SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Novela nařízení CLP - upozornění na chybu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Novela nařízení CLP - upozornění na chybu

Upozornění na chybu v české verzi nařízení (EU) 2020/217 (novela CLP), konkrétně v doplněném bodu 2.12 v příloze II nařízení, která se týká směsí obsahující oxid titaničitý. Oprava vyšla jako Nařízení Komise (EU) 2021/797, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.


Novela vyšla v Úředním věstníku EU v únoru 2020. Je již platná a lze podle ní postupovat. I když současně platí, že se použije (tj. bude vyžadována nejpozději) ode dne 1. října 2021.

Text v anglické jazykové mutaci zní:

‘2.12. Mixtures containing titanium dioxide
The label on the packaging of liquid mixtures containing 1 % or more of titanium dioxide particles with aerodynamic diameter equal to or below 10 μm shall bear the following statement:
EUH211: ‘Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.’
The label on the packaging of solid mixtures containing 1 % or more of titanium dioxide shall bear the following statement:
EUH212: ‘Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.’
In addition, the label on the packaging of liquid and solid mixtures not intended for the general public and not classified as hazardous which are labelled with EUH211 or EUH212, shall bear statement EUH210.’

Text stejné části v české jazykové mutaci zní:

„2.12. Směsi obsahující oxid titaničitý
Štítek na obalu kapalných směsí obsahujících 1 % nebo více částic oxidu titaničitého o aerodynamickém průměru nejvýše 10 μm musí obsahovat toto upozornění:
EUH211: „Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.“
Štítek na obalu kapalných (zde chyba) směsí obsahujících 1 % nebo více částic oxidu titaničitého musí obsahovat toto upozornění:
EUH212: Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.“
Kromě toho musí štítek na obalu tekutých a pevných směsí, jež nejsou určeny široké veřejnosti a nejsou klasifikovány jako nebezpečné a jsou označeny jako EUH211 nebo EUH212 obsahovat označení EUH210.“

SZÚ současně upozornilo na tuto chybu jak MŽP tak i MZ.


Oprava Nařízení Komise (EU) 2021/797 vyšla v Úředním věstníku dne 19. 5. 2021.
Nový text zní:

„2.12 Směsi obsahující oxid titaničitý
Štítek na obalu kapalných směsí obsahujících 1 % nebo více částic oxidu titaničitého o aerodynamickém průměru nejvýše 10 μm musí obsahovat tuto standardní větu:
EUH211: „Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.“

Štítek na obalu pevných směsí obsahujících 1 % nebo více oxidu titaničitého musí obsahovat tuto standardní větu:
EUH212: „Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.“

Kromě toho musí štítek na obalu kapalných a pevných směsí, jež nejsou určeny široké veřejnosti a nejsou klasifikovány jako nebezpečné a jsou označeny jako EUH211 nebo EUH212, obsahovat standardní větu EUH210.“;

Poslední aktualizace příspěvku 19. 5. 2021.

Nahoru