SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Tuberkulóza » Národní referenční laboratoř pro mykobakterie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie


Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

 

 • Podílí se na aktivitách Státního zdravotního dozoru nad tuberkulózou a pohlavně přenosnými chorobami, kompletuje databázi  Informačního systému bacilární tuberkulózy, poskytuje údaje dalším složkám Státního zdravotního dozoru nad TB (Registr tuberkulózy,  Národní program kontroly tuberkulózy, Národní jednotka dohledu nad TB, ÚZIS)
 • Spolupracuje při koordinaci surveillance tuberkulózy v ČR s vazbou na ECDC
 • Vypracovává Výroční zprávu o mykobakteriologické diagnostice v České republice
 • Intenzivně se zabývá problematikou multirezistentní a extenzivně rezistentní tuberkulózy (MDR a XDR TB), monitoruje její výskyt v ČR,  pečuje  o banku MDR kmenů Mycobacterium  tuberculosis prevalujících na území ČR
 • Uchovává polyrezistentní a multirezistentní kmeny Mycobacterium tuberculosis  pro navazující analýzu (DNA analýza - fingerprinting)
 • Konfirmuje výsledků testů citlivosti u MDR a XDR TB, provádí  testy citlivosti na základní antituberkulotika molekulárně biologickými technikami a dále testy „rozšířené citlivosti" na AT a další antibakteriální léky.  Poskytuje  konzultace pro klinické pracovníky oboru TRN.
 • Provádí identifikaci mykobakterií molekulárně biologickými metodami (genové sondy AccuProbe + reverzní hybridizace - testy GenoType)
 • Připravuje a vyhodnocuje 3 EHK (mikroskopický a kultivační průkaz mykobakterií klasickými i metabolickými metodami, identifikaci mykobakteriálních species, testy citlivosti na základní antituberkulotika)
 • Podílí se na pre- a postgraduální přípravě zdravotnických pracovníků -  kurzy IPVZ, pracovní semináře a diskuzní soustředění  (mykobakteriologie, pneumologie) přednášková činnost pro ČLS JEP, instruktážní stáže (personál mykobakteriologických laboratoří). Metodicky vede mykobakteriologické laboratoře ČR, je pořadatelem pracovních seminářů vedoucích mykobakteriologických laboratoří ČR a Konference o mikrobiologii a epidemiologii tuberkulózy a nespecifických plicních infekcí.
 • Zavedla a využívá testy buněčné imunitní odpovědi makroorganismu (testy IGRA - průkaz interferonu - γ ) k diagnostice tuberkulózy, detekci latentní TB infekce, vyšetřování kontaktů a vyšetřování před zahájením biologické terapie anti - TNF α preparáty. Provádí diagnostickou činnost pro zdravotnická zařízení v obtížných a sporných případech.
 • Posuzuje a ověřuje kvalitu in vitro diagnostických prostředků
 • Dle potřeby provádí  novelizaci Doporučených standardních metod v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí
 • Je jednou z 26 laboratoří celosvětové sítě Supranacionálních referenčních laboratoří (SRLM) Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní unie proti tuberkulóze.   
 • Ve funkci SRL se účastní následujících projektů:
 1. The WHO/IUATLD Global Project on Antituberculosis Drug Resistance Surveillance
 2. European Surveillance of Multidrug Resistant Tuberculosis - ECDC/RIVM
 3. Extensive (second-line) Drug Resistance in TB (XDR TB)
 4. Global Survey of Drug Resistance Patterns Among MT Isolates from Supranational Reference Laboratories.
 • Její činnost je každoročně hodnocena v rámci mezinárodního hodnocení kvality (organizované WHO SRNL Antwerpen, Belgium a CDC Atlanta, GA, USA)
 • V současnosti (2007 - 2011) je spoluřešitelem grantového projektu Akademie věd ČR

  Nanotechnologie pro společnost (projekt KAN200520702 - Nanoimunosenzory pro

  detekci cytokinů ).

 

Nahoru