SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » CH » Chřipka » Definice případu těžkého respiračního...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Definice případu těžkého respiračního onemocnění (SARI) v České republice

    S ohledem na vývoj epidemiologické situace u chřipky v letošní sezóně je žádoucí sjednotit pro interní potřebu definici případu těžkého respiračního onemocnění (SARI). V definicích případů EU, novela z roku 2012, u chřipky existuje stále oficiálně jen ARI a ILI. SARI v definicích EU nefiguruje, nicméně existují různé verze definice SARI, které jsou využívány v řadě států Evropy i mimo ní včetně definice WHO-EURO (2011).  


Pro potřeby ČR je těžké akutní respirační onemocnění (SARI - Severe Acute Respiratory Infection) definováno jako „onemocnění s náhlým vzestupem teploty, kašlem a zkrácením dechu nebo ztíženým dýcháním, vyžadující hospitalizaci z důvodu respiračních obtíží".

Poznámka: v některých zahraničních definicích bývala nebo ještě stále bývá uváděna teplota alespoň 38 st.C., ale zkušenosti s virem chřipky A(H1N1)pdm09 dokladují, že u řady osob byl závažný stav a teplota přitom byla jen lehce zvýšená přes 37 st.C., takže pro potřeby ČR teplotu nekonkretizujeme.

V této souvislosti je nutné doplnit, že těžké akutní respirační onemocnění (SARI) není totožné s případem, který podléhá „Hlášení případu chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem v roce 2012 - 2013". Případ pro uvedené hlášení by bylo možné charakterizovat jako SARI vyžadující hospitalizaci na JIP nebo ARO.

Poznámky:


- jak z nadpisu hlášení vyplývá, uvedené hlášení se týká chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, tj. pacientů na JIP a ARO. Pozitivní laboratorní diagnóza chřipky je sice obvyklou, ale nikoliv nezbytnou podmínkou pro hlášení. Tímto obecnějším přístupem k chřipkovým onemocněním (ILI) by mělo (mohlo) být zachyceno např. onemocnění novým koronavirem.

- povinnost hlášení těchto případů vyplývá z § 1 odst. 5 vyhl. č. 306/2012 Sb.: Hlášení život ohrožujících infekcí nebo rychle se šířícího infekčního onemocnění nebo podezření na takové infekční onemocnění nebo epidemický výskyt podává osoba poskytující péči orgánu ochrany veřejného zdraví podle místa výskytu inf. onem. osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.

 

Nahoru