SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Škola a zdraví » Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata.

Informace o 2. národní konferenci, kterou 6. června 2012 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, pod záštitou místopředsedy výboru PhDr. Marcela Chládka, MBA


Konference byla rozdělena do čtyř programových bloků.

První programový blok informoval o nových právních úpravách bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a jejich aplikaci ve školství. Zástupce MŠMT informoval o přípravě prováděcího právního předpisu k § 29 školského zákona. Návrh je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení MŠMT. Tato vyhláška je chystána pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele. Zástupkyně MZ hovořily zejména o § 35 zákona č. 372/2011 Sb.(zákon o zdravotních službách). Tento paragraf upravuje podmínky souhlasu zákonných zástupců s poskytnutím zdravotní péče dítěti. Dále podaly informace o zákoně č. 373/2011 Sb. (zákon o specifických zdravotních službách), který mimo jiné nově upravuje též posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Oba zákony nabyly účinnosti 1. 4. 2012.

Druhý programový blok byl zaměřen zejména na dětskou úrazovost, BOZ ve školách a školských zařízeních. Jeho součástí byl příspěvek o stavu, vývoji a prevenci v této oblasti, seznámení s programem „Bezpečná škola" (www.cupcz.cz). Dále zazněly poznatky ze záznamů ČŠI, která povinně sbírá data o úrazovosti od roku 2005. Zástupkyně SZÚ seznámila s výsledky tříleté studie „Incidence úrazovosti dětí školního věku". Zmíněn byl též problém správné volby povolání z hlediska zdravotní způsobilosti, a to v příspěvku o potřebách pracovně lékařské péče o žáky v praktické přípravě na povolání.

Třetí programový blok se věnoval novým přístupům k prevenci rizik ve školách a školských zařízeních. V této části byla představena činnost BESIP v rámci dopravní výchovy na školách - výukové sety, publikace, soutěž, využití dopravních hřišť (www.ibesip.cz). Dále byly prezentovány stávající výsledky a zpětná vazba na dosud probíhající projekt „Na hřišti i na vodě s dětmi v pohodě" Fakulty sportovních studií MU v Brně (www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode). Zástupkyně ZZS Jihomoravského kraje hovořila o pilotním projektu rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů v brněnském regionu. Prezentován byl také projekt podporovaný Nadací České pojišťovny, a. s. „Prevence rizikového chování dětí a mládeže", který obsahuje interaktivní učebnici s metodikou a pracovními listy pro MŠ i ZŠ.

Čtvrtý programový blok se zabýval řešením specifických otázek  BOZ ve školství. Jeho součástí byly prezentace zástupkyně SZÚ ohledně lehátek v mateřských školách jako jednoho z možných rizik zdravého vývoje předškoláků a dále pak příspěvek zástupce Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum Rady vlády pro BOZP o problematice BOZ na vysokých školách.

Nahoru