Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Aktuality - pracovní prostředí a zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Aktuality - pracovní prostředí a zdraví

image003.jpg V této položce najdete aktuality, které se týkají celkově pracovního prostředí a zdraví; počínaje upozorněním na nové či aktualizované články, chystané semináře, připravované či vydané právní předpisy ...


Novely nařízení CLP - nařízení (EU) 2017/542 a nařízení (EU) 2017/776

Nařízení Komise (EU) 2017 /542 - doplňuje novou přílohu VIII nařízení upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; účinnost od 1.1.2020 postupně podle typu směsi uvádění na trh.

Nařízení Komise (EU) 2017/776 - mění a doplňuje přílohu VI nařízení; konkrétně:
- část 1 s vysvětlivkami a poznámkami k tabulkám v části 3, účinnost od 1. června 2017.
UPOZORNĚNÍ - tabulka 3.2 přílohy VI nařízení (seznam s uvedením tzv. staré klasifikace - tj. s R větami) se k 1. 6. 2017 zrušuje jednou předcházejících novel. Proto již není ve výše uvedené novele ani uváděna. Tabulka označovaná dříve jako 3.1 (seznam s uvedením klasifikace s tzv. H větami) je nyní jako tabulka 3 VI nařízení.
- část 3 s tabulkou (dříve 3.1) nově 3, což je Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek - mění se záznam u 13 látek, 24 látek se nově do seznamu doplňuje;  účinnost od 1. prosince 2018.
(Vloženo MUDr. Trávníčková, 22 5. 2017)

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi v nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví  - v r. 2017

Pracovníci Státního zdravotního ústavu plánují již po čtrnácté pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/ směsmi na svých pracovištích nakládají - tj. spotřebitele)  kurz na rok 2017 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění.
Kurz trvá celkem na 4 dny a je rozdělen na 2 x 2 dny tak, aby účastníci měli možnost nové informace zažít.
Termín kurzu pro rok 2017 prozatím není stanoven.
Kurz je zaměřen na:

 • základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení
 • novely nařízení CLP
 • přílohy I – VII nařízení (stručné přiblížení)
 • klasifikace a označování látek a směsí – podrobně jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví doplněné o konkrétní příklady: tj. akutní toxicita (včetně použití vzorce); žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí / podráždění očí; senzibilizace dýchacích cest nebo kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové i opakované expozici, nebezpečnost při vdechnutí
 • zaměření na obtížnější pasáže a nejčastější chyby v klasifikaci nebezpečností pro zdraví
 • je-li čas nebo tematicky vhodné, pak porovnání se starším systémem klasifikace označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN)
 • označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • velký DŮRAZ je kladen na procvičení problematiky pomocí konkrétních příkladů na  klasifikaci a označení nebezpečností pro zdraví
 • podle časových možností nařízení CLP v bezpečnostním listu

Zájemci mohou poslat na sebe kontakty a jakmile se vypíše kurz na r. 2017, budou přednostně informováni.

Informace: MUDr. Trávníčková,  zdenka.travnickova@szu_cz  tel: 267 082 673 (vloženo 3. 4. 2017)

Novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2017/542

Dne 23. 3. 2017 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2017/542, která doplňuje novou přílohu VIII do nařízení CLP.
Doplňuje nově přílohu VIII, která upravujíce harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví.
Účinnosti nařízení je stanovena od 1.1.2020, nicméně použitelnost se řídí podle typu použití (spotřebitelské od 1.1.2020, profesionální od 1.1.2021, průmyslové od 1.1.2024).
(Vloženo MUDr. Trávníčková, 31. 3. 2017)


Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi v nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví  - v r. 2016

Pracovníci Státního zdravotního ústavu připravují již po třinácté pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/směsmi na svých pracovištích nakládají)  kurz na rok 2016 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění.
Letos je však pořádán prvně ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní prostředí (ČSPŽP), jakožto hlavním organizátorem.
Na základě zkušeností z předchozích běhů je i letos kurz celkem na 4 dny a rozdělen na 2 a 2 dny (15. – 16. 11. 2016 a 30. 11. – 1. 12. 2016) tak, aby účastníci měli možnost nové informace zažít.
Kurz již proběhl.

Přednáší MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. a Ing. Michal Martínek – oba ze SZÚ.
Zájemci, kteří se nedostali na tento kurz, nebo se jim nehodil termín a měli by o kurz zájem, mohou poslat na sebe kontakty a jakmile se vypíše podobný kurz v r. 2017, budou přednostně informováni.
Informace: MUDr. Trávníčková,  zdenka.travnickova@szu_cz  tel: 267 082 673 (vloženo 26.10.2016, aktualizace 8.11.2016)


Novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/1179

Dne 20. července 2016 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/1179, která přizpůsobuje vědeckotechnickému pokroku a mění nařízení CLP.
Novela opět mění a doplňuje část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 (tj. seznamy harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek).
Vzhledem k tomu, že směrnice 67/548/EHS byla s účinkem od 1. června 2015 zrušena, měla by být zrušena i tabulka 3.2 v příloze VI části 3 (s klasifikací podle „starého, systému). Tabulka se zrušuje k 1. červnu 2017.
Nařízení (kromě zrušení tabulky 3.2 viz výše) vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU a použije se od 1. března 2018.

Kontaktní osoba: MUDr. Trávníčková, zdenka.travnickova@szu_cz tel. 267 082 673  (poslední aktualizace 31.7.2016)

Novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/918

Dne 14. června 2016 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/918, která přizpůsobuje vědeckotechnickému pokroku a mění nařízení CLP. Zohledňuje přitom páté revidované vydání Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) Organizace spojených národů.
Obsahuje změny, které se mimo jiné týkají nových alternativních metod pro klasifikaci oxidujících tuhých látek, dále změny předpisů upravujících klasifikaci nebezpečnosti s ohledem na žíravost/dráždivost pro kůži (například nově je kategorie 1 pro žíravost pro kůži, pokud neexistují dostatečné údaje pro zařazení do některé z podkategorií) a vážné poškození očí/ podráždění očí apod.
Dále obsahuje změny v několika pokynech pro bezpečné zacházení (ruší nebo upravuje text) nebo mění pořadí některých pokynů pro bezpečné zacházení, které odrážejí odstranění příslušné položky a oddělené vložení položky na nové místo v seznamu.
V článku 1 nařízení (EU) 2016/918
  ■ mění čl. 23 nahrazuje text písmene f) novým zněním - zpřesňuje text
  ■ mění přílohy I-VII nařízení CLP v souladu s přílohami v tomto znění
Článek 2 nařízení stanoví přechodné období.
Článek 3 nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU a použije se od 1. února 2018.

Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková, zdenka.travnickova@szu_cz tel. 267 082 673  (poslední aktualizace 20.6.2016)

Nařízení CLP - konsolidované znění k 1. 1. 2016

Příspěvek odstraněn - již neaktuální.

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví  - v r. 2015

Státní zdravotní ústav připravuje již po dvanácté pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/směsmi na svých pracovištích nakládají)  kurz na podzim 2015 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění.
Na základě zkušeností z předchozích předchozích běhů je kurz celkem na 4 dny a rozdělen na 2 a 2 dny (30.9-1.10 a 21.-22.10.2015) tak, aby účastníci měli možnost nové informace zažít.
Kurz je zaměřen na:

 • základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení v platném znění
 • stručně novel nařízení CLP již vydané + představení připravovaných novel
 • přílohy I – VII nařízení
 • klasifikaci a označování látek a směsí – jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví doplněné o konkrétní příklady (např. akutní toxicita včetně použití vzorce; žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí / podráždění očí; senzibilizace a další třídy nebezpečnosti)
 • zaměření na obtížnější pasáže a nejčastější chyby v klasifikaci nebezpečností pro zdraví
 • porovnání se "starší" klasifikací z hlediska účinků zdraví podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.
 • označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN)
 • velký důraz je kladen na vysvětlení a hlavně procvičení problematiky pomocí konkrétních PŘÍKLADů na novou klasifikaci a označení nebezpečností pro zdraví
 • podle časových možností nařízení CLP v bezpečnostním listu

Další informace včetně přihlášky a programu ke stažení Prihlaska_program_firmy_CLP Prihlaska_program_firmy_CLP (517,39 KB)
Informace o volných místech (počet účastníků v kurzu max. 25): kurz již obsazen - možnost hlásit se jako náhradníci.
Zájemci, kteří se nedostali na tento kurz, nebo se jim nehodil termín a měli by o kurz zájem, mohou poslat na sebe kontakty a jakmile vypíšeme podobný kurz v r. 2016, budeme je přednostně informovat.
Kontaktní osoba: MUDr. Trávníčková,  zdenka.travnickova@szu_cz  tel: 267 082 673 (vloženo 4.8.2015; poslední aktualizace 4.9.2015)


Novela nařízení CLP

V červenci 2015 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2015/1221, která mění přílohu VI nařízení (seznam látek s harmonizovanou klasifikací).

Bližší informace o všech novelách nařízení CLP - viz: nařízení CLP:

Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková, zdenka.travnickova@szu_cz tel. 267 082 673  (poslední aktualizace 29.7.2015)

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví  - v r. 2014

Státní zdravotní ústav připravuje již po jedenácté pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/směsmi na svých pracovištích nakládají)  kurz na podzim 2014 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění.
Na základě zkušeností z předchozích 10 běhů je nově kurz prodloužen na 4 dny, ale zároveň rozdělen na 2 dny v říjnu a 2 dny v listopadu (22.-23.10. a 5.-6.11.2014) tak, aby účastníci měli možnost nové informace zažít.
Kurz je zaměřen na:

 • základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení v platném znění
 • stručně všechny novel nařízení CLP již vydané + představení připravovaných novel
 • přílohy I – VII nařízení
 • klasifikaci a označování látek a směsí – jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví doplněné o konkrétní příklady (např. akutní toxicita včetně použití vzorce; žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí / podráždění očí; senzibilizace a další třídy nebezpečnosti)
 • porovnání s klasifikací z hlediska účinků zdraví podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.
 • označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN)
 • velký důraz je kladen na vysvětlení a procvičení problematiky pomocí konkrétních příkladů na novou klasifikaci a označení nebezpečností pro zdraví
 • podle časových možností nařízení CLP v bezpečnostním listu

Další informace včetně přihlášky a programu - kurz již proběhl.
Informace o volných místech (počet účastníků v kurzu max. 25): kurz již proběhl
Zájemci, kteří se nedostali na tento kurz, nebo se jim nehodil termín a měli by o kurz zájem, mohou poslat na sebe kontakty a jakmile vypíšeme podobný kurz v r. 2015, budeme je přednostně informovat.
Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková,  ztravni@szu_cz tel: 267 082 673 (poslední aktualizace 29.9.2014)

6. novela nařízení CLP

V červnu 2014 vyšla v Úředním věstníku EU  6. novela CLP nařízení (ES) č. 1272/2008 - nařízení (EU) č. 605/2014.

Kromě některých tzv. H a P vět v chorvatštině opět mění (9 látek) a doplňuje ( 14 látek) seznam látek s harmonizovanou klasifikací v příloze VI nařízení CLP - tabulku 3.1 a 3.2.
(Vloženo Dr. Trávníčková, 4. 9. 2014)


UPOZORNĚNÍ - novela chemického zákona

V dubnu 2014 vyšla ve Sbírce zákonů zákon č. 61/2014 Sb., který novelizuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Její převážnou část tvoří úpravy §33 a §34 zákona, které se týkají nápravných opatření a správních deliktů. (vloženo 16.4.2014)

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
jako součásti výkonu práce

Zdravotní způsobilost řidiče motorových vozidel je jednou ze základních podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Proto je zdravotní způsobilosti řidičů motorových vozidel věnována pozornost nejenom v ČR, ale i ve všech zemích Evropské Unie (dále jen „EU“) a dalších civilizovaných zemích. V rámci EU jsou podmínky zdravotní způsobilosti sjednoceny předpisy Evropských společenství (Směrnicí Komise 2009/112/ES, kterou se mění Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech, a Směrnicí Komise 2009/113/ES, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech).

V ČR je postup při posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel upraven zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ... Celý článek Celý článek (86,74 KB(vloženo 7.10.2013)

Kurz - Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví lidí

Akce se koná 12. 11. 2013  v SZÚ a je určena pro zástupce firem žádající SZÚ (resp. Ministerstvo zdravotnictví) o hodnocení (toxikologický posudek) k povolení nebo obnovení povolení apod. přípravků na ochranu rostlin pro profesionální i neprofesionální uživatele,  tj. pro pracovníky z firem, kteří uvádí přípravky na ochranu rostlin na trh v ČR, především jejich výrobce nebo právní zástupce výrobců v ČR, ale i dovozce nebo distributory.
Další informace včetně přihlášky a programu ke stažení Seminar_POR_2013_pozvanka2 Seminar_POR_2013_pozvanka
Kurz již proběhl.
Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková,  ztravni@szu_cz tel: 267 082 673 (poslední aktualizace 13.11.2013)


5. novela nařízení CLP

V říjnu 2013 vyšla v Úředním věstníku EU  5. novela CLP nařízení (ES) č. 1272/2008 - nařízení (EU) č. 944/2013. Použije se pro látky od 1.12.2014 (s výjimkou 1) a pro směsi od 1.6.2015.
Nařízení částečně upravuje text pokynu P210. Především však mění a doplňuje seznam látek s harmonizovanou klasifikací v příloze VI nařízení CLP - tabulku 3.1 a 3.2.
(Vloženo Dr. Trávníčková, 4.10.2013)

 

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví (v r. 2013)

Státní zdravotní ústav připravuje pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/směsmi na svých pracovištích nakládají) kurzy ve dnech 18. – 20. 6. 2013 a dále 5. - 7. 11. 2013 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění. Program kurzů v obou termínech bude velice obdobný. Kurzy budou zaměřeny na:

 • základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení
 • stručně všech 5 novel nařízení CLP a opravu nařízení (EU) č.  758/2013
 • přílohy I – VII nařízení
 • klasifikaci a označování látek a směsí – jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví doplněné o konkrétní příklady (např. akutní toxicita včetně použití vzorce; žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí / podráždění očí; senzibilizace a další třídy nebezpečnosti)
 • porovnání s klasifikací z hlediska účinků zdraví podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.
 • označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN)
 • velký důraz je kladen na vysvětlení a procvičení problematiky pomocí konkrétních příkladů na novou klasifikaci a označení nebezpečností pro zdraví
 • podle času informace o bezpečnostním listu a CLP

Kurz již proběhl.
Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková,  ztravni@szu_cz tel: 267 082 673 (poslední aktualizace 2.10.2013)

 

4. novela nařízení CLP a dále oprava nařízení CLP

V červnu 2013 vyšla v Úředním věstníku EU  4. novela CLP nařízení (ES) č. 1272/2008 - nařízení (EU) č. 487/2013. Použije se pro látky od 1.12.2014 a pro směsi od 1.6.2015. Novela především doplňuje fyzikální nebezpečnosti (chemicky nestálé plyny, nehořlavé aerosoly).  Dále mění přílohu částečně I a hlavně IV - pokyny pro bezpečné použití. Některé pokyny ruší, u některých částečně mění text a jeden pokyn nově uvádí. Většina těchto úprav v pokynech bude pro praxi lepší. Kromě toho upravuje různé nepřesnosti  prakticky ve všech přílohách nařízení.

Oprava nařízení CLP - nařízení (EU) č. 758/2013. Při kontrolách nařízení (ES) č. 790/2009 byly nalezeny chyby, jedná se o chyby v tabulkách 3.1 nebo 3.2 přílohy VI nařízení CLP.
Opravená harmonizovaná klasifikace a označení látek se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, tj. od 10.8.2013.
(Vloženo Dr. Trávníčková, 9.9.2013)


UPOZORNĚNÍ - 3. novela nařízení CLP

Dne 10. července 2012 vyšla očekávaná novela nařízení (ES) č. 1272/2008 (tzv. nařízení CLP) a sice nařízení Komise (EU) č. 618/2012 s účinností od 1.12.2013. Nařízení mění a doplňuje přílohu VI nařízení, konkrétně tabulky 3.1 a 3.2.

U 5 látek, již dříve zařazených do seznamu, je klasifikace změněná. Dále 11 látek je zařazeno do seznamu nově.
Za povšimnutí stojí:
1) za některé standardní věty o nebezpečnosti (tzv. H věty), jsou-li informace k dispozici, jsou "nově" doplňovány do závorky orgány nebo cesty expozice. Tyto údaje pak slouží k upřesnění textu této věty v formě textu. Jedná se o věty u tříd nebezpečností STOT SE, STOT RE a další;
2) již se v ní nevyskytují minimální klasifikace, např. Acute Tox. 4(*), ale jsou upřesněny.
(aktualizace k  17.7.2012)


Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví (v r. 2012)

Státní zdravotní ústav přípravil pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky+směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/směsmi na svých pracovištích nakládají) dva kurzy ve dnech 17.-19. 4. 2012 a dále ve dnech 27.-29. listopadu 2012 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 ve znění pozdějších předpisů. Kurzy již proběhly.
Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková,  ztravni@szu_cz tel: 267 082 673 (vloženo 8.2.2012, poslední aktualizace 29.11.2012)

UPOZORNĚNÍ - nový chemický zákon

Dne 1.1.2012 nabývá účinnost zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a jeho prováděcí vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

 

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 / „evropská verze GHS" – nařízení CLP

Státní zdravotní ústav na žádost firem a ve snaze napomoct výrobcům, dovozců a následným uživatelům, kteří musí klasifikovat nebezepčné látky (popř. směsi) a dále registrovat některé látky, připravil dva kurzy ve dnech 29.-31.3.2011 a dále 1.-3. listopadu 2011 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 ve znění pozdějších předpisů. Kurzy již proběhly.
Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková  ztravni@szu_cz tel: 267 082 673 (aktualizace k  7.11.2011)

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 / „evropská verze GHS" – nařízení CLP

SZÚ ve snaze vyjít vstříc výrobcům, dovozců a následným uživatelům, kteří jako první musí již letos registrovat některé látky nebo klasifikovat nebezpečné látky, připravil dva kurzy ve dnech 12.-14.10.2010 a dále 23.-25.11.2010 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 ve znění pozdějších předpisů. Kurzy již proběhly. Kurzy již proběhly.
Kontaktní osoba: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. ztravni@szu_cz tel: 267 082 673 (podlsední aktualizace 10.12.2010)

Novela nařízení REACH - upravující bezpečnostní list

pozorňujeme, že 31.5.2010 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a povolování a omezování chemických látek.
Novela mění stávající přílohu II nařízení REACH, která obsahuje požadavky na sestavení bezp. listu. Novela musela vyjít, aby stanovila formu pro uvádění nové i stávající klasifikace a označování v bezp. listech po 1.12.2010, kdy vstupuje nová klasifikace a označování pro chemické látky (podle nařízení CLP) v účinnost. Kromě toho se mění (přesouvá) obsah některých položek/oddílů. Bohužel tvůrci české verze nařízení použili nový překlad, nepoužili stávající terminologii, takže dochází i ke změnám názvů jednotlivých nyní položek nově oddílů a pododdílů bezp. listu.  (aktualizace k  1.6.2010)

 

Novela zákona o biocidních přípravcích

Upozorňujeme, že 14.5.2010 vyšel zákon č. 136/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon kromě změny termínů (v § 16 odst. 2 písm. b) bod 1 a § 16 odst. 2 písm. d) bod 1;  dále v §35 odst. 3 písm. a)) doplňuje položky do přílohy č. 2 (= seznam účinných látek s požadavky a specifickými podmínkami schválenými na úrovní společenství pro použití v biocidních přípravcích).  (aktualizace k  21.5.2010)


Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 / „evropská verze GHS" = nařízení CLP - pro STÁTNÍ ORGANIZACE

Státní zdravotní ústav ve snaze vyjít vstříc pracovníkům státních organizací (KHS, ZÚ, ČIŽP, krajských a městských úřadů, pracovníků hasičského záchran. sboru a celní správy...) připravil ve dnech 12.-13.4.2010 (2-denní) kurz klasifikace z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008. Kurz již proběhl.

Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková, ztravni@szu_cz tel: 267 082 673

(poslední aktualizace k 1.5.2010)

 

Kurz "Nebezpečné chemické látky a směsi - hygiena práce, chemický zákon" - XI. část pro pracovníky KHS a další zájemce z řad ZÚ nebo KHS"

Ve dnech 25.-26. března 2010 SZÚ se uskutečnil již XI. blok pokračovacího kurzu  pro pracovníky KHS a  ZÚ. Kromě 2 krajů se jej účastnili zástupci z KHS z celé republiky. Účastnici kurzu obdrželi CD s informacemi z přednášek.
Kurz již proběhl.

 

Formulář - přípravky na ochranu rostlin

K 10.12.2009 byl aktualizován formulář k žádosti o vydání toxikologického posudku podle zákona č. 326/2004 Sb. Další informace jsou ZDE    (aktualizace k 10.12.2009)

 

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 / „evropská verze GHS" = nařízení CLP - pro FIRMY

Státní zdravotní ústav ve snaze vyjít vstříc výrobcům, dovozců a následným uživatelům, kteří jako první musí již letos klasifikovat látky, připravuje ve dnech 22.-23.3.2010 opakování kurzu klasifikace z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008. Kurz již proběhl.

Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková, ztravni@szu_cz tel: 267 082 673 (poslední aktualizace 30.3.2010)

 

Kurz - Chemické látky a přípravky/směsi - vybraná problematika (pro členy ČAOR + další zájemce) - již proběhl.

Státní zdravotní ústav připravil na 23.2.2010 kurz přednostně pro členy České asociace ochrany rostlin (ČAOR). Kurz již proběhl.

(poslední aktualizace 3.3.2010)

 

 

 

 

 

 

Nahoru