SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Pokyny ECHA k nařízení CLP a REACH – novinky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pokyny ECHA k nařízení CLP a REACH – novinky

V prvním pololetí r. 2020 byly na webu ECHA uveřejněny aktualizované texty (nebo návrhy) několika pokynů k nařízení CLP a nařízení REACH. Účelem těchto pokynů je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení. Nicméně je mohou využít i další zájemci o problematiku chemických látek a směsí.


Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Nařízení REACH = Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění - příloha II nařízení řeší Požadavky na sestavení bezpečnostních listů
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která materiály vydává, upozorňuje, že pokyny mohou pomoct uživatelům, ale jediným právně závazným zdrojem je nařízení CLP (resp. nařízení REACH).

Pokyny ECHA k nařízení CLP a nařízení REACH - NOVINKY (zveřejněné v 1. pololetí 2020):

■ Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP
Version 3.0, May 2020; dispozici t.č. jen v angličtině
Dokument se týká požadavků podle přílohy VIII nařízení CLP (= Harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření) a jednoznačného identifikátoru složení (UFI).
Vysvětluje význam tohoto požadavku na doplňující informaci na štítku směsí, koho (v dodavatelském řetězci) a čeho (jakých typů směsí) se týká. Dále uvádí, kdo obdrží informace a pro koho jsou určeny, termíny od kdy (pro jednotlivá použití) je UFI povinný podle typu použití, jak UFI použít, odkazuje na nástroj k vytvoření UFI, zabývá se i "směsí ve směsi" nebo co dělat při změně složení směsí apod. Stejně tak uvádí možnosti umístění na štítku (či připojení na štítek) nebo samotného tisku UFI kódů a řadu dalších informací, včetně několika konkrétních příkladů. 
Pro účely přílohy VIII se rozumí:
1) „směsí pro spotřebitelské použití“ směs určená k použití spotřebiteli;
2) „směsí pro profesionální použití“ směs určená k použití profesionálními uživateli, nikoli však v průmyslových areálech;
3) „směsí pro průmyslové použití“ směs určená k použití pouze v průmyslových areálech.

Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (= Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008)
Verze 4.1, May 2020, t. č. v angličtině (překlad do češtiny lze očekávat)
Tento pokyny aktualizuje s ohledem na novelu nařízení CLP = Nařízení (EU) 2020/11 (která aktualizuje především přílohu VIII nařízení CLP) předchozí verzi 4.0 téhož pokynu z května 2019.

Dodatek k pokynům pro registraci a identifikaci látek týkající se nanoforem
Verze 1.0, prosinec 2019, v češtině
Tento dodatek pro nanomateriály byl vytvořen s cílem poskytnout žadatelům o registraci pokyny k přípravě registrační dokumentace, která se týká „nanoforem“. Uvedené rady se týkají otázek souvisejících s registrací a charakterizací nanoforem.
Je zde například rozebráno, co se "nanoformou" rozumí (včetně velikosti části, jejich tvarů, rozlišení jedné nanoformy od jiné nanoformy apod.), dále požadavky na metodu měření nebo výpočtu, termín "soubor nanoforem".
Materiál mohou využít i další zájemci o problematiku nanoforem.

Draft/ návrh - Guidance on the compilation of safety data sheets (= Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů)
Draft (Public) Version 4.0; April 2020; v angličtině
Návrh má za cíl zapracovat nové požadavky z novely nařízení REACH, která vyšla následně v Úředním věstníku EU konec června 2020 jako nařízení (EU) 2020/878. Více o samotné novele nařízení ZDE.
Materiál se týká požadavků na sestavení bezpečnostního listu včetně nově doplňovaných. Bude přepracovávat předchozí verzi pokynu z roku 2015.

Kromě toho jsou stále aktuální některé pokyny uváděné níže (resp. vydané dříve).Pokyny ECHA k nařízení CLP - NOVINKY
(za 1. pololetí 2019):

Úvodní pokyny k nařízení CLP
Verze 3.0, z ledna 2019; k dispozici v češtině
Pokyny aktualizuje předchozí verzi 2.0, resp. opravu 2.1,  z roku 2015.
Dokument poskytuje pokyny k základním bodům a postupům, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ("nařízení CLP").

■ Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008
Verze 4.0, z května 2019; t. č. k dispozici jen v angličtině
Překlad do dalších jazyků i do češtiny se připravuje.
Tento pokyny aktualizuje (s ohledem na další novely nařízení CLP) předchozí verzi 3.0 téhož pokynu z roku 2017.

Pokyny pro harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví - Příloha VIII nařízení CLP
Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP
Verze 1.0, z února 2019; k dispozici v angličtině
Další informace k tzv. "UFI kódům" k nalezení na webu "Poison Centres".

Evropský systém kategorizace výrobků
Systém úzce souvisí s přílohou VIII nařízení CLP, resp. její realizací v praxi.
The European product categorisation system: A practical guide
Verze 1.2, z května 2019; k dispozici v angličtině

Vloženo na web: červenec 2019, poslední aktualizace červenec 2020

Nahoru