Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Kvalita ovzduší » Ovzduší a zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví.


  • Referenční koncentrace (88,54 KB) vydané SZÚ (v µg/m3) - podle § 27, odstavec 6 b, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
  • Ozón ozon.pdf (112,44 KB) - Odpovědi na nejčastější otázky ohledně výskytu ozónu v ovzduší. 

Odhady zdravotních rizik na kterých se podílí expozice populace konkrétním znečišťujícím látkám z venkovního ovzduší byl zpracován pro jednotlivé látky (NO2, PM10, As, Cd, Ni, benzen a BaP). zpracované pro celou ČR. Dlouhodobě nejzávažnějším problémem zůstávají  suspendované částice (PM10 a PM2,5) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU/BaP).  

Česká republika

Aktuální "Odhad zdravotních rizik pro ČR z venkovního ovzduší pro rok 2015" rizika_cr_2015.pdf (980 KB)

Archiv ročních zpracování odhad zdravotních rizik z venkovního ovzduší zpracovaný pro ČR (rizika_cr_2014rizika_cr_2013rizika_cr_2012rizika_cr_2011rizika_cr_2010rizika_cr_2009rizika_cr_2008 rizika_cr_2007 a rizika_cr_2006.pdf).


Odhady zdravotních rizik na kterých se podílí expozice populace konkrétním znečišťujícím látkám z venkovního ovzduší byl zpracován pro jednotlivé látky (NO2, PM10, As, Cd, Ni, benzen a BaP) zpracované pro Prahu.

Praha

Aktuální "Odhad zdravotních rizik z venkovního ovzduší" zpracovaný pro Prahu pro rok 2015" rizika_praha_2015 (183,00 KB)

Archiv ročních zpracování odhad zdravotních rizik z venkovního ovzduší zpracovaný pro Prahu - (rizika_praha_2014rizika_praha_2013rizika_praha_2012rizika_praha_2011, rizika_praha_2010 a rizika_praha_2009). 


 Odhady zdravotních rizik na kterých se podílí expozice populace konkrétním znečišťujícím látkám z venkovního ovzduší byl zpracován pro jednotlivé látky (NO2, PM10, As, Cd, Ni, benzen a BaP) zpracované pro Plzeň.

plzen.jpg

 

Oxid uhelnatý

„Otrava oxidem uhelnatým je vždy vážná, zpočátku je nenápadná, ale o to zákeřnější“. Jedovatý oxid uhelnatý je produktem nedokonalého spalování – vzniká při hoření jakéhokoliv paliva. Příčinou výskytu zvýšených koncentrací v interiérech je nedostatečné odvětrání místností, kde jsou kamna, sporáky, karmy (koupelny) a další spalovací zařízení umístěna. Životu nebezpečné pak jsou netěsnící spalinové cesty a komíny, dále špatně čištěná a neseřízená zařízení. Rizikové je např. používání plynové trouby k vytápění, grilu na dřevěné uhlí uvnitř bytu nebo zapnutý motor auta v garáži. Je jednou z nejběžnějších a nejrozšířenějších látek znečišťujících vnitřní a venkovní ovzduší . Do organismu vstupuje pouze vdechováním, působí na srdce a cévní a nervový systém. Při jeho nízkých koncentracích může zdravý člověk pociťovat únavu a bolest hlavy, člověk se srdečními problémy „tíži“ či bolest na prsou. Při vyšších koncentracích dochází k poruchám vidění a koordinace, silným bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a může být pociťována žaludeční nevolnost. Velmi vysoké koncentrace jsou pak smrtelné. První pomoc spočívá v přerušení expozice (vyvětrat, při zachování vlastní bezpečnosti vynést zasaženou osobu), a pak pokud došlo k zástavě oběhu, je třeba bezodkladně poskytnout srdeční masáž a dýchání z plic do plic. Další péče vždy patří do rukou lékaře, neboť i zdánlivě zotavený a stabilizovaný postižený může náhle opět upadnout do bezvědomí.


 

Smogová situace – co můžeme udělat

smog.jpg Doporučení, jak se chovat v době smogové situace jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání "smogu" nepříznivé účinky na zdraví.


 

Sopečný prach

sopka.jpg Pravděpodobnost ovlivnění zdraví sopečným prachem z islandského vulkánu Grímsvötn.   (SZÚ Praha - aktualizováno 25. 5. 2011)   Stav ovzduší v České republice je průběžně monitorován v síti měřících stanic kvality ovzduší, provozovaných ČHMÚ, zdravotními ústavy i dalšími organizacemi. V současné době na našem území nehrozí riziko ovlivnění zdraví, způsobené sopečným prachem. Není důvod omezovat jakékoliv aktivity a přijímat opatření.


 

    Nahoru