SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita vody » Pitná voda
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pitná voda

Pitná voda Pitná voda patří k základním životním potřebám a její odpovídající příjem (spolu s příjmem dalších tekutin) je nejen podmínkou pro správné fungování všech procesů v lidském těle, ale přispívá i k duševní pohodě člověka. Pokud její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé zdravotní problémy akutního či chronického rázu. Riziko spojené s nevhodnou kvalitou nelze vyloučit u žádné vody, bez ohledu na to, zda se jedná o vodu z vodovodu nebo studny, o vodu upravenou nějakým zařízením nebo vodu balenou.Další informace týkající se pitné vody lze najít v sekcích Studny, Výrobky pro styk s vodou a na úpravu vody a Balená voda.


Posouzení rizik – metodická podpora

Metodické informace pro provozovatele vodovodů a ostatních systémů veřejného zásobování pitnou vodou, kteří mají za povinnost zpracovat tzv. posouzení rizik (water safety plans).


Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik

Dne 27.4.2022 byl vydán aktualizovaný autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě (AN 16/04 verze 6).


K otázce přijatelných koncentrací léčiv v pitné vodě

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce sledování léčiv v  pitné vodě a jejich přijatelných koncentrací.


Monitoring pitné vody

monitoring_obr.gif Zprávy o kvalitě pitné vody v České republice v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí z let 1996 až 2020. Počínaje rokem 2004 jsou zpracovávány z údajů pocházejících prakticky ze všech veřejných vodovodů ČR a z velmi vysoké části veřejných a komerčních studní.


Nový koronavirus a pitná voda

Aktualizované stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou, odkaz na dokument Světové zdravotnické organizace a doporučení Ministerstva zdravotnictví  pro provozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu k odběrům vzorku pitné vody a prevence nákazy koronavirem.


Pach teplé vody po sirovodíku (sulfanu)

Dvoudílný článek zaměřený na  pach teplé vody po sirovodíku (zkažených vejcích)


Prevence legionelové infekce - upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů

Upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů, které musely v důsledku koronavirové pandemie omezit svou činnost - prevence legionelové infekce 


Může zmrazování vody zlepšit její kvalitu?

Informace Národního referenčního centra pro pitnou vodu k alternativní metodě úpravy pitné vody


Má ČR skutečně nedostatečné požadavky na kvalitu pitné vody?

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nedávným poplašným zprávám ze strany Akademie věd ČR k českým předpisům na kvalitu pitné vody a její bezpečnosti.


Kvalita pitné vody ve vnitřních vodovodech

Článek z časopisu Vytápění, větrání, instalace č. 5/2018, který přináší nové a do určité míry i překvapivé informace ze švýcarského výzkumu, který se zaměřil na sledování faktorů ovlivňujících mikrobiologickou kvalitu vody ve vnitřních vodovodech. Zveřejněno se souhlasem redakce VVI.


Sledování uranu v pitné vodě

Stanovisko SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu k novele vyhlášky č. 252/204 Sb., kdy je potřeba pravidelně sledovat obsah uranu v pitné vodě a kdy nikoliv.


Metodické doporučení ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel)

Aktualizované metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Odborné skupiny hygieny vody ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel) podle § 3 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.


Nouzové zásobování pitnou vodou

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu, které nahrazuje dokument „Nouzové zásobování pitnou vodou“ z roku 2007.


Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.

V pátek 27. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů (částka č. 35) vydána Vyhláška č. 70/2018 Sb.,   kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Tím byla konečně završena novelizace hygienické legislativy pitné vody, která zavádí posouzení rizik (rizikovou analýzu) do výroby pitné vody.


Co je dobrá pitná voda?

Příspěvek z konference Pitná voda Tábor 2016, který se na základě ankety zahraničních a tuzemských odborníků i laiků zamýšlí nad tím, jak by měla vypadat dobrá pitná voda a jak ji veřejnost vnímá. Shrnutí ankety je doplněno vzpomínkou na jejího iniciátora, prof. Dietricha Maiera (1944-2015).


Mikroplasty v pitné vodě

Stanovisko ke zprávám médií o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotnímu riziku


Riziko pití vody z měděné nádoby

Upozornění pro veřejnost na možné zdravotní riziko spojené s použitím měděné nádoby na pitnou vodu a komentář k tvrzením prodejce.


Lisabonská charta

Doporučení pro veřejnou politiku a regulaci v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, které vydala Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) v roce 2015.


Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro orgány ochrany veřejného zdraví a provozovatele vodovodů.


Převařování pitné vody jako jeden ze způsobů její dezinfekce

Informace pro veřejnost o způsobu a podmínkách převařování pitné vody z veřejného i individuálního zásobování za účelem její dezinfekce.


Upozornění pro uživatele zařízení pro doúpravu pitné vody v domácnosti („vodních filtrů“) v Praze – Dejvicích

Informace k bezpečnému provozu vodních filtrů v domácnosti po havarijní situaci vodovodu a vzniklé epidemii.


Isidor Soyka: průkopník hygieny v českých zemích


Vyjadřování výsledků stanovení PAU v pitné vodě

Doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k vyjadřování výsledků stanovení PAU v pitné vodě.


Pitná voda bez chloru

Informace pro provozovatele vodovodů, kteří by chtěli dodávat pitnou vodu bez chloru či jiné chemické dezinfekce.


Metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě

V souvislosti s letošní novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vydává SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické doporučení pro hodnocení relevantnosti metabolitů pesticidů v pitné vodě. Metodika byla zpracována na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR.


Hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě.


Péče o síť

Metodické doporučení „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody“ bylo zpracováno na základě řady zahraničních i tuzemských zkušeností, odborných publikací a technických předpisů. Bylo vytvořeno především jako pomůcka pro provozovatele vodovodu, kteří se rozhodnout vyrábět a distribuovat vodu bez chemické dezinfekce, ale užitečné může být pro všechny provozovatele, protože uvedená rizika a zásady péče jsou společné všem vodovodům.


Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou („water safety plans“)

Podrobná metodika, jak si zpracovat plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou.


Zásady správné péče o vnitřní vodovod

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody na kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd. Osvětový materiál Státního zdravotního ústavu seznamuje s nejdůležitějšími zdravotními aspekty vnitřních vodovodů a preventivních i nápravných opatřeních. Poučení má formu stručného letáku a podrobnější brožury.


Masaru Emoto a jeho vodní krystaly: o čem nám vypovídají?

Komentář k názorům, že japonský léčitel M.Emoto dokázal, že „lidská energie (myšlenky a slova) ovlivňuje molekulární strukturu vody“.


Zohlednění nejistoty měření při hodnocení výsledků rozborů pitné vody

Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu.


Legionelóza a její prevence

Základní informace pro odbornou i laickou veřejnost


Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v pitných vodách ČR

Výsledky projektu řešeného u Grantové agentury České republiky v letech 2009 - 2011.


Zdravotní rizika pitné vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek

Rešerše zpracovaná v rámci atestační práce obhájené v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, která shrnuje poznatky (k roku 2008) o nepříznivém působení vody s vyšším obsahem minerálů (rozpuštěných látek) na lidský organismus.


Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke správné provozní praxi zásobování letních táborů pitnou vodou, které je určeno jak pro provozovatele táborů, tak pro pracovníky krajských hygienických stanic, kteří vykonávají nad letními tábory státní zdravotní dozor.


Je vodovodní voda vhodná i pro kojence?

Odpovědi na tyto časté dotazy se věnuje článek v časopise Praktický lékař č. 4/2007.


Doporučení pro péči o „sodobary“ a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu


Informace pro veřejnost: má Česká republika výjimku z obsahu olova v pitné vodě?

Odpověď na častý dotaz posledních dní: Má Česká republika výjimku z obsahu olova v pitné vodě?


Upřesnění informace o kvalitě vody

Upřesnění výroku o kvalitě pitné vody (k článku v MFD 27.1.2009)


Biologická (biogenní) hodnota pitné vody a její historie v České republice

Názor, že pitná voda musí obsahovat určité rozpuštěné (minerální) látky, aby nebyla zdraví škodlivá, je mezi českými hygieniky i vodohospodáři rozšířen již 80 let, přičemž v posledních 40 – 50 letech můžeme hovořit o názoru běžném či široce rozšířeném. Článek mapuje vývoj tohoto poznání a jeho promítnutí do legislativy a představuje hlavní osobnosti, které k jeho formování přispěli.


150. výročí narození prof. Gustava Kabrhela

G.Kabrhel 150. výročí narození prof. Gustava Kabrhela, zakladatele moderní české hygieny, připomněl seminář konaný v Chrudimi dne 23.11.2007. Prohlédnout si můžete program, jednotlivé prezentace a několik fotografií ze semináře. Výročí připomíná též článek ve 4. čísle časopisu Hygiena a pamětní list (plakát).


Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství

Upravený plný text příručky volně ke stažení


O významu vápníku a hořčíku v pitné vodě

Zpráva ze symposia v Baltimore (USA) o zdravotních aspektech vápníku a hořčíku v pitné vodě (Health Aspects of Calcium and Magnesium in Drinking Water).


Souhrnná kvalita teplé vody z hlediska uživatele (mikrobiologické, fyzikální a chemické parametry

Článek Dr. Ing. Zdeňka Pospíchala (qzp s.r.o.) uveřejněný v časopise Energie kolem nás 2006/3


Celosvětové hodnocení bezpečnosti pitných vod

kapky Užitečné informace o zdravotních rizicích z pitné vody, jimž mohou být cestovatelé vystaveni v jednotlivých státech světa.


Zdravotní účinky dlouhodobého příjmu vody s nízkým obsahem vápníku, hořčíku nebo rozpuštěných látek: studie z východní Evropy

Health effects of long term consumption of water low in calcium, magnesium or TDS: studies from Eastern Europe. Příspěvek přednesený na akci International Symposium on Health Aspects of Calcium and Magnesium in Drinking Water, která se konala v Baltimore (Maryland, USA) 24. - 26. dubna 2006.


Zdravotní význam sodíku ve vodách

Sodík byl v roce 2000 zařazen do současných hygienických předpisů pro pitnou vodu. Tento dokument určený hygienikům, výrobcům vody i spotřebitelům, přináší podrobnější informace o jeho výskytu ve vodách a zdravotním účinku.


Metodické doporučení k ukazateli microcystin-LR

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-LR a vyhlášce č. 252/2004 Sb.


Pitná voda a práva spotřebitele

Článek pro širokou veřejnost, který vyšel v časopise TEST č. 3/2005.


Metodické doporučení - parazitičtí prvoci v pitné vodě

Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k opatřením bránícím výskytu parazitických prvoků v pitné vodě


Odpovědi na dotazy k Vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Odpovědi pracovníků Národního referenčního centra pro pitnou vodu na otázky odborné veřejnosti k Vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.


Metodické doporučení k obsahu provozních řádů pro zásobování pitnou vodou

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k obsahu provozních řádů pro zásobování pitnou vodou.


WHO Workshop on Potential Health Consequences of Consumption of Desanilated Water

WHO Workshop „Nutrient Minerals in Drinking Water and Potential Health Consequences of Long Term Consumption of Desanilated and other Low Mineral Content Waters“ – zpráva ze služební cesty MUDr. Kožíška.


Drinking Water Seminar

Zpráva ze služební cesty MUDr. Kožíška  na seminář pořádaný v říjnu 2003 Evropskou komisí za účelem shromáždění podnětů k revizi evropské směrnice o pitné vodě.


Předávání dat o jakosti vody

Nová povinnost výrobců pitné vody: předávání dat o jakosti vody.


Zdravotní význam vápníku a hořčíku v pitné vodě

Health significance of drinking water calcium and magnesium (Zdravotní význam vápníku a hořčíku v pitné vodě) - rešerše literatury.


Solární desinfekce?

Článek o možném využití slunečního záření při desinfekci pitné vody.


Ozon v moderních technologiích úpravy pitné vody

Rozšířený záznam přednášky přednesené na konzultačním dnu "Problematika ozonu ve vodě" (SZÚ, Praha 25.10.1999) aktualizovaný v dubnu 2001.


Transpozice směrnice 98/83/ES

Sborník z pracovního semináře "Transposition of the "Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption" into the national laws in the EU associated countries", který se konal v Praze 27.-29. května 1999.


 

Nahoru