SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita ovzduší » Imisní situace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Imisní situace

Zpracované výstupy měřených hodnot základních sledovaných látek, těžkých kovů, těkavých organických látek a polycyklických aromatických uhlovodíků ze stanic provozovaných hygienickou službou doplněné o data z vybraných stanic ve městech ze sítě provozované ČHMÚ.


Zpracování (formát *.pdf) je provedeno ve dvou verzích - úroveň oblastí je doplněna o zpracování pro jednotlivé konkrétní stanice. Pro každou z měřených škodlivin (SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, TSP, PM10, PM2,5) je vždy uveden aritmetický a geometrický měsíční průměr a počet dní v šesti koncentračních třídách (distribuce hodnot), u látek se stanoveným 24 hodinovým imisním limitem (PM10, SO2) i počet překročení imisního limitu v daném měsíci. Pro jednotlivé skupiny sledovaných látek jsou zde uvdeny i odhady středních ročních hodnot za ČR a roční hodnoty jednotlivých škodlivin měřené na pozaďových stanicích.

Roční zprávy - oblasti a stanice

 

Souhrnné zpracování

Data lze zpracovat více způsoby – shrnutím situace ve znečištění ovzduší v ČR. Lze vyhodnotit roční střední hodnoty v různých typech městského osídlení (základní stratifikace vychází z podílu zastoupení hlavních typů zdrojů – lokální, liniové a průmyslové). Zároveň je možno odhadnout “obvyklou/normální” zátěž populace v sídlech těmto látkám, která by měla odpovídat střední hodnotě za kategorie 2 až 5. Pro srovnání jsou zde zahrnuty i hodnoty naměřené na republikových pozaďových a venkovských stanicích.
Součástí je odhad nárůstu předčasných úmrtí v závislosti na expozici suspendovanými částicemi PM10 vypočítaný pro 75 % zastoupení frakce PM2,5 a odhad ILCR (Individual live time cancer risk) pro expozici benzenu, BaP, As, Cd a Ni.

Tabelární zkrácené zpracování imisní situace v ČR (2021 - pdf - 397.97 KB), zdravotní rizika přepočítána v dikci doporučení WHO ze září 2021

Nahoru