SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Odpady a půda » Odpady » Zdravotnické odpady » Problematika nakládání s ostrými předměty a s...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Problematika nakládání s ostrými předměty a s použitými injekčními stříkačkami při domácí péči

Nakládání s ostrými předměty používanými ve zdravotnictví je ošetřeno Směrnicí Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Z této směrnice je třeba vycházet také při řešení problematiky nakládání s ostrými předměty při domácí péči. 


Ve shodě s legislativním odborem MŽP je stanovisko Státního zdravotního ústavu následující:

  • Nakládání se zdravotnickým odpadem vznikajícím v domácnostech při domácí péči je v kompetenci zdravotnického zařízení, jehož lékař léčiva pacientovi předepsal. Toto zdravotnické zařízení je pak považováno za původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a je povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy. Pacient má být lékařem poučen, jak s odpadem nakládat a mají mu být příslušným zdravotnickým zařízením dodány patřičné nádoby na zdravotnický odpad.
  • Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, například injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, postupují tak, že tzv. ostrý odpad, který je dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., v posledním znění) zařazen pod kód odpadu 18 01 01* a je odpadem nebezpečným, odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad, například ve zdravotnickém zařízení - na poliklinice, v nemocnici a podobně.
  • Nádoby na ostrý odpad musí být pevné, nepropíchnutelné, nepropustné, umožňující průběžné otevírání nádoby a po naplnění pevné uzavření. Ostré předměty se v žádném případě neukládají do papírových obalů a krabic.
  • Výše jmenovaný odpad tedy nelze v žádném případě považovat za odpad komunální a je třeba jej odstraňovat jako odpad nebezpečný na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Tento odpad vzniká v důsledku léčby pacienta.
  • Shromažďování použitých „ostrých předmětů“ není v  kompetenci lékáren, které k tomu ve většině případů nemají oprávnění; lékárny jsou povinny dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech v posledním znění převzít od fyzických osob pouze tzv. nepoužitelná léčiva.

Zimová M., Podolská Z.

Nahoru