Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita ovzduší » Imisní situace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Imisní situace

Zpracované výstupy měřených hodnot základních sledovaných látek, těžkých kovů, těkavých organických látek a polycyklických aromatických uhlovodíků ze stanic provozovaných hygienickou službou doplněné o data z vybraných stanic ve městech ze sítě provozované ČHMÚ.


Zpracování (formát *.pdf) je provedeno ve dvou verzích - úroveň oblastí je doplněna o zpracování pro jednotlivé konkrétní stanice. Pro každou z měřených škodlivin (SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, TSP, PM10, PM2,5) je vždy uveden aritmetický a geometrický měsíční průměr a počet dní v šesti koncentračních třídách (distribuce hodnot), u látek se stanoveným 24 hodinovým imisním limitem (PM10, SO2) i počet překročení imisního limitu v daném měsíci. Pro jednotlivé skupiny sledovaných látek jsou zde uvdeny i odhady středních ročních hodnot za ČR a roční hodnoty jednotlivých škodlivin měřené na pozaďových stanicích.

Roční zprávy - oblasti a stanice

 

Souhrnné zpracování

Data lze zpracovat více způsoby – shrnutím situace ve znečištění ovzduší v ČR. Lze vyhodnotit roční střední hodnoty v různých typech městského osídlení (základní stratifikace vychází z podílu zastoupení hlavních typů zdrojů – lokální, liniové a průmyslové). Zároveň je možno odhadnout “obvyklou/normální” zátěž populace v sídlech těmto látkám, která by měla odpovídat střední hodnotě za kategorie 2 až 5. Pro srovnání jsou zde zahrnuty i hodnoty naměřené na republikových pozaďových a venkovských stanicích.
Součástí je odhad nárůstu předčasných úmrtí v závislosti na expozici suspendovanými částicemi PM10 vypočítaný pro 75 % zastoupení frakce PM2,5 a odhad ILCR (Individual live time cancer risk) pro expozici benzenu, BaP, As, Cd a Ni.

Tabelární zkrácené zpracování imisní situace v ČR (2020 - pdf - 397.97 KB), zdravotní rizika přepočítána v dikci doporučení WHO ze září 2021

Nahoru