Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2015 » Vyhlášení EHK 908 - Průkaz DNA Herpes simplex...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK 908 - Průkaz DNA Herpes simplex viru a Varicella - zoster viru


Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Zásilka obsahuje 7 lyofilizovaných vzorků na průkaz DNA HSV1,2 a VZV. Vzorky uložte při teplotě 2 – 8°C. Lyofilizát rozpusťte v 1 ml vody (pro tkáňové kultury nebo PCR grade) a dále zpracujte stejným způsobem, jako klinické vzorky. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna vlastním zpracováním (lyofilizace).

Po testování zbytek rekonstituovaného vzorku uchovejte při teplotě -18°C a nižší do zaslání závěrečné zprávy pro případnou reklamaci.

 

Hodnocení:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení průkazu DNA virů HSV a VZV vychází z výsledků NRL pro herpetické viry a je hodnocena dvěma body za shodu s očekávaným výsledkem za 1 vzorek, maximálně 14 bodů za sérii.

Zvlášť se hodnotí a vystavuje certifikát pro detekci DNA HSV a detekci DNA VZV.

 

Kvantitativní hodnocení

Kvantitativní výsledky jsou hodnoceny vůči vztažné hodnotě, která se vypočítává jako průměr z hodnot všech výsledků zúčastněných laboratoří včetně hodnoty získané v NRL HV po vyloučení nejvyšší a nejnižší odlehlé hodnoty. Plným počtem bodů (2 body za vzorek) jsou hodnoceny hodnoty do 1 dekadického logaritmu od průměru, jedním bodem hodnoty do 2 dekadických logaritmů od průměru. Samostatně se hodnotí sestava výsledků pro DNA virů HSV1 a HSV2 (případně HSV bez stanovení typu) a DNA viru VZV. 

Vzorky připravila NRL pro herpetické viry Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, koordinátor série 908

 

Přiložený vyplněný výsledkový protokol zašlete  na adresu APCEM, a to nejpozději do 27. 11. 2015.

 

Žádáme naléhavě o dodržení termínu odevzdání. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

 

 

 

 

Nahoru