SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Tuberkulóza » Výroční zpráva o mykobakteriologické...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007


   

     Národní referenční laboratoř pro mykobakterie Státního zdravotního ústavu předkládá  zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti   Výroční zprávu o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007.

 

     Jsme, bohužel, nuceni konstatovat, že vznik této zprávy byl provázen nemalými těžkostmi

- ať již šlo o ukončení pracovního poměru některých specialistů - epidemiologů -  ve Státním zdravotním ústavu, či o rozsáhlou reorganizaci ústavu, která pro  všechny pracovníky  SZÚ, pracovníky  NRL pro mykobakterie nevyjímaje,  představovala nepředpokládanou a vskutku náročnou administrativní zátěž.  Nehodláme tyto záležitosti  nikterak komentovat, pouze upozorňujeme na to, že se jednalo o aktivity výrazně omezující odbornou činnost -  i na to, že jejich důsledkem je také skutečnost, že Výroční  zprávu o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007 přinášíme s nebývalým zpožděním.

        V roce 2007 bylo v mykobakteriologických laboratořích ČR vyšetřeno celkem 139 458 vzorků biologického materiálu, z toho 4 892 s pozitivním výsledkem. Tzv. procento pozitivity dosáhlo hodnoty 3,5 %. V porovnání s předcházejícím rokem poklesl počet vyšetření o zhruba 18 000, pozitivních nálezů bylo o 522 méně a procento pozitivních výsledků se snížilo o hodnotu 0,3 % (tabulka 1).

      Tuberkulóza, jejímž původcem bylo Mycobacterium tuberculosis byla laboratorně potvrzena u 630 osob, 435 mužů a 195 žen.  Celková prevalence onemocnění činila 6,12/ 105 obyvatel  (tabulka  11)  „Mikroskopicky pozitivních" bylo celkem 200 nemocných (1,94/10 5 obyvatel) ; prevalence mikroskopicky pozitivních zdrojů se při srovnání této hodnoty s hodnotou z roku 2006 snížila  o více než 1/10 5 obyvatel  (2006: 3,01/10 5  obyvatel), což lze nepochybně považovat za příznivou skutečnost (tabulka 22).

      Další zajímavou okolností je to, že v roce 2007 byla tuberkulóza vyvolaná M. bovis - dalším obligátním patogenem komplexu M. tuberculosis - evidována u 9 nemocných. Přihlédneme-li k tomu, že po roce 1968, kdy byla eliminována bovinní tuberkulóza skotu, se M. bovis jako etiologické agens lidského nemocnění lidí  uplatnilo naprosto výjimečně (do 5 případů onemocnění/rok), je tento počet izolací M. bovis překvapující. Vzhledem k tomu, že v současnosti mají mykobakteriologické laboratoře k dispozici test GenoType MTBC (Hain Lifesciences, GmbH, Nehren, Německo), který je schopen na principu reverzní hybridizace odlišit subspecies M. bovis (ssp. bovis, ssp. caprae) a taktéž odlišit, zda bylo izolováno M. bovis nebo M.bovis BCG,  je pravděpodobné, že  výskyt TB vyvolaných M. bovis bude  dodatečně redukován.

 

     Informace o izolaci podmíněně patogenních mykobakterií  (PPM resp. MOTT - Mycobacteria Other Than Tuberculosis) jsou k dispozici v řadě tabulek, namátkou zmiňujeme tabulky 7,8,9 a další.  Součástí „Výroční zprávy" je   jako každoročně i podrobná informace věnovaná mykobakteriologické diagnostice M. kansasii v roce 2007, vypracovaná vedoucí NRL pro M. kansasii  při ZÚ se sídlem v Ostravě MUDr. J. Kaustovou, která bude k  „Výroční zprávě" doplněna dodatečně.   

    

     Zvláštní pozornost je potřebné věnovat problematice MDR (multirezistentní) a XDR (extenzivně rezistentní) tuberkulózy - tabulka 20 a další. XDR TB je definována jako onemocnění vyvolané multirezistentním kmenem M. tuberculosis, který je dále rezistentní  na některý z fluorochinolonů  a  minimálně na jeden ze tří injektabilních  antibakteriálních léků používaných v léčbě tuberkulózy (capreomycin, kanamycin, amikacin).

Protože součástí dat hlášených do Informačního systému bacilární tuberkulózy  výsledky testů citlivosti na další antibakteriální léky (SLD - Second -Line Drugs) nejsou a není tedy možné s dostatečnou přesností zjistit výskyt extenzivně rezistentní TB v České republice, byl tvůrce SW (Ing. Látal, Trios,s.r.o.) požádán o rozšíření v současnosti používaného  programu ISBT právě o tyto údaje.

 

Multirezistentní tuberkulóza v ČR

V ČR byla v roce 2007 MDR TB evidována u 15 nemocných, jednalo se o 2,4 % z 630 tuberkulózních pacientů a o 26,3  % z 57 osob, u nichž bylo izolováno rezistentní

M. tuberculosis.

Korespondující údaje z let  2000 - 2006 této procentuální hodnotě odpovídají (2002: 2,2%;  2001:3,5%;  2002: 2,8%;  2003: 1,5%;  2004: 2,7%;  2005: 2,4%;  2006: 2,7%) - je zřejmé, že ve výskytu MDR TB v ČR   nedošlo k žádnému zásadnímu zvratu.

 

TB u cizinců

     Informace o tuberkulóze cizinců  byla poskytnuta Národní jednotkou dohledu nad tuberkulózou při FN Bulovka.  Počet onemocnění TB u osob narozených mimo ČR se v období 1997 - 2007 pohyboval v rozmezí 108  - 193 případů. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v roce 2001, nejméně v roce 1997. Z celkového počtu TB  onemocnění to představuje 6 % (v letech 1997 a 1998) až 18 % (v roce 2007).

     Pokud jde o původ těchto nemocných, zhruba dvě třetiny všech případů připadají na následující 3 státy: Slovensko, Ukrajinu a Vietnam. V roce 2007 byl pozorován nárůst počtu případů u Mongolců.  Nemocnost cizinců vyjádřenou v hodnotách  na  100 000 cizinců neznáme (neznámý počet ilegálních imigrantů). Lze konstatovat, že v období od roku 1999 do roku 2007 v absolutních počtech onemocnění TB u osob narozených mimo ČR není možné vysledovat ani vzestupný, ale ani sestupný trend.  S poklesem nemocnosti TB  u osob narozených v ČR dochází přirozeně k relativnímu zvyšování podílu nemocnosti TB  u cizinců.

 

   

Poděkování

 

Panu  MUDr. Vladimíru Príkazskému, CSc., ECDC Stockholm, děkuji za laskavost, s níž se ujal zpracování údajů Informačního systému bacilární tuberkulózy pro potřeby Výroční zprávy o mykobakteriologické diagnostice v ČR v roce 2007.

 

  

 

PŘEHLED TABULEK VÝROČNÍ ZPRÁVY  2007


Tabulka č. 1

 
Celkový počet vyšetření na mykobakterie, počet pozitivních nálezů a procento pozitivity (2007)

 

 

TRN polikliniky

TRN léčebny a lůžková oddělení

Ne TBC zařízení

a patologie

Celkem

Rok

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

1984

302477

1400

0,5

181831

6806

3,7

121138

1068

0,9

605444

9274

1,5

1985

274873

1164

0,4

169925

5710

3,4

113259

1023

0,9

558057

7897

1,4

1986

185099

1070

0,6

157205

5329

3,4

107504

1010

0,9

449808

7409

1,6

1987

134812

971

0,7

151590

5106

3,4

96193

948

1,0

382603

7025

1,8

1988

129967

1060

0,8

145510

5183

3,6

90324

837

0,9

365801

7080

1,9

1989

129334

1080

0,8

146822

5726

3,9

84061

751

0,9

360217

7557

2,1

1990

122375

1568

1,3

137259

5559

4,1

76481

724

1,0

336115

7851

2,3

1991

108969

1395

1,3

130972

6101

4,7

76085

969

1,3

316026

8465

2,7

1992

105569

1496

1,4

126242

5754

4,6

71912

795

1,1

303723

8045

2,6

1993

95071

1395

1,5

124338

5311

4,3

71166

780

1,1

290575

7577

2,6

1994

89740

1515

1,7

119357

5036

4,2

69246

874

1,3

278343

7425

2,7

1995

86446

1546

1,8

118890

5572

4,7

67485

810

1,2

272821

7928

2,9

1996

81433

1589

1,9

115989

5526

4,8

69895

709

1,0

267317

7824

2,9

1997

75444

1334

1,8

101372

5189

5,1

60565

878

1,4

237381

7515

3,2

1998

71495

1226

1,7

95522

5170

5,4

57234

808

1,4

224251

7374

3,3

1999

65088

1154

1,8

94546

4683

5,0

54399

760

1,4

214033

6599

3,1

2000

60371

1139

1,9

85737

5221

6,1

44847

732

1,6

190955

7092

3,7

2001

56869

1143

2,0

85362

5172

6,1

41273

658

1,6

183504

6973

3,8

2002

54837

880

1,6

85606

4765

5,6

43603

533

1,2

184065

6178

3,4

2003

50411

1063

2,1

77079

4760

6,2

37851

653

1,7

165341

6476

3,9

2004

52578

968

1.8

73514

4007

5.4

36491

478

1.3

162583

5453

3.4

2005

49384

1004

2,0

68013

4269

6,3

33995

443

1,3

151392

5716

3,8

2006

46334

1004

2,2

62894

3916

6,2

32093

494

1,5

141321

5414

3,8

2007

44289

859

1,9

65712

3591

5,5

29457

442

1,5

139458

4892

3,5

 

Tabulka č. 2

 
Celkový počet vyšetření a pozitivních nálezů podle odesílajícího zařízení  (2007)

 

 

Kraj

TRN polikliniky

TRN léčebny
a lůžková oddělení

Ne TBC zařízení

patologie

Celkem

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Počet

vyšetření

Počet

pozitivních

%

Praha

3767

160

4,2

4072

762

18,7

3432

64

1,9

68

6

8,8

11339

992

8,7

Středočeský

7912

113

1,4

10637

371

3,5

5958

38

0,6

73

2

2,7

24580

524

2,1

Jihočeský

765

45

5,9

2370

221

9,3

588

12

2,0

22

1

4,5

3745

279

7,4

Plzeňský

3385

60

1,8

6352

155

2,4

1431

11

0,8

10

3

30,0

11178

229

2,0

Karlovarský

457

6

1,3

263

130

49,4

144

6

4,2

0

 

 

864

142

16,4

Ústecký

2006

35

1,7

6919

289

4,2

2095

35

1,7

0

 

 

11020

359

3,3

Liberecký

1370

35

2,6

479

131

27,3

1128

18

1,6

0

 

 

2977

184

6,2

Královéhradecký

1708

42

2,5

1361

102

7,5

1829

12

0,7

4

3

75,0

4902

159

3,2

Pardubický

4689

23

0,5

6898

110

1,6

4240

35

0,8

11

1

9,1

15838

169

1,1

Vysočina

1148

19

1,7

3029

59

1,9

580

5

0,9

1

 

 

4758

83

1,7

Jihomoravský

2272

32

1,4

8225

418

5,1

2580

57

2,2

59

3

5,1

13136

510

3,9

Olomoucký

5902

33

0,6

1763

229

13,0

505

23

4,6

28

1

3,6

8198

286

3,5

Zlínský

2895

60

2,1

3051

149

4,9

921

8

0,9

2

 

 

6869

217

3,2

Moravskoslezský

6013

185

3,1

10293

392

3,8

3666

67

1,8

82

9

11,0

20054

653

3,3

Ostatní (CZ901)

Neuv.

11

 

Neuv.

73

 

Neuv.

18

 

Neuv.

4

 

 

106

 

Celkem

44289

859

1,9

65712

3591

5,5

29097

409

1,4

360

33

9,2

139458

4892

      3,5

 

Tabulka č. 3

 

 Odesílající zdravotnické zařízení (1. vzorek) v roce 2006 s izolací M.tuberculosis 

 

Kraj

Odesílající zařízení

Celkový součet

TRN poliklinika

TRN lůžkové oddělení

TRN léčebna

neTBC lůžkové oddělení

neTBC poliklinika

patologie

Praha

18

62

21

17

2

2

122

Středočeský

9

35

11

8

2

0

65

Jihočeský

4

6

9

0

0

0

19

Plzeňský

5

5

7

6

0

2

25

Karlovarský

1

2

10

3

0

0

16

Ústecký

7

38

6

7

0

0

58

Liberecký

9

3

7

3

0

0

22

Královéhradecký

9

1

12

9

1

1

33

Pardubický

2

8

7

9

0

1

27

Vysočina

1

4

6

1

0

0

12

Jihomoravský

1

52

12

12

0

1

78

Olomoucký

4

12

10

5

1

0

32

Zlínský

8

12

3

1

2

0

26

Moravskoslezský

10

27

13

13

1

5

69

-

6

13

1

5

0

1

26

Celkový součet

94

280

135

99

9

13

630

%

15,0

44,4

21,4

15,7

1,4

2,1

100,0

 

 

 

Tabulka č. 4

Personální obsazení a kvalifikace pracovníků mykobakteriologických laboratoří v roce  2007

 

 

Kraj

počet laboratoří

VŠ pracovníci

SZP

Nižší zdravotnický pracovník

Nezdravotničtí pracovníci

celkem

Lékař

SZP        s atestací

SZP bez atestace

V laboratoři

V umývárně

Praha

3

0,75

1,25

4

2

0,5

2,1

0

10,6

Středočeský

3

0,1

2,05

6

7,25

2

4,4

2,95

24,75

Jihočeský

2

2

0

2

0

0

0

0

4

Plzeňský

1

1

0

3

4

0

1

0

9

Karlovarský

2

0,5

0

1

0

0

0,2

0,1

1,8

Ústecký

6

2,95

0

5,3

1,1

0,5

2,7

1,1

13,65

Liberecký

1

0,8

0

1

0

0

0,3

0

2,1

Královéhradecký

3

2,1

0

2,1

0

0

1,1

0

5,3

Pradubický

4

0,3

0,8

3,5

3

0,5

2,1

0,4

10,6

Vysočina

3

2

2

2

1

0

2

2

11

Jihomoravský

3

1,5

2

4

3

0,1

1,6

0,7

12,9

Olomoucký

3

2

0

2

0

0

0

0

4

Zlínský

3

1,1

2

6,2

0

0

2,1

1,6

13

Moravskoslezský

5

1

3

8,1

2

2,05

1,3

1,8

19,25


 

Tabulka č. 5

 

Důvod prvního vyšetření u pacientů s tuberkulózou v roce 2007

 

Kraj

obtíže

prevence

kontrola dispenzárních skupin

pitva

jiný důvod

Celkem

Praha

119

0

1

1

0

122

Středočeský

61

0

1

0

3

65

Jihočeský

19

0

0

0

0

19

Plzeňský

22

1

0

2

0

25

Karlovarský

15

0

1

0

0

16

Ústecký

57

0

1

0

0

58

Liberecký

22

0

0

0

0

22

Královéhradecký

22

1

7

1

1

33

Pardubický

20

0

6

1

0

27

Vysočina

11

0

1

0

0

12

Jihomoravský

77

0

0

1

0

78

Olomoucký

32

0

0

0

0

32

Zlínský

26

0

0

0

0

26

Moravskoslezský

50

7

7

5

0

69

-

23

1

0

1

1

26

Celkem

576

10

25

12

5

630

  Pozn.: Důvod vyšetření neuveden u 2 osob

  

Tabulka č. 6

 

Druhy pozitivního materiálu u prvního vyšetření od nemocných s tuberkulózou
v roce 2007 (osoby)

 

Kraj

sputum

laryngeální výtěr

bronchiální materiál vč. BAL

moč

hnis

pleur.tekutina

likvor

periferní uzlina

jiná tkáň

jiný materiál

Celkem

Praha

100

0

6

1

0

5

0

2

2

6

122

Středočeský

50

2

4

2

1

3

0

0

1

2

65

Jihočeský

17

0

1

0

0

1

0

0

0

0

19

Plzeňský

19

0

1

0

0

1

0

2

1

1

25

Karlovarský

13

0

0

0

1

0

0

0

1

1

16

Ústecký

46

2

5

0

0

4

0

0

0

1

58

Liberecký

20

1

0

0

0

1

0

0

0

0

22

Královéhradecký

23

1

4

0

1

1

0

1

1

1

33

Pardubický

20

0

2

1

1

0

0

2

0

1

27

Vysočina

10

0

1

0

0

1

0

0

0

0

12

Jihomoravský

62

4

5

0

1

3

1

0

1

1

78

Olomoucký

22

0

6

0

0

0

0

3

0

1

32

Zlínský

16

3

1

3

0

1

0

1

0

1

26

Moravskoslezský

45

0

11

1

1

1

0

3

4

3

69

-

20

1

4

0

0

0

0

1

0

0

26

Celkem

483

14

51

8

6

22

1

15

11

19

630

%

76,6

2,2

8,1

1,3

1,0

3,5

0,2

2,4

1,7

3,0

100,0

  

Tabulka č. 6a

  

Druhy pozitivního materiálu ze všech vyšetření od nemocných tuberkulózou v r. 2007 (počty vyšetření)

  

Kraj

sputum

laryngeální výtěr

bronchiální materiál vč. BAL

moč

hnis

pleur.tekutina

likvor

periferní uzlina

jiná tkáň

jiný materiál

Celkem

Praha

701

0

23

8

2

6

1

4

2

15

762

Středočeský

335

4

10

26

1

4

0

0

1

2

383

Jihočeský

170

0

3

0

0

2

0

0

0

5

180

Plzeňský

114

3

1

0

0

1

0

2

0

4

125

Karlovarský

110

0

2

0

5

0

0

0

5

2

124

Ústecký

253

2

18

3

0

4

0

0

0

1

281

Liberecký

118

8

8

0

0

1

0

0

0

1

136

Královéhradecký

113

1

9

0

2

2

0

2

1

3

133

Pardubický

80

7

13

5

2

1

0

3

0

2

113

Vysočina

59

0

3

0

0

1

0

0

0

0

63

Jihomoravský

273

20

18

0

8

9

2

1

1

8

340

Olomoucký

150

0

10

0

8

0

0

4

0

3

175

Zlínský

77

5

5

9

0

1

0

1

0

1

99

Moravskoslezský

216

1

23

6

3

1

0

3

7

4

264

-

87

1

7

0

0

2

1

1

3

0

102

Celkem

2856

52

153

57

31

35

4

21

20

51

3280

%

87,1

1,6

4,7

1,7

0,9

1,1

0,1

0,6

0,6

1,6

100,0

 

 

Tabulka č. 7

 

Počet pozitivních vyšetření v roce 2007- dělení podle výsledku identifikace

 

Druh - výsledek identifikace

Celkem

%

M. tuberculosis

3013

66,59

Pozitivní jen mikroskopicky

345

7,05

jen prùkaz D (R) NA M.tbc.kompl.

58

1,18

M.abscesus

18

0,36

M.AI

52

1,06

M.aurum

1

0,02

M.avium

252

5,15

M.bohemicum

1

0,02

M.bovis

14

0,28

M.bovis BCG

78

1,59

M.celatum

2

0,04

M.chelonae

13

0,26

M.flavescens

1

0,02

M.fortuitum

156

3,18

M.gordonae

291

5,94

M.interjectum

11

0,22

M.intracellulare

62

1,26

M.kansasii

125

2,55

M.lentiflavum

3

0,06

M.malmoense

20

0,40

M.marinum

5

0,10

M.mucogenicum

2

0,04

M.neoaurum

4

0,08

M.nonchromogenicum

8

0,16

M.peregrinum

12

0,24

M.scrofulaceum

28

0,57

M.smegmatis

1

0,02

M.terrae

6

0,12

M.triplex

2

0,04

M.xenopi

149

3,04

M.species

35

0,71

jiná mykobakteria

35

0,71

Neroste v subkultuře

14

0,28

Identifikace neprovedena

24

0,49

Kontaminace

51

1,04

Celkem

4892

100%

 

 

Tabulka č. 8 

Pozitivní vyšetření v roce 2007 - rozdělení všech záznamů podle krajů a výsledků identifikace

 

Druh

 

výsledek indentifikace

Kraj

Celkem

PHA

STČ

JHČ

PLK

KVJ

ULK

LBK

HKK

PAK

VYS

JHM

OLK

ZLK

MSK

neuvedeno

M. tuberculosis

724

371

135

126

111

261

122

128

110

60

316

142

84

230

93

3013

jen průkaz D (R) NA M.tbc.kompl.

6

4

17

1

 

 

 

 

1

2

8

5

1

13

 

58

Pozitivní jen mikroskopicky

32

14

41

1

11

25

12

9

5

9

17

51

30

83

5

345

M.abscesus

 

4

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

18

M.AI

1

 

 

 

 

2

 

 

22

 

21

4

1

1

 

52

M.aurum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

M.avium

39

7

17

60

15

9

6

7

3

3

24

10

4

47

1

252

M.bohemicum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

M.bovis

6

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

14

M.bovis BCG

1

16

5

10

 

1

 

 

5

 

7

4

22

7

 

78

M.celatum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

M.chelonae

1

 

3

 

 

2

 

 

 

1

2

 

 

4

 

13

M.flavescens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

M.fortuitum

60

17

6

2

 

4

5

1

 

1

24

8

7

21

 

156

M.gordonae

21

29

12

 

 

17

6

2

8

7

42

17

24

106

 

291

M.interjectum

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

2

 

11

M.intracellulare

26

23

 

2

 

 

4

 

3

 

2

 

 

2

 

62

M.kansasii

11

7

3

20

 

20

3

1

2

 

9

 

 

48

1

125

M.lentiflavum

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

M.malmoense

3

3

9

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

 

20

M.marinum

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

5

M.mucogenicum

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

2

M.neoaurum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

M.nonchromogenicum

1

1

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

2

 

8

M.peregrinum

3

4

2

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

12

M.scrofulaceum

24

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

28

M.smegmatis

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

M.species

4

2

7

 

 

 

 

 

 

 

1

1

4

16

 

35

M.terrae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

6

M.triplex

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

M.xenopi

13

3

4

6

5

9

7

2

3

 

20

31

6

40

 

149

Neroste v subkultuře

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

2

4

3

1

14

Identifikace neprovedena

7

5

2

 

 

 

3

 

 

 

1

1

 

 

5

24

Jiná mykobakteria

1

10

1

 

 

1

7

 

2

 

 

1

9

1

 

35

Kontaminace

7

1

1

1

 

3

3

 

 

 

5

6

18

6

 

51

Celkem

992

524

279

229

142

359

184

159

169

83

510

286

217

653

106

4892

 

Pozn.: Pro přehlednost neuvádíme výsledek 0.

  

 

Tabulka č. 8a

 
Pozitivní vyšetření v roce 2007- rozdělení všech záznamů podle krajů a výsledků identifikace v % (v sloupci)

 

Druh

 

výsledek indentifikace

Kraj

Celkem %

PHA

STČ

JHČ

PLK

KVJ

ULK

LBK

HKK

PAK

VYS

JHM

OLK

ZLK

MSK

neuvedeno

M. tuberculosis

73.0

70.8

48.4

55.0

78.2

72.7

66.3

80.5

65.1

72.3

62.0

49.7

38.7

35.2

87.7

61.6

jen průkaz D (R) NA M.tbc.kompl.

0.6

0.8

6.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

2.4

1.6

1.7

0.5

2.0

0.0

1.2

Pozitivní jen mikroskopicky

3.2

2.7

14.7

0.4

7.7

7.0

6.5

5.7

3.0

10.8

3.3

17.8

13.8

12.7

4.7

7.1

M.abscesus

0.0

0.8

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.4

M.AI

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

13.0

0.0

4.1

1.4

0.5

0.2

0.0

1.1

M.aurum

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

M.avium

3.9

1.3

6.1

26.2

10.6

2.5

3.3

4.4

1.8

3.6

4.7

3.5

1.8

7.2

0.9

5.2

M.bohemicum

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

M.bovis

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

M.bovis BCG

0.1

3.1

1.8

4.4

0.0

0.3

0.0

0.0

3.0

0.0

1.4

1.4

10.1

1.1

0.0

1.6

M.celatum

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

M.chelonae

0.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

1.2

0.4

0.0

0.0

0.6

0.0

0.3

M.flavescens

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

M.fortuitum

6.0

3.2

2.2

0.9

0.0

1.1

2.7

0.6

0.0

1.2

4.7

2.8

3.2

3.2

0.0

3.2

M.gordonae

2.1

5.5

4.3

0.0

0.0

4.7

3.3

1.3

4.7

8.4

8.2

5.9

11.1

16.2

0.0

5.9

M.interjectum

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

0.0

0.3

0.0

0.2

M.intracellulare

2.6

4.4

0.0

0.9

0.0

0.0

2.2

0.0

1.8

0.0

0.4

0.0

0.0

0.3

0.0

1.3

M.kansasii

1.1

1.3

1.1

8.7

0.0

5.6

1.6

0.6

1.2

0.0

1.8

0.0

0.0

7.4

0.9

2.6

M.lentiflavum

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

M.malmoense

0.3

0.6

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.4

M.marinum

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.2

0.0

0.1

M.mucogenicum

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

M.neoaurum

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.1

M.nonchromogenicum

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.3

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.2

M.peregrinum

0.3

0.8

0.7

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.6

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

M.scrofulaceum

2.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.3

0.0

0.6

M.smegmatis

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

M.species

0.4

0.4

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

1.8

2.5

0.0

0.7

M.terrae

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.8

0.0

0.1

M.triplex

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

M.xenopi

1.3

0.6

1.4

2.6

3.5

2.5

3.8

1.3

1.8

0.0

3.9

10.8

2.8

6.1

0.0

3.0

Neroste v subkultuře

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

0.2

0.7

1.8

0.5

0.9

0.3

Identifikace neprovedena

0.7

1.0

0.7

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.0

0.0

4.7

0.5

Jiná mykobakteria

0.1

1.9

0.4

0.0

0.0

0.3

3.8

0.0

1.2

0.0

0.0

0.3

4.1

0.2

0.0

0.7

Kontaminace

0.7

0.2

0.4

0.4

0.0

0.8

1.6

0.0

0.0

0.0

1.0

2.1

8.3

0.9

0.0

1.0

Celkem

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

 

 

 

   

Tabulka č. 9

 Věk a pohlaví osob s izolací vybraných druhů mykobakterií v roce 2007

Muži

věková

skupina

M. tuberculosis

M.bovis

M.bovis BCG

M.AI complex

M.kansasii

M.xenopi

M.fortuitum

M.chelonae

M. gordonae

0

0

3

33

0

0

0

0

0

1

1-9

1

0

2

1

0

0

0

0

0

10-19

7

0

0

0

0

0

1

0

0

20-29

43

0

0

3

0

0

2

0

4

30-39

62

0

0

1

4

1

5

1

3

40-49

98

0

0

4

11

5

5

1

10

50-59

105

0

1

14

6

12

6

0

15

60-69

50

0

1

15

7

15

15

1

36

70-79

37

0

0

17

5

16

23

2

42

80-89

32

0

0

7

1

3

9

1

20

90-99

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Celkem

435

3

37

63

34

52

66

6

132

                       

 

Ženy

věková

skupina

M. tuberculosis

M.bovis

M.bovis BCG

M.AI complex

M.kansasii

M.xenopi

M.fortuitum

M.chelonae

M. gordonae

0

0

5

35

0

0

0

0

0

0

1-9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10-19

3

0

0

0

0

0

0

0

0

20-29

26

0

0

1

1

1

2

1

0

30-39

24

1

0

1

          0

0

4

0

3

40-49

17

0

0

4

2

4

1

1

2

50-59

16

0

0

14

4

4

9

0

10

60-69

22

0

1

18

2

4

11

1

22

70-79

47

0

0

23

2

3

11

1

27

80-89

39

0

0

12

2

2

13

2

15

90-99

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Celkem

195

6

36

74

14

19

51

6

79

Muži a ženy celkem

630

9

73

137

48

71

117

12

211

 

Jiná mykobakteria - malé počty pro analýzu věku a pohlaví: M. abscesus, M. aureum, M. avium,  M. chlorophenolicum, M. flavescens, M. interjectum, M. intracellulare, M. lentiflavum, M. malmoens, M.marinum, M. mucogenicum, M.neoaurum, M.nonchromogenicum, M.parafortuitum, M. peregrinum, M.scrofulaceum, M.szulgai, M.terrae, M.triviale

   

Tabulka č. 10

Výsledky druhové identifikace v roce 2007 v prvním vzorku

 

Kraj

M. tuberculosis

jen průkaz D(R)NA M.tbc.compl.

M.abscesus

M.AI

M.aurum

M.avium

M.bohemicum

M.bovis

M.bovis BCG

M.celatum

M.chelonae

M.flavescens

M.fortuitum

M.gordonae

M.interjectum

M.intracellulare

M.kansasii

M.lentiflavum

M.malmoense

Pokračování na další stránce

Praha

118

3

0

1

0

19

0

1

1

0

1

0

41

13

0

11

5

0

1

Středočeský

62

3

1

0

0

5

0

0

16

0

0

0

13

13

1

4

2

0

1

Jihočeský

17

4

1

0

0

9

0

0

4

0

3

0

5

9

0

0

1

0

1

Plzeňský

25

1

0

0

0

13

0

0

10

0

0

0

1

0

0

2

8

0

0

Karlovarský

16

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ústecký

56

0

0

2

0

4

0

0

1

0

1

0

3

14

0

0

4

1

0

Liberecký

22

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

5

6

0

2

1

1

0

Královéhradecký

33

0

0

0

0

3

0

8

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

Pardubický

27

1

0

2

0

2

0

0

5

0

0

0

0

5

0

1

2

0

1

Vysočina

12

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

1

7

0

0

0

0

0

Jihomoravský

75

4

0

11

0

7

0

0

5

0

2

1

18

32

1

1

4

0

0

Olomoucký

30

5

0

3

0

2

0

0

3

0

0

0

7

16

0

0

0

1

0

Zlínský

26

1

0

1

0

2

0

0

22

0

0

0

7

15

0

0

0

0

0

Moravskoslezský

67

13

1

1

1

13

1

0

6

1

3

0

18

83

2

2

19

0

1

-

25

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

celkový součet

611

36

3

21

1

93

1

9

73

1

11

1

120

214

4

23

48

3

5

%

38,97

2,30

0,19

1,34

0,06

5,93

0,06

0,57

4,66

0,06

0,70

0,06

7,65

13,65

0,26

1,47

3,06

0,19

0,32

relat. na 105

5,94

0,35

0,03

0,20

0,01

0,90

0,01

0,09

0,71

0,01

0,11

0,01

1,17

2,08

0,04

0,22

0,47

0,03

0,05

 

Tabulka č. 10 - pokračování

 

Kraj

M.marinum

M.mucogenicum

M.neoaurum

M.nonchromogenicum

M.peregrinum

M.scrofulaceum

M.smegmatis

M.species

M.terrae

M.trplex

M.xenopi

Pozitivní jen mikroskopicky

jiná mykobakteria

Kontaminace

Identifikace neprovedena

Neroste v subkultuøe

Celkem

Praha

0

0

0

1

2

21

0

4

0

0

7

3

1

6

2

1

263

Středočeský

1

0

0

1

2

0

0

1

0

0

2

4

2

1

2

0

137

Jihočeský

0

0

0

0

1

0

0

2

0

1

4

7

1

1

0

0

71

Plzeňský

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

1

0

0

65

Karlovarský

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

22

Ústecký

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

3

3

1

3

0

0

100

Liberecký

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

6

0

6

2

3

2

64

Královéhradecký

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

53

Pardubický

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

51

Vysočina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

29

Jihomoravský

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

5

0

5

0

1

184

Olomoucký

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

9

1

2

0

2

90

Zlínský

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

6

8

6

11

0

2

110

Moravskoslezský

1

1

2

2

0

0

0

10

5

0

17

20

1

5

0

3

299

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

30

celkový součet

4

2

2

7

6

22

1

20

5

1

71

72

21

37

7

12

1568

%

0,26

0,13

0,13

0,45

0,38

1,40

0,06

1,28

0,32

0,06

4,53

4,59

1,34

2,36

0,45

0,77

 

relat. na 105

0,04

0,02

0,02

0,07

0,06

0,21

0,01

0,19

0,05

0,01

0,69

0,70

0,20

0,36

0,07

0,12

 

 

 

Tabulka č. 11

 
Nemocní tuberkulózou vyvolanou M. tuberculosis v roce 2007 -
dělení podle věku a pohlaví (absolutně a rel. na 100000 obyvatel)

 

Věková skupina

Pohlaví

Celkem

Muži

Ženy

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

0-9

1

0.2

1

0.2

2

0.2

10-19

7

1.2

3

0.5

10

0.8

20-29

43

5.5

26

3.5

69

4.5

30-39

62

7.5

24

3.0

86

5.3

40-49

98

14.3

17

2.5

115

8.5

50-59

105

13.9

16

2.0

121

7.8

60-69

50

9.9

22

3.7

72

6.6

70-79

37

13.3

47

11.2

84

12.1

80+

32

31.2

39

16.7

71

21.2

Celkem

435

8.7

195

3.7

630

6.1

%

69%

 

31%

 

100%

 

 

 
 

 

Tabulka č. 12 - graf 1

Nemocní tuberkulózou vyvolanou M. tuberculosis v roce 2007 - dělení podle věku a pohlaví (rel/100000 obyvatel)

  

Image

 

   

 


Tabulka č. 13 

 

Podíl mikroskopických metod na vyšetření pozitivních nálezů ve sputu v roce 2007

 

kraj

Mikroskopická metoda

Celkem

Fluorescenční

Ziehl-Neelsen

neprovedeno

vyšetřeno

pozitivní

% pozitivity

vyšetřeno

pozitivní

% pozitivity

vyšetřeno

pozitivní

% pozitivity.

Praha

896

363

40.5

14

9

64.3

5

915

372

40.7

Středočeský

436

206

47.2

13

5

38.5

1

450

211

46.9

Jihočeský

210

135

64.3

25

6

24.0

11

246

141

57.3

Plzeňský

199

74

37.2

0

0

-

0

199

74

37.2

Karlovarský

127

65

51.2

2

2

100.0

0

129

67

51.9

Ústecký

285

160

56.1

33

12

36.4

0

318

172

54.1

Liberecký

162

69

42.6

1

0

0.0

0

163

69

42.3

Královéhradecký

92

36

39.1

36

13

36.1

2

130

49

37.7

Pardubický

82

34

41.5

45

24

53.3

1

128

58

45.3

Vysočina

50

23

46.0

26

6

23.1

0

76

29

38.2

Jihomoravský

269

71

26.4

139

76

54.7

0

408

147

36.0

Olomoucký

186

105

56.5

53

32

60.4

0

239

137

57.3

Zlínský

144

52

36.1

25

18

72.0

0

169

70

41.4

Moravskoslezský

555

263

47.4

4

2

50.0

1

560

265

47.3

jiné

80

43

53.8

10

10

100.0

0

90

53

58.9

Celkem

3773

1699

45.0

426

215

50.5

21

4220

1914

45.4

 

Tabulka č. 14

 

Mikroskopická pozitivita všech materiálů s identifikovaným M. tuberculosis v roce 2007

 

Kraj

Výsledek vyšetření

Celkem

negativní

pozitivní

neprovedeno

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Praha

322

44.5

389

53.7

13

1.8

724

100

Středočeský

162

43.7

181

48.8

28

7.5

371

100

Jihočeský

90

66.7

45

33.3

0

0.0

135

100

Plzeňský

61

48.4

62

49.2

3

2.4

126

100

Karlovarský

49

44.1

61

55.0

1

0.9

111

100

Ústecký

137

52.5

120

46.0

4

1.5

261

100

Liberecký

59

48.4

59

48.4

4

3.3

122

100

Královéhradecký

41

32.0

81

63.3

6

4.7

128

100

Pardubický

45

40.9

51

46.4

14

12.7

110

100

Vysočina

20

33.3

40

66.7

0

0.0

60

100

Jihomoravský

126

39.9

170

53.8

20

6.3

316

100

Olomoucký

73

51.4

68

47.9

1

0.7

142

100

Zlínský

33

39.3

37

44.0

14

16.7

84

100

Moravskoslezský

123

53.5

99

43.0

8

3.5

230

100

-

51

54.8

41

44.1

1

1.1

93

100

Celkem

1392

46.2

1504

49.9

117

3.9

3013

100

 

Tab č. 15

Délka kultivace M. tuberculosis podle doby odečítání výsledků v roce 2007

 

 

týdny

 

Kraj

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10+

Celkem

Praha

12

20

85

198

22

16

207

28

0

136

0

724

Středočeský

3

9

41

107

14

4

107

8

0

78

0

371

Jihočeský

0

0

0

57

0

0

44

4

0

28

2

135

Plzeňský

0

0

0

24

0

0

64

0

0

38

0

126

Karlovarský

0

2

5

18

0

0

44

1

0

41

0

111

Ústecký

0

12

22

63

2

3

103

4

0

46

6

261

Liberecký

0

0

5

39

2

0

51

0

0

25

0

122

Královéhradecký

0

0

4

40

2

0

66

2

0

14

0

128

Pardubický

0

0

0

51

0

0

43

0

0

16

0

110

Vysočina

0

0

6

15

0

4

12

0

2

21

0

60

Jihomoravský

1

0

18

101

1

22

104

0

8

61

0

316

Olomoucký

0

1

10

34

3

3

60

1

1

28

1

142

Zlínský

1

0

2

12

4

0

47

0

0

18

0

84

Moravskoslezský

1

2

24

47

12

9

87

0

2

44

2

230

jiné

0

6

2

31

0

4

33

0

1

16

0

93

Celkem

18

52

224

837

62

65

1072

48

14

610

11

3013

 

Tabulka č. 15a

 Délka kultivace M. tuberculosis podle doby odečítání výsledků v roce 2007 (kumulativní %)

 

 

Kumulativní % podle týdnu

Kraj

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Praha

2

4

16

44

47

49

77

81

81

100

100

Středočeský

1

3

14

43

47

48

77

79

79

100

100

Jihočeský

0

0

0

42

42

42

75

78

78

99

100

Plzeňský

0

0

0

19

19

19

70

70

70

100

100

Karlovarský

0

2

6

23

23

23

62

63

63

100

100

Ústecký

0

5

13

37

38

39

79

80

80

98

100

Liberecký

0

0

4

36

38

38

80

80

80

100

100

Královéhradecký

0

0

3

34

36

36

88

89

89

100

100

Pardubický

0

0

0

46

46

46

85

85

85

100

100

Vysočina

0

0

10

35

35

42

62

62

65

100

100

Jihomoravský

0

0

6

38

38

45

78

78

81

100

100

Olomoucký

0

1

8

32

34

36

78

79

80

99

100

Zlínský

1

1

4

18

23

23

79

79

79

100

100

Moravskoslezský

0

1

12

32

37

41

79

79

80

99

100

jiné

0

6

9

42

42

46

82

82

83

100

100

Celkem

1

2

10

38

40

42

77

79

79

100

100

 

Tabulka č. 16

 Porovnání mikroskopického a kultivačního vyšetření sput v roce 2007

 

Kraj

mpkp

%

mnkp

%

mpkn

%

mnkn

%

Počet pozitivních vyšetření

Počet všech vyšetření

Praha

311

34

404

44

61

7

139

15

776

915

Středočeský

169

38

173

38

42

9

66

15

384

450

Jihočeský

89

36

60

24

52

21

45

18

201

246

Plzeňský

68

34

84

42

6

3

41

21

158

199

Karlovarský

43

33

41

32

24

19

21

16

108

129

Ústecký

146

46

132

42

26

8

14

4

304

318

Liberecký

53

33

55

34

16

10

39

24

124

163

Královéhradecký

41

32

66

51

8

6

15

12

115

130

Pardubický

50

39

54

42

8

6

16

13

112

128

Vysočina

17

22

36

47

12

16

11

14

65

76

Jihomoravský

117

29

154

38

30

7

107

26

301

408

Olomoucký

85

36

86

36

52

22

16

7

223

239

Zlínský

39

23

72

43

31

18

27

16

142

169

Moravskoslezský

186

33

274

49

79

14

21

4

539

560

-

44

49

34

38

9

10

3

3

87

90

Celkem

1458

35

1725

41

456

11

581

14

3639

4220

 

mp - mikroskpicky pozitivní, mn - mikroskopicky negativní

kp - kultivačně pozitivní, kn - kultivačně negativní

 

Pro zjednodušení jsme provedli klasifikaci výsledků kultivace (tabulka a) a mikroskopie (tabulka b).

 

Tabulka a

                Klasifikace výsledků kultivace

Tabulka b
                Klasifikace výsledků mikroskopie

KULTVYS

kn
(kultivačně negativní)

kp
(kultivačně pozitivní)

Celkem

MIKROVYS

mn
(mikroskopicky negativní)

mp
(mikroskopicky pozitivní)

Celkem

+

0

810

810

+

0

780

780

++

0

762

762

++

0

554

554

+++

0

1100

1100

+++

0

580

580

1-9 kolonií

0

511

511

negativní

2285

0

2285

kontaminace

97

0

97

neprovedeno

21

0

21

negativní

892

0

892

Celkem

2306

1914

4220

neprovedeno

36

0

36

 

v inkubaci

12

0

12

Celkem

1037

3183

4220

 

 

Tabulka č. 17

Podíl nemocných s tuberkulózou dýchacího ústrojí mikroskopicky nevyšetřených

 

Nebylo zaznamenána ani jedna osoba, u které by nebylo sputum vyšetřeno mikroskopicky.


Tabulka č. 18

 Osoby vylučující rezistentní M. tuberculosis v roce 2007 - dělení podle věku a pohlaví

  

Věková skupina

"Domácí"

Cizinci

Celkem

Muži

Ženy

Muži

Ženy

0-9

 

 

 

 

 

10-19

 

1

 

 

1

20-29

3

4

5

1

13

30-39

5

4

2

1

12

40-49

5

1

2

1

9

50-59

9

 

 

 

9

60-69

6

 

 

 

6

70-79

4

 

 

 

4

80+

2

1

 

 

3

Celkem

34

11

9

3

57

%

59,6

19,3

15,8

5,3

100

Poměr mužů a žen

45

12

 

 

   

Graf 2 

 

Celkový počet osob s M.tuberculosis a podíl osob vylučujících (mono-penta) rezistentní M.tuberculosis v roce 2007

Image

 

 

 

Tabulka č. 19

Počet osob s rezistencí M. tuberculosis ze všech materiálů v roce 2007

 

Kraj

Počet osob s výsledky testování citlivosti

Celkem

citlivé kmeny

mono-

di-

tri-

tetra-

penta-

Praha

108

3

2

2

5

2

122

Středočeský

58

3

4

 

 

 

65

Jihočeský

17

1

 

 

1

 

19

Plzeňský

23

1

 

 

 

1

25

Karlovarský

14

2

 

 

 

 

16

Ústecký

49

5

1

1

2

 

58

Liberecký

19

2

 

 

1

 

22

Královéhradecký

32

1

 

 

 

 

33

Pardubický

21

5

1

 

 

 

27

Vysočina

11

 

1

 

 

 

12

Jihomoravský

73

3

2

 

 

 

78

Olomoucký

30

1

1

 

 

 

32

Zlínský

25

1

 

 

 

 

26

Moravskoslezský

67

1

 

 

 

1

69

-

24

2

 

 

 

 

26

celkem

571

31

12

3

9

4

630

% z vyšetřených

90.8

4.9

1.9

0.5

1.3

0.6

100.0

 

 

Tabulka č. 19a

Počet osob s rezistencí M.tuberculosis ve vzorcích respiračního materiálu v roce 2007

Kraj

Výsledek testování citlivosti

citlivé kmeny

mono-

di-

tri-

tetra-

penta-

Celkem

Praha

90

3

 

2

3

1

99

Středočeský

43

3

4

 

 

 

50

Jihočeský

15

 

 

 

1

 

16

Plzeňský

18

1

 

 

 

 

19

Karlovarský

12

1

 

 

 

 

13

Ústecký

40

4

1

1

 

 

46

Liberecký

17

2

 

 

1

 

20

Královéhradecký

22

1

 

 

 

 

23

Pardubický

16

3

1

 

 

 

20

Vysočina

9

 

1

 

 

 

10

Jihomoravský

56

3

2

 

 

 

61

Olomoucký

20

1

 

 

 

 

21

Zlínský

15

1

 

 

 

 

16

Moravskoslezský

44

1

 

 

 

 

45

-

19

 

 

 

 

 

19

celkem

436

24

9

3

5

1

478

% z vyšetřených

91,2

5,0

1,9

0,6

1,0

0,2

100

 


Tabulka č. 20

Geografická distribuce nemocných vylučujících rezistentní M.tuberculosis
v roce 2007 (spektrum rezistence v prvním vyšetření)

 

Rezistence

a

multirezistence

Praha

Sředočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Cizinci

Celkem

C

108

58

17

23

14

49

19

32

21

11

73

30

25

67

24

590

H

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Z

1

1

 

1

 

2

2

1

2

 

1

1

 

1

 

13

R

 

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

7

S

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

5

HZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

EZ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

HS

2

4

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

9

HZES

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HR

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HER

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HRS

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

HERS

4

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HZRS

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EHZRS

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4

Součet osob s rezistenci

13

7

1

2

2

9

3

1

6

1

5

2

1

2

2

57

Celkem

122

65

19

25

16

58

22

33

27

12

78

32

26

69

26

630

 

Vysvětlivky:

H - izoniazid, E - etambutol, R - rifampicin, S - streptomycin, Z - pyrazinamid

 


Tabulka č. 20a

 Nemocní vylučující multirezistentní M.tuberculosis - distribuce podle věku a pohlaví 2007

 

Věková skupina

Pohlaví

Celkem

Muži

Ženy

20 - 29

2

 

2

30 - 39

2

2

4

40 - 49

2

1

3

50 - 59

2

 

2

60 - 69

3

 

3

70 - 79

 

 

0

80 - 89

 

1

1

Celkem

11

4

15

 

Z uvedených byli cizinci 4 muži a jedna žena.


 

 

Tabulka č. 21

 

Celková prevalence bacilární tuberkulózy celkem, plicní a prevalence mikroskopicky pozitivních zdrojů tuberkulózy v roce 2007 (rel. /105)

 

2007

Kraje

Celková prevalence tuberkulózy

Plicní
tuberkulóza celkem

Mikroskopicky pozitivní plicní tuberkulóza

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Praha

122

10.27

100

8.42

44

3.70

Středočeský

65

5.53

50

4.25

22

1.87

Jihočeský

19

3.02

17

2.70

7

1.11

Plzeňský

25

4.51

19

3.43

9

1.62

Karlovarský

16

5.25

13

4.27

6

1.97

Ústecký

58

7.05

46

5.59

19

2.31

Liberecký

22

5.11

20

4.64

7

1.62

Královéhradecký

33

6.00

23

4.18

8

1.46

Pardubický

27

5.32

20

3.94

7

1.38

Vysočina

12

2.35

10

1.95

5

0.98

Jihomoravský

78

6.89

62

5.47

24

2.12

Olomoucký

32

5.00

22

3.44

11

1.72

Zlínský

26

4.41

16

2.71

7

1.19

Moravskoslezský

69

5.52

45

3.60

18

1.44

Ostatní

26

 

20

 

6

 

Celkem

630

6.12

483

4.70

200

1.94

 

 

 

Tabulka č. 22

 

Celková prevalence bacilární tuberkulózy a prevalence mikroskopicky pozitivních zdrojů tuberkulózy v letech 1989-2007 (rel./105)

 

 

Celková prevalence

Mikroskopicky pozitivní

Rok

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

1989

1511

14,58

400

3,86

1990

1505

14,52

637

6,15

1991

1549

14,95

676

6,52

1992

1420

13,77

600

5,82

1993

1222

11,83

503

4,86

1994

1161

11,23

558

5,40

1995

1188

11,49

525

5,08

1996

1095

10,62

527

5,11

1997

1047

10,16

499

4,84

1998

1065

10,34

500

4,86

1999

990

9,62

458

4,45

2000

947

9,22

363

3,53

2001

907

8,83

315

3,06

2002

815

7,99

247

2,42

2003

849

8,32

415

4,07

2004

708

6,94

323

3,17

2005

697

6.83

256

2,51

2006

666

6.50

309

3.01

2007

630

6.12

200

1.94

 

 

Tabulka č. 23 

 

Bakteriální ověření nově zjištěných onemocnění a recidiv TB v ČR v roce 2007 (ÚZIS, registr tuberkulózy)

 

Kraj

TB dýchacího ústrojí

TB jiná

 

Nově zjištěné

Recidivy

Nově zjištěné

Recidivy

 
 

Celkem

bakt.
ověř.

%

Ověř. na
100 000

Celkem

bakt.
ověř.

%

Ověř. na
100 000

Celkem

bakt.
ověř.

%

Ověř. na
100 000

Celkem

bakt.
ověř.

%

Ověř. na
100 000

 
 

Praha

132

99

75,0

8,3

5

5

100,0

0,4

10

7

70,0

0,6

         -

         -

         -

         -

 

Středočeský

81

58

71,6

4,9

1

         -

0,0

         -

9

3

33,3

0,3

         -

         -

         -

         -

 

Jihočeský

19

14

73,7

2,2

         -

         -

         -

         -

5

         -

0,0

         -

         -

         -

         -

         -

 

Plzeňský

32

20

62,5

3,6

4

3

75,0

0,5

6

3

50,0

0,5

         -

         -

         -

         -

 

Karlovarský

15

10

66,7

3,3

         -

         -

         -

         -

3

1

33,3

0,3

         -

         -

         -

         -

 

Ústecký

73

50

68,5

6,1

1

1

100,0

0,1

3

         -

0,0

         -

         -

         -

         -

         -

 

Liberecký

23

18

78,3

4,2

         -

         -

         -

         -

1

         -

0,0

         -

         -

         -

         -

         -

 

Královéhradecký

48

29

60,4

5,3

1

         -

0,0

         -

2

1

50,0

0,2

1

1

100,0

0,2

 

Pardubický

37

21

56,8

4,1

         -

         -

         -

         -

5

3

60,0

0,6

         -

         -

         -

         -

 

Vysočina

11

9

81,8

1,8

2

2

100,0

0,4

1

         -

0,0

         -

         -

         -

         -

         -

 

Jihomoravský

111

73

65,8

6,4

3

2

66,7

0,2

9

3

33,3

0,3

         -

         -

         -

         -

 

Olomoucký

46

30

65,2

4,7

1

         -

0,0

         -

9

2

22,2

0,3

         -

         -

         -

         -

 

Zlínský

30

20

66,7

3,4

2

1

50,0

0,2

10

5

50,0

0,8

         -

         -

         -

         -

 

Moravskoslezský

110

61

55,5

4,9

2

1

50,0

0,1

7

6

85,7

0,5

         -

         -

         -

         -

 

ČR

768

512

66,7

5,0

22

15

68,2

0,1

80

34

42,5

0,3

1

1

100,0

0,0

 

 

 

 

Tabulka č. 24 

 

Metabolické detekční systémy v diagnostice mykobakteriálních infekcí v laboratořích ČR v roce 2007 - dělení podle druhu vyšetřovaného materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj

Metoda

Vyšetřovaný materiál

Celkem

sputum

LV

jiný resp. mat.

moč

hnis

punktát

likvor

gyn. mat.

uzlina

jiná  tkáň

jiný mat.

Praha

MGIT

3172

15

885

71

17

280

24

0

18

102

81

4665

Středočeský

Bactec,BacT/AlerT, MB/BacT

8830

317

1522

251

34

426

10

2

43

9

92

11536

Jihočeský

MB/BacT

2802

192

107

156

20

234

4

0

11

0

147

3673

Plzeňský

Bactec, MGIT960

8702

278

1096

295

14

661

14

0

9

26

83

11178

Karlovarský

BacT/AlerT

623

0

40

95

5

89

0

0

0

0

12

864

Ústecký

MB/BacT

2159

6

971

37

4

422

3

0

10

66

57

3735

Liberecký

MGIT960

2471

15

0

88

2

187

0

0

2

0

212

2977

Královéhradecký

BACTEC MGIT 960+MB/BacT

2688

0

838

194

10

348

43

0

3

7

31

4162

Pradubický

MB/BacT, MGIT

4837

117

955

1149

301

831

4

2

11

7

27

8241

Vysočina

MB/BacT, MGIT

2576

27

557

238

19

223

1

0

0

1

51

3693

Jihomoravský

MGIT960, BacTAlerT

6721

779

1377

702

74

833

29

1

17

66

159

10758

Olomoucký

Bactec, MGIT 960

799

21

603

33

7

157

0

0

1

11

53

1685

Zlínský

Bactec, MGIT 960

2127

12

1106

19

18

341

4

0

17

8

0

3652

Moravskoslezský

MB/BacT, MGIT BioFM

2417

111

1922

132

18

540

19

3

105

86

114

5467

Jiné

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

 

50924

1890

11979

3460

543

5572

155

8

247

389

1119

76286

 

 

 

 

Tabulka č. 25 

 

Molekulárně biologické metody v diagnostice mykobakteriálních infekcí v laboratořích ČR v roce 2007 - dělení podle druhu vyšetřovaného materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj

Metoda

Vyšetřovaný materiál

Celkem

sputum

LV

jiný resp. mat.

moč

hnis

punktát

likvor

gyn. mat.

uzlina

jiná  tkáň

jiný mat.

Praha

PCR

90

4

125

51

3

133

14

0

0

18

29

467

Středočeský

MTD-T, PCR

1608

247

748

236

20

407

7

0

42

118

70

3503

Jihočeský

PCR

210

1

60

19

2

63

10

0

1

4

55

425

Plzeňský

genetická

137

0

244

6

1

57

6

0

0

4

10

465

Karlovarský

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ústecký

GS

66

1

86

15

0

9

1

0

0

0

40

218

Liberecký

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Královéhradecký

PCR

490

0

484

93

7

144

31

0

2

4

115

1370

Pradubický

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vysočina

PCR

58

5

17

0

0

0

0

0

0

0

4

84

Jihomoravský

PCR

373

18

199

39

5

97

30

0

3

5

44

813

Olomoucký

PCR

38

4

206

13

2

40

0

0

0

0

53

356

Zlínský

PCR

16

0

152

1

2

18

1

0

0

3

0

193

Moravskoslezský

PCR, MTD

567

55

714

87

3

188

10

1

15

23

65

1728

Jiné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

 

3675

335

3035

560

45

1156

110

1

63

179

485

9644

 

 

 

 

 

Tabulka č. 26 

 

Izolace mykobakterií ze vzorků prostředí v r. 2007

 

Kraj

Druh vzorků                                    (voda, půda)

Původ odběru                        (vodovodní, odpadová voda apod. )

Počet vyšetřených vzorků

Počet pozitivních vzorků

Počet izolovaných kmenů podle druhů           (pokud lze specifikovat )

Plzeňský

voda

vodovodní

19

0

0

 

roztok

 výplach fibroskopu

18

0

0

Pardubický

odpad. voda

ČOV-OLÚ Jevíčko

20

0

0

 

odpad. bahno

ČOV-OLÚ Jevíčko

20

0

0

Jihomoravský

voda                                        

vodovodní                        

5

0

0

Moravskoslezský

voda

teplá voda

 104

 43

 M.kansasii     9

 

 

 

 

 

 M.avium       10

 

 

 

 

 

 M.species      5

 

 

 

 

 

 M.flavescens  3

 

 

 

 

 

 M.gordonae  13                 

 

 

 

 

 

 M.fortuitum   2

 

 

 

 

 

 M.chelonae   1

 

stěr

sprchy

3

3

M.gordonae   3

 

 

 

 

 

 

Nahoru