SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví » Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo pro rok 2010 již šestý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. V článku najdete plné znění vyhlášení soutěže i dokumenty potřebné pro podání přihlášky.


Dokumenty - již byly aktualizovány pro rok 2010


Ministerstvo zdravotnictví České republiky
vyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
roku 2010


 1. Předmět soutěže:

  Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

 2. Podmínky soutěže:

  1. Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle právních předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
  2. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
  3. Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:
   Státní zdravotní ústav
   Centrum odborných činností v OPVZ
   Šrobárova 48
   100 42 Praha 10
   nejpozději do 31.3.2010. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).
  4. Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.
 3. Hodnocení:

  Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1.4.2010 do 31.8.2010. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů (III. stupeň je nejvyšší), s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, www.szu.cz.

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

PhDr. Ludmila Kožená

OS neinfekční epidemiologie a hygieny práce

tel. 267 082 731, l.kozena@szu_cz 

Jarmila Kubínová

OS neinfekční epidemiologie a hygieny práce

tel. 267 0282 415, jarmilaku@szu_cz 

MUDr. Anežka Sixtová

Vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR

tel: 224 972 963, anezka.sixtova@mzcr_cz  

Nahoru