SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2016 » Vyhlášení EHK-936 - Sérologie Herpes simplex viru
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK-936 - Sérologie Herpes simplex viru


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY                                     PT#M/26/2016, EHK - 936

 

Sérologie Herpes simplex viru

 

Vzorky obsahují  patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy  nebo infekční séra. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Zásilka obsahuje 3 vzorky séra/defibrinované plazmy v množství 0,25 ml na stanovení protilátek proti viru HSV (u laboratoří, které požádaly o vyšší objem - 0,5ml). Vzorky uložte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (dlouhodobě  -18°C a nižší, krátkodobě 2-8 °C) a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna 0,02% azidem sodným.

Vzorky byly připraveny v Národní referenční laboratoři pro herpetické viry Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, ved. MUDr. Klára Labská, tel. 26708 2476

 

Vyhodnocení:

Sada obsahuje 2 bodované vzorky a 1 vzorek nebodovaný. Výsledky ze zúčastněných laboratoří se porovnávají s výsledky získanými v NRL pro herpetické viry. Každý otestovaný marker má hodnotu POZITIVNÍ nebo NEGATIVNÍ, přípustná je také hodnota HRANIČNÍ.

Hodnocení je založeno na ohodnocení každého shodného výsledku sledovaného markeru v jednom vzorku přidělením dvou bodů. V případě částečné neshody (obvykle hraniční výsledek) je přidělen jeden bod. Hranici úspěšnosti pro jednotlivé kolo dané série nelze stanovit předem, neboť záleží na míře shody hodnocené laboratoře s NRL a zároveň na míře shody mezi zúčastněnými laboratořemi dohromady.

Prosím o celkovou interpretaci nálezu – vyplňuje se do okénka „ Komentář“. Zde také můžete uvést připomínky / náměty k podobě elektronického formuláře EHK Lab. Dále prosím, pokud diagnostická souprava, kterou používáte, není uvedena ve formuláři, uveďte její název do okénka „ Komentář“, aby v příštím kole mohla již být zahrnuta do formuláře.

Použití více metod: Pokud chcete ohodnotit výsledky více metodami, první metodu vyplňte do elektronického formuláře a výsledky druhé metody vyplňte na papírový formulář. Skutečnost, že jste hodnotili více metodami uveďte, do komentáře v elektronickém formuláři.

Nebodovaný vzorek vyšetřete jako vzorky bodované a výsledky nebodovaného vzorku vyplňte do přiloženého papírového formuláře. Pokud se zároveň účastníte i EHK 937 sérologie VZV, nebodovaný vzorek vyšetřete i na VZV.

 

Výsledky odešlete pomocí software EHK Lab na adresu (ehkherpes@szu_cz, na tuto adresu odesílá program EHK Lab výsledky  automaticky), písemné výsledky na adresu: AP CEM, Šrobárova 48,  100 42  Praha 10 – Vinohrady nejpozději do 24.6. 2016.

Program EHK Lab lze bezplatně stáhnout na adrese http://www1.szu.cz/cem/ehklab/index.htm (podrobnosti a návod na této adrese). Proveďte aktualizaci formuláře (tlačítko „Načíst definice sestav markerů z internetu“). Pokud se aktualizace nezdaří, formulář Vám zašleme e-mailem s návodem na použití.

 

Kontaktní osoba při problémech s EHK Lab:

 

Výsledky NRL pro herpetické viry budou uveřejněny 10 dní po uzávěrce kola na webových stránkách SZÚ v sekci Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro mikrobiologické... » Akreditační pracoviště CEM (AP CEM) » Externí hodnocení kvality (EHK) - výsledky » 6 » Očekávané výsledky EHK-936

Žádáme naléhavě o dodržení termínu odevzdání. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

 

MUDr. Barbora Macková
vedoucí pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu_cz

 

Příloha 1: Formulář na nebodovaný vzorek Formulář na nebodovaný vzorek (562,71 KB)

 

 

 

Nahoru