NRL pro genetickou toxikologii


Vedoucí:   RNDr. Dana Očadlíková
E-mail::  ocadlikova@szu.cz
 
Genetická toxikologie využívá metody biologického monitorování v oblasti primární prevence nádorových onemocnění u osob profesionálně exponovaným mutagenním a karcinogenním látkám, i u osob neexponovaných, ovlivněných těmito látkami z životního prostředí. Metoda cytogenetické analýzy se používá jako biologický expoziční test a umožňuje kvalitativní a kvantitativní detekci chromozomových abnormalit v lidských somatických buňkách in vitro v optickém mikroskopu.
Amesův test slouží k detekci mutagenních látek v komplexních směsích. Využívá upravené bakteriální kmeny Salmonella typhimurium.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Provádí
  • monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – subsystém V. Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí
  • cytogenetické vyšetření osob exponovaných mutagenům a karcinogenům v pracovním prostředí
  • testování chemických látek ve smyslu implementace REACH
  • stanovení mutagenity vzorků ovzduší, vody a moče Amesovým testem
  • mezilaboratorní porovnávací zkoušky pro metodiku cytogenetické analýzy periferních lymfocytů krve
  • konzultace, přednášky a stáže


  Akreditace  
  Metody  

© MaRu, 2010