SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Odpady a půda » Odpady » Nebezpečné odpady
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nebezpečné odpady

NebezpecnyO.png Nebezpečným odpadem je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, odpad, který je definován vyhláškou č. 8/2021 - Katalogem odpadů jako nebezpečný, a nebo vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů EU o nebezpečných vlastnostech odpadů.  


Nebezpečný odpad je podle zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech, odpad, který:

a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie  o nebezpečných vlastnostech odpadů (viz. tabulka 1),

b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo

c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.

Tabulka 1: Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými podle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

PŘÍLOHA III - VLASTNOSTI ODPADŮ, KTERÉ JE ČINÍ NEBEZPEČNÝMI

HP 1

‚Výbušné‘

HP 2

‚Oxidující‘

HP 3

‚Hořlavé‘

HP 4

‚Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči‘

HP 5       

‚Toxicita pro specifické cílové orgány (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita při vdechnutí‘

HP 6

‚Akutní toxicita‘

HP 7

‚Karcinogenní‘

HP 8

‚Žíravé‘

HP 9 

‚Infekční‘

HP 10

‚Toxické pro reprodukci‘

HP 11

‚Mutagenní‘

HP 12

‚Uvolňování akutně toxického plynu‘

HP 13

‚Senzibilizující‘

HP 14

‚Ekotoxický‘

HP 15   

‚Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl‘

Nahoru