poskytnutí první pomoci při expozici.

■ Ochranná opatření – zejména:
OOPP
- obecně + zaměřit se

 • OOPP nutné nejen při nakládání se samotným POR nebo jeho aplikaci, ale i při čištění aplikační techniky a likvidaci zbytků POR
 • ochranné rukavice proti chemikáliím - piktogramy (norma ČSN EN ISO 374-1, z r. 2017)
 • ochranné oděvy (pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy – podle ČSN EN ISO 27065, norma z r. 2018)
 • jednorázové oděvy (hlavně u CMR + senzibilizujících POR) – typy doporučovaných oděvů pro nakládání s POR
 • pro 1. stupeň – zdůraznit požadavky na správné nasazení, používání, údržbu a včasnou výměnu OOPP
 • pro 2. stupeň – zdůraznit také požadavky pro výběr (s ohledem na nebezpečnost a formu POR, charakter práce, použitou techniku, individuální specifika ...)

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – zdůraznit typ kabiny 

Ochranné lhůty (s ohledem na přílohu nařízení (EU) č. 547/2011)

 • různé typy i s ohledem na zdraví lidí (zdůrazňovat pro následný vstup)

Ochranné vzdálenosti - s ohledem na místní obyvatele a okolní osoby

 • pro 1. stupeň - ukázat několik příkladů
 • pro 2. stupeň - dále doplnit o vysvětlení hlavně nebezpečností CMR a senzibilizace (především kůže) a možných dopadů i na místní obyvatele a okolní osoby

Vhodné: předvést několik konkrétních etiket od různých dodavatelů, pro různé použití a s různými nebezpečnostmi.
Zásady pro řízení rizik při práci s POR, které se odvíjí od nebezpečnosti, typu a formě přípravku, způsobu práce s ním a používané techniky apod.

Témata pro doplňující školení na rok 2020-2021 pro 3. stupeň OZ POR

Zařadit všechna aktuální témata jako pro 1. + 2. stupeň OZ POR.

Vzhledem k tomu, že toto doplňující školení je zakončeno písemným testem, nutno připomenout všechna témata uvedená ve vyhlášce č. 206/2012 Sb.

Zpracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. (SZÚ)
Odsouhlasil: Mgr. Pavel Fošum (MZ ČR)
Verze k: 6. 12. 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Témata pro doplňující školení na roky 2018-2019 pro 1. + 2. stupeň OZ POR

Účastníci doplňujícího školení již mají mít základní znalosti o rizicích a zároveň určitou praxi při nakládání s POR.
Doplňující školení je třeba zaměřit především na novinky a dále na problematiku, kde jsou nejasnosti nebo nedostatky v praxi, tj. především na:

Etikety POR – konkrétní příklady

 • kde informace o nebezpečnosti POR především s ohledem na zdraví lidí
 • kde informace k ochraně zdraví lidí (samotných operátorů, ale i dalších skupin osob, které mohou být exponovány)
 • pro 1. stupeň – zdůraznit požadavek na přečtení celé etikety před použitím POR
 • pro 2. stupeň – zdůraznit požadavek porozumění

Jedná se o materiál, který uživatel dostává a musí se umět v něm nejen orientovat, ale i rozumět všem uvedeným informacím.

■ Klasifikaci resp. označení podle nařízení CLP

 • připomenutí nejčastějších nebezpečností pro zdraví, které jsou u POR, včetně možných projevů a následků
 • speciálně se zaměřit na CMR a odlišení kategorie 1 (1A+1B) a 2 (což souvisí s povinnostmi stanovenými v dalších právních předpisech)
 • spojit s předchozí etiketou + doplnit o bezpečnostní list

Bez porozumění klasifikace resp. označení není možné řádně zhodnotit možná rizika a následně přijmout příslušná opatření k jejich zmírnění. Stejně tak pochopení problematiky umožňuje rychleji a lépe reagovat v případě zdravotních potíží, což souvisí i s první pomocí.

■ Ochranná opatření – zejména:
OOPP
- obecně + zaměřit se

 • ochranné rukavice proti chemikáliím - nové piktogramy (norma ČSN EN ISO 374-1, vyšla v roce 2017)
 • jednorázové oděvy (hlavně u CMR + senzibilizujících POR) – typy doporučovaných oděvů pro nakládání s POR
 • pro 1. stupeň – zdůraznit požadavky na správné používání, údržbu a včasnou výměnu
 • pro 2. stupeň – zdůraznit požadavky pro výběr (s ohledem na nebezpečnost a formu POR, charakter práce, použitou techniku, individuální specifika...)

Ochranné lhůty (s ohledem na nařízení (EU) č. 547/2011)

 • různé typy i s ohledem na zdraví lidí

Ochranné vzdálenosti - s ohledem na místní obyvatele a okolní osoby

 • pro 2. stupeň - dále doplnit o vysvětlení hlavně nebezpečnosti CMR a senzibilizace (především kůže) a možných dopadů i s ohledem na místní obyvatele a okolní osoby

Témata pro doplňující školení na rok 2018 pro 3. stupeň OZ POR

Zařadit všechna aktuální témata jako pro 1. + 2. stupeň OZ POR.

Vzhledem k tomu, že toto doplňující školení je zakončeno písemným testem, nutno připomenout všechna témata uvedená ve vyhlášce č. 206/2012 Sb.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tato témata byla prostřednictvím MZ rozeslána všem osobám pověřeným MZ k poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví lidí. Po dohodě s MZ jsou zveřejněna na webu SZÚ.
Témata jsou pro všechny pověřené osoby závazná.

Témata byla probrána na speciálním kurzu k POR v lednu 2018 s přítomnými osobami pověřenými MZ poskytováním znalostí týkající se ochrany zdraví lidí (podle §86a "rostlinolékařského" zákona).

Zpracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. (SZÚ)
Odsouhlasil: Mgr. Pavel Fošum (MZ ČR)
Verze k: 7. 2. 2018

Nahoru