SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Koupaliště a bazény » Koupání ve volné přírodě » Legislativa vztahující se ke koupalištím
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Legislativa vztahující se ke koupalištím


1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Stanovuje hygienické požadavky na přírodní koupaliště, umělá koupaliště, bazény, sauny a povinnosti jejich provozovatelů. Požadavky jsou konkretizovány v prováděcí vyhlášce č. 238/2011 Sb.

2. Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška upravuje

  • pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích a kritéria jejich klasifikace a rozsah informování veřejnosti o jakosti povrchových vod ke koupání,
  • požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních koupališť,
  • hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny,
  • hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť a saun,
  • hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.

3. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
(ve znění zákona č. 151/2011 Sb.)
Účelem této právní normy je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. Zákon definuje profil vody ke koupání (obsah a způsob sestavení profilu, podmínky jeho přezkumu a aktualizace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 155/2011 Sb.) a stanovuje povinnost provádět opatření v případě nevyhovující jakosti povrchové vody ke koupání. Citace nejdůležitější části zákona ve vztahu ke koupalištím.

4. Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Tato vyhláška stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí.

 5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Tato směrnice obsahuje ustanovení pro:
a) monitorování a klasifikaci jakosti vod ke koupání;
b) řízení jakosti vod ke koupání a
c) informování veřejnosti o jakosti vod ke koupání.

Do českého právního řádu je tato směrnice transportována pomocí zákonů č. 258/2000 Sb. (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.) a č. 254/2001 Sb. (ve znění zákona č. 151/2011 Sb.) a prováděcích vyhlášek č. 238/2011 Sb. a č. 155/2011 Sb.

Ceý text směrncice 2006/7/ES.

Nahoru