SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Vzdělávání » Rezidenční místa 2015 » Výběrové řízení na rezidenční místo
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výběrové řízení na rezidenční místo

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.6.2015 o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2015 vypisuje Státní zdravotní ústav výběrové řízení na rezidenční místa. Výběrové řízení je vypsáno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a řídí se vyhláškou č. 186/2009 Sb. , o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)


Název a adresa vyhlašovatele

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

Seznam rezidenčních míst, včetně oboru specializačního vzdělávání

  1. Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie (1 místo)
  2. Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie (8 míst)
  3. Odborný pracovník v laboratorních metodách – Ochrana a podpora veřejného zdraví (15 míst)
  4. Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví (1 místo)

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení

31.7.2015 do 12:00 včetně

Adresa a způsob podání přihlášek do výběrového řízení

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10, budova č. 1, místnost 12

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce

  1. Vyplněný osobní dotazník (viz Příloha č. 1 Příloha č. 1 (37,23 KB))
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanec vyhlašovatele nepředkládá)
  3. Výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanec vyhlašovatele nepředkládá)
  4. Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
  5. Přehled odborné praxe
  6. Potvrzení o zařazení/podání žádosti o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

Kritéria pro hodnocení a Způsob hodnocení podle kritérií

viz Vyhlášení.pdf Vyhlášení.pdf (888,65 KB)

Nahoru