SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Pokyny ECHA k nařízení CLP – novinky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pokyny ECHA k nařízení CLP – novinky

V prvním pololetí r. 2019 byly na webu ECHA uveřejněny aktualizované texty několika pokynů k nařízení CLP. Účelem těchto pokynů je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení.


Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která materiály vydává, upozorňuje, že pokyny mohou pomoct uživatelům, ale jediným právně závazným zdrojem je nařízení CLP.

Pokyny ECHA k nařízení CLP - NOVINKY (za 1. pololetí 2019):

Úvodní pokyny k nařízení CLP
Verze 3.0, z ledna 2019; k dispozici v češtině
Pokyny aktualizuje předchozí verzi 2.0, resp. opravu 2.1,  z roku 2015.
Dokument poskytuje pokyny k základním bodům a postupům, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ("nařízení CLP").

■ Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008
Verze 4.0, z května 2019; t. č. k dispozici jen v angličtině
Překlad do dalších jazyků i do češtiny se připravuje.
Tento pokyny aktualizuje (s ohledem na další novely nařízení CLP) předchozí verzi 3.0 téhož pokynu z roku 2017.

Pokyny pro harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví - Příloha VIII nařízení CLP
Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP
Verze 1.0, z února 2019; k dispozici v angličtině
Další informace k tzv. "UFI kódům" k nalezení na webu "Poison Centres".

Evropský systém kategorizace výrobků
Systém úzce souvisí s přílohou VIII nařízení CLP, resp. její realizací v praxi.
The European product categorisation system: A practical guide
Verze 1.2, z května 2019; k dispozici v angličtině

Nahoru