SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Odpady a půda » Odpady » Zdravotnické odpady
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravotnické odpady

zdrav-odpady.png Odpad ze zdravotnictví je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péči nebo při obdobných činnostech. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví může být příčinou vzniku poranění nebo onemocnění. Zdravotnické odpady mohou obsahovat infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Odpad představuje riziko pro pacienty, zdravotnický personál, pomocný personál, může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí.


V  České republice není po stránce legislativní dostatečně vytvořen regulovaný systém pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení od vzniku odpadu až po jeho zneškodnění. Nakládání se řídí obecnými právními předpisy pro odpadové hospodářství (viz též sekce Legislativa těchto webových stránek) a vybrané části nakládání řeší předpisy v oblasti zdravotnictví. První analýza oblasti produkce a nakládání s tímto odpadem byla zpracována v letech 2003 až 2004 v Realizačním programu pro odpady ze zdravotnictví. Realizační program byl realizován na základě Nařízení vlády ČR č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR, který vstoupil v účinnost jako významný dokument doplňující stávající právní úpravu odpadového hospodářství v  ČR. Základním cílem zpracování Realizačního programu ČR pro odpady ze zdravotnictví bylo vytvořit strategický dokument, který bude podchycovat souvislosti při vzniku a zneškodňování odpadů ze zdravotnictví a poskytne základní údaje o možnosti ovlivnění produkce a zneškodňování tohoto odpadu pro všechny subjekty, které s tímto odpadem nakládají. Z analytické části Realizačního projektu vyplynuly nejen závažné nedostatky v celém cyklu nakládání s odpady včetně nedostatečné evidence odpadů, ale i nedostatek informací o jednotlivých tocích odpadu. Závěry Realizačního projektu proto jednoznačně stanovily pro plnění cílů POH v této oblasti nejen zpracování legislativních a metodických opatření, ale i zpracování projektu zaměřeného na studie v oblastech, které nejsou dostatečně zmapovány. Státní zdravotní ústav tento projekt v současné době realizuje.

 

V roce 2007 byl Státním zdravotním ústavem vypracován technický podklad pro Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a jim podobných zařízení. Metodické doporučení bylo uveřejněno ve Věstníku MŽP, částka 9, září 2007.

V návrhu novely zákona o odpadech  jsou ustanovení, která upravují nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení.

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotní péče


 

Doporučení NRC pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami

Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami, které byly podrobeny dekontaminaci v přístrojích typu Vakumet a Medivak.


 

Stanovisko k nakládání s inkontinentními pomůckami

Ministerstvo  životního prostředí vydalo stanovisko k nakládání s inkontinentními pomůckami. 


 

Problematika nakládání s ostrými předměty a s použitými injekčními stříkačkami při domácí péči

Nakládání s ostrými předměty používanými ve zdravotnictví je ošetřeno Směrnicí Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Z této směrnice je třeba vycházet také při řešení problematiky nakládání s ostrými předměty při domácí péči. 


 

Seznam výrobků s obsahem PVC a možnost jejich náhrady

  V rámci úkolu VaV SP-2f3/227/07 s názvem Hodnocení a minimalizace negativních vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení byly na základě dostupných informací identifikovány zdravotnické materiály s obsahem PVC. Byl vypracován seznam označených výrobků z PVC, jehož součástí je jejich náhrada bez PVC. Informace o náhradách výrobků bez PVC pro databázi byly získány na základě dostupných údajů, a to informací o výrobku zpracovaných dodavatelem a informací z odborného tisku.    


 

 

 

Nahoru